User Tools

Site Tools


andra_klimatorganisationer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
andra_klimatorganisationer [2014/10/24 14:55]
hib [Andra klimatorganisationer]
andra_klimatorganisationer [2019/04/07 13:48] (current)
Line 5: Line 5:
 Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna och stiftelserna under Miljödepartementet. Myndighetsstrukturen bör i ökad grad underlätta regeringens styrning och utveckla förvaltningen.(([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​17143/​a/​229327|Översyn av myndigheter och stiftelser inom miljöområdet (2013-11-27)]])) (([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​17990/​a/​228598|Regeringen tillsätter en utredning om översyn av myndigheterna inom miljöområdet (2013-11-18)]])) Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna och stiftelserna under Miljödepartementet. Myndighetsstrukturen bör i ökad grad underlätta regeringens styrning och utveckla förvaltningen.(([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​17143/​a/​229327|Översyn av myndigheter och stiftelser inom miljöområdet (2013-11-27)]])) (([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​17990/​a/​228598|Regeringen tillsätter en utredning om översyn av myndigheterna inom miljöområdet (2013-11-18)]]))
  
-=== Fältbiologerna ===+De icke statliga organisationerna finansieras,​ utöver offentliga bidrag, även av gåvor. Alla organisationer med 90-konto står under översyn av Svensk insamlingskontroll(([[http://​www.insamlingskontroll.se/​|Svensk insamlingskontroll]])),​ en ideell förening. Kraven för att kunna få och behålla ett 90-konto är bland annat att maximalt 25 procent av intäkterna får gå till insamlingskostnader och administration,​ såsom löner. 
 + 
 +Cheferna för flera organisationer har mycket höga löner(([[http://​www.svd.se/​sa-mycket-tjanar-cheferna-pa-valgorenhetsorganisationerna|Så mycket tjänar cheferna på välgörenhetsorganisationerna]])). Ett par exempel: 
 +  * WWF, 1 128 000 kr 
 +  * Naturskyddsföreningen,​ 770 000 kr 
 + 
 +==== Mistra ==== 
 +Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, är en svensk forskningsstiftelse. Det är en av de forskningsstiftelser som bildades av de avskaffade löntagarfonderna.[förtydliga] Mistra stödjer forskning inom hållbar utveckling och investerar årligen omkring 200 miljoner kronor för forskning.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Mistra&​oldid=29690688|Mistra,​ Wikipedia (2015-03-15)]])) 
 + 
 +Vid den borgerliga valsegern 1991 lades en proposition om att löntagarfonderna skulle avvecklas på så sätt att de inte skulle gå att återskapa. Man beslöt att dela ut pengarna till allemansfondspararna. Tio miljarder delades ut till tre stiftelser för att främja forskning: Stiftelsen för Strategisk Forskning (nybildad), Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning (nybildad) (([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=L%C3%B6ntagarfonder&​oldid=29965363|Löntagarfonder,​ Wikipedia (2015-05-11)]])) 
 + 
 +==== Fältbiologerna ​====
 [[http://​www.faltbiologerna.se|Fältbiologerna]] är en natur- och miljöorganisation för ungdomar i Sverige. Föreningens syften är bland annat att driva opinion i frågor som rör hållbarhet och bedriva biologiska undersökningar av naturen i form av exempelvis exkursioner.((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%A4ltbiologerna|Fältbiologerna)). ​ [[http://​www.faltbiologerna.se|Fältbiologerna]] är en natur- och miljöorganisation för ungdomar i Sverige. Föreningens syften är bland annat att driva opinion i frågor som rör hållbarhet och bedriva biologiska undersökningar av naturen i form av exempelvis exkursioner.((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%A4ltbiologerna|Fältbiologerna)). ​
  
Line 14: Line 25:
 Grundare av Jordens Vänner David Brower har uppriktigt slagit fast att målet nu är ett socialistiskt,​ omfördelningssamhälle,​ vilket är lämpligast förvaltare av naturen och samhällets enda hopp. (([[http://​antropocene.se/​2014/​january/​den-maskerade-vanstern.html|Den maskerade vänstern, Antropocene]])) Grundare av Jordens Vänner David Brower har uppriktigt slagit fast att målet nu är ett socialistiskt,​ omfördelningssamhälle,​ vilket är lämpligast förvaltare av naturen och samhällets enda hopp. (([[http://​antropocene.se/​2014/​january/​den-maskerade-vanstern.html|Den maskerade vänstern, Antropocene]]))
  
