User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

andra_klimatorganisationer

Andra klimatorganisationer

NGO (Non-governmental organization) är en samlingsbeteckning på icke-statliga organisationer som är aktiva inom klimatetområdet.1) Dessa organisationer är förmodligen i hög utsträckning finansierade av bidrag från myndigheter. När det gäller svenska myndigheter så ska det framgå av regeringens instruktion för myndigheten, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.2)

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna och stiftelserna under Miljödepartementet. Myndighetsstrukturen bör i ökad grad underlätta regeringens styrning och utveckla förvaltningen.3) 4)

De icke statliga organisationerna finansieras, utöver offentliga bidrag, även av gåvor. Alla organisationer med 90-konto står under översyn av Svensk insamlingskontroll5), en ideell förening. Kraven för att kunna få och behålla ett 90-konto är bland annat att maximalt 25 procent av intäkterna får gå till insamlingskostnader och administration, såsom löner.

Cheferna för flera organisationer har mycket höga löner6). Ett par exempel:

 • WWF, 1 128 000 kr
 • Naturskyddsföreningen, 770 000 kr

Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, är en svensk forskningsstiftelse. Det är en av de forskningsstiftelser som bildades av de avskaffade löntagarfonderna.[förtydliga] Mistra stödjer forskning inom hållbar utveckling och investerar årligen omkring 200 miljoner kronor för forskning.7)

Vid den borgerliga valsegern 1991 lades en proposition om att löntagarfonderna skulle avvecklas på så sätt att de inte skulle gå att återskapa. Man beslöt att dela ut pengarna till allemansfondspararna. Tio miljarder delades ut till tre stiftelser för att främja forskning: Stiftelsen för Strategisk Forskning (nybildad), Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning (nybildad) 8)

Fältbiologerna

Fältbiologerna är en natur- och miljöorganisation för ungdomar i Sverige. Föreningens syften är bland annat att driva opinion i frågor som rör hållbarhet och bedriva biologiska undersökningar av naturen i form av exempelvis exkursioner.9).

Naturskyddsföreningen är moderförening. Andra samarbeten är t.ex. Fishsec.

Om klimatet skriver de “Utsläpp skapade av människan leder till att halten av koldioxid och andra växthusgaser ständigt ökar. Detta får stora effekter som extremare väder, stigande havsnivåer och rubbade ekosystem. De negativa konsekvenserna syns redan nu; ökenspridning, klimatflyktingar och problem med världens matproduktion. Vi tror att lösningarna bland annat finns i samhällsplanering, en rättvisare resursfördelning globalt och en omställning från ett beroende av fossila bränslen. Sveriges och EU:s ambitioner i FN:s klimatförhandlingar måste höjas för att få till stånd ett globalt klimatavtal värdigt namnet.”10)

Grundare av Jordens Vänner David Brower har uppriktigt slagit fast att målet nu är ett socialistiskt, omfördelningssamhälle, vilket är lämpligast förvaltare av naturen och samhällets enda hopp. 11)

Global Utmaning

Global utmaning finansieras bl.a. av Riksbankens jubileumsfond och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Förmodligen bidrar även ordföranden Kristina Persson (Frejas fond) och partners, däribland Europeiska integrationsfonden, Sida, Utrikesdepartementet). Det är oklart huruvida det ingår i de fem myndigheternas uppgift att stödja den politiska agenda Global utmaning har.

Greenpeace

Greenpeace “värdering och kännetecken” är civil olydnad, dvs att bryta mot lag. De jämför sig med Mahatma Gandhi och Martin Luther-King. Gandi kämpade för demokrati mot den kolonialt förtryck av England. Luther-King kämpade för demokratiska rättigheter för afroamerikanerna. Utan demokratiska rättigheter så blev civil olydnad nödvändig.

Den parallellen gäller inte för Greenpeace som använder samma metoder i land med demokratiska rättigheter. Därför bör Greenspeace hänföras till extrema organisationer som AFA som inte eller accepterar demokratiskt fattade beslut. Skillnaden visavi AFA är att Greenpeace inte använder våld, men det tar inte hänsyn till de avsevärda kostnader de orsakar samhället.

Naturskyddsföreningen - SNF

Naturskyddsföreningen har ca 190.000 medlemmar som betalar en avgift om 288 kr/år. Dessa intäkter uppgår således til ca 55 miljoner kronor. Dessutom får SNG bidrag från Naturvårdsverket. Uppgifterna är för 2012:

 • Luftförorenings- och klimatsekretariatet Organisationsbidrag 3.000.000 kr, 25 % = 750.000 kr
 • Naturskyddsföreningen i Skåne Storkprojektet 197.000 kr
 • Naturskyddsföreningen Svenska centralt EU-arbete centralt för miljömålen 1.000.000 kr
 • Naturskyddsföreningen Svenska centralt Miljörätt 2012 1.500.000 kr

SNF har även fått bidrag från SIDA. Följande är hämtat från en systemrevision 2004:

“Sida/NATUR började stödja Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) Nord/Syd-verksamhet under 1990 genom ett avtal som gav föreningen möjligheter att stödja och stärka miljöorganisationer i Syd. Detta avtal ledde till programmet ”Miljörörelsen som förändrar världen”, som sedan dess fortsatt. Genom programmet låter SNF kanalisera medel till enskilda miljöorganisationer i Syd. Programmet om 59 MSEK under åren 2002– 2004 är uppbyggt som en ömsesidig dialog, där byggandet av broar och allianser och förmedlandet av information är lika viktigt som det finan- siella stödet. Det är på så sätt bestående av två delar, dels som ett samar- bete och en möjlighet för Sida att låta en enskild organisation hantera mindre insatser som man ej har möjlighet att hantera samt som en del för SNF själva att samverka och bedriva opinionsbildning tillsammans med miljörörelsen Syd.”12)

Världsnaturfonden - WWF

Ytterligare organisationer

 • Jordens vänner Grundare av Jordens Vänner David Brower har uppriktigt slagit fast att målet nu är ett socialistiskt, omfördelningssamhälle, vilket är lämpligast förvaltare av naturen och samhällets enda hopp. 13)
 • Det naturliga steget
 • Framtidsjorden
 • Föräldravrålet
 • Grand Panthers
 • Klimataktion
 • Klimatsvaret CCL
 • Klimatriksdag 2014
 • Köttfri måndag
 • Omställning Sverige
 • Push Sverige
 • Radikalisera Klimatpolitiken Nu
 • Steg 3’s grupp ”Nytt samhällssystem”
 • Global Utmaning

Kommentarer om finansiering av NGOs

“Swedwatch är egentligen ingen NGO, utan vad som internationellt brukar kallas en GONGO – Government Organized Non Governmental Organization. Att regeringen skurit ned pengarna till Sida visar nu med blixtbelysning att den svenska staten finansierat en lång rad organisationer som i samhällsdebatt och media framträder som ideella folkrörelser, men i själva verket består av tjänstemän som får sina löner nästan helt betalda av skattebetalarna. Kanske är tiden mogen att renodla granskarnas roll. Exempelvis kan organisationerna bakom Swedwatch betala för verksamheten och därmed finansiera en vakthund på egen hand – Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen är inte fattiga. Dessutom kanske Swedwatch och andra granskare kan få betalt av branscher eller företag som vill ha en extern utvärdering. Eller så kan staten inrätta en ny myndighet med uppgift att granska svenska företags uppträdande utanför landets gränser. ”14)

“Cirka 10 000 NGO:er får varje år ekonomiskt stöd från Europeiska Unionen. Detta årliga stöd uppgår till motsvarande sju och en halv miljard svenska kronor. Jag har inte påstått att alla frivilligorganisationer, NGO:er, mottar eller accepterar stöd av EU eller statliga länders myndigheter och jag har inte ”gjort klart”, som Lennart Daléus påstod i sitt inlägg, att större delen av de NGO: er som finansieras av EU-kommissionen inte skulle finnas utan de pengarna men däremot ställt frågan om alla skulle göra det. Det är en högst relevant fråga.”15)

“Åtskilliga NGOs – som officiellt skall stå för något slags folklig förankring; som en ”demokratisk” gisslan – står också på EU:s inofficiella lönelista. De får alltså betalt av EU för att resa runt och demonstrera vid olika klimatmöten, och för att starta tidskrifter och bloggar i syfte att mana på politikerna att gå hårdare fram. Några exempel: Enligt publicerade och tillgängliga siffror från den europeiska kommissionen så fick WWF 7,5 miljoner euro 2007 och 9 miljoner euro 2008. WWF har t.o.m. en heltidsanställ ”European Funding Coordinator” som är expert på att ta sig fram i EU:s snåriga byråkrati för att skaffa pengar. Organisationen Jordens Vänner i Europa har fått EU-subventioner sedan 1997. Mellan 2003 och 2009 har de fått stöd motsvarande mellan 40 och 53 procent av sin årliga budget för att hålla igång sin klimataktivism.” 16)

“Svenska biståndsmedel används både till att finansiera forskning och till propaganda riktad mot samma forskning. På en direkt fråga svarar Sidas ledning att detta är helt i sin ordning. Ett av Sidas uppdrag är nämligen att främja framväxten av ett starkt civilt samhälle, och om ledande ideologer i civilsamhället känner sig styrkta av att kampanja mot vetenskap så må de göra det. … Även på hemmaplan stödjer Sida den antimoderna ideologiproduktionen. I artikeln Kampen om fröet i senaste numret av den Sida-ägda tidningen OmVärlden är den mera oförblommerad än vi trodde vara möjligt för en myndighet. … Biståndsstödet till civilsamhället kanaliseras i stor utsträckning genom så kallad NGO (Non-Governmental Organisations), till exempel Svenska Naturskyddsföreningen, Forum Syd och Svenska Kyrkan. … Enligt den internationellt tillämpade så kallade 80/20-regeln får dessa organisationer fyra kronor i bidrag från Sida för varje krona av egna pengar som de satsar på utvecklingshjälp. ”17))

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

andra_klimatorganisationer.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)