-=== Global Utmaning ===+==== Global Utmaning ​====
 [[http://​www.globalutmaning.se/​|Global utmaning]] finansieras bl.a. av Riksbankens jubileumsfond och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Förmodligen bidrar även ordföranden Kristina Persson ([[http://​frejasfond.wordpress.com/​|Frejas fond]]) och partners, däribland Europeiska integrationsfonden,​ Sida, Utrikesdepartementet). Det är oklart huruvida det ingår i de fem myndigheternas ​ uppgift att stödja den politiska agenda Global utmaning har.  [[http://​www.globalutmaning.se/​|Global utmaning]] finansieras bl.a. av Riksbankens jubileumsfond och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Förmodligen bidrar även ordföranden Kristina Persson ([[http://​frejasfond.wordpress.com/​|Frejas fond]]) och partners, däribland Europeiska integrationsfonden,​ Sida, Utrikesdepartementet). Det är oklart huruvida det ingår i de fem myndigheternas ​ uppgift att stödja den politiska agenda Global utmaning har. 
  
-=== Greenpeace ===+==== Greenpeace ​====
 Greenpeace "​värdering och kännetecken"​ är civil olydnad, dvs att bryta mot lag. De jämför sig med Mahatma Gandhi och Martin Luther-King. Gandi kämpade för demokrati mot den kolonialt förtryck av England. Luther-King kämpade för demokratiska rättigheter för afroamerikanerna. Utan demokratiska rättigheter så blev civil olydnad nödvändig. ​ Greenpeace "​värdering och kännetecken"​ är civil olydnad, dvs att bryta mot lag. De jämför sig med Mahatma Gandhi och Martin Luther-King. Gandi kämpade för demokrati mot den kolonialt förtryck av England. Luther-King kämpade för demokratiska rättigheter för afroamerikanerna. Utan demokratiska rättigheter så blev civil olydnad nödvändig. ​
  
Line 28: Line 39:
   * [[http://​metrobloggen.se/​faktavetdu/​varfor-slosa-pa-resurser/​|Varför slösa på resurser?]]   * [[http://​metrobloggen.se/​faktavetdu/​varfor-slosa-pa-resurser/​|Varför slösa på resurser?]]
  
-=== Naturskyddsföreningen - SNF ===+==== Naturskyddsföreningen - SNF ====
 [[http://​www.naturskyddsforeningen.se/​|Naturskyddsföreningen]] har ca 190.000 medlemmar som betalar en avgift om 288 kr/år. Dessa intäkter uppgår således til ca 55 miljoner kronor. Dessutom får SNG bidrag från Naturvårdsverket. Uppgifterna är för 2012: [[http://​www.naturskyddsforeningen.se/​|Naturskyddsföreningen]] har ca 190.000 medlemmar som betalar en avgift om 288 kr/år. Dessa intäkter uppgår således til ca 55 miljoner kronor. Dessutom får SNG bidrag från Naturvårdsverket. Uppgifterna är för 2012:
   * Luftförorenings- och klimatsekretariatet ​ Organisationsbidrag ​ 3.000.000 kr, 25 % = 750.000 kr   * Luftförorenings- och klimatsekretariatet ​ Organisationsbidrag ​ 3.000.000 kr, 25 % = 750.000 kr
Line 50: Line 61:
 för SNF själva att samverka och bedriva opinionsbildning tillsammans med miljörörelsen Syd."​(([[http://​www.sida.se/​Publications/​Import/​pdf/​sv/​Systemrevision-aSNF_1283.pdf|SIDA Systemrevision november 2004, sida 80]])) för SNF själva att samverka och bedriva opinionsbildning tillsammans med miljörörelsen Syd."​(([[http://​www.sida.se/​Publications/​Import/​pdf/​sv/​Systemrevision-aSNF_1283.pdf|SIDA Systemrevision november 2004, sida 80]]))
  
-=== Världsnaturfonden - WWF ===+==== Världsnaturfonden - WWF ====
 WWFs [[http://​wwf.panda.org|internationella webb]]. WWFs [[http://​www.wwf.se/​vrt-arbete/​klimat/​1164070-klimat-startsida|svenska klimatwebb]]. WWFs [[http://​wwf.panda.org|internationella webb]]. WWFs [[http://​www.wwf.se/​vrt-arbete/​klimat/​1164070-klimat-startsida|svenska klimatwebb]].
  
  
-=== Ytterligare organisationer ===+==== Ytterligare organisationer ​====
   * [[http://​www.jordensvanner.se/​|Jordens vänner]] Grundare av Jordens Vänner David Brower har uppriktigt slagit fast att målet nu är ett socialistiskt,​ omfördelningssamhälle,​ vilket är lämpligast förvaltare av naturen och samhällets enda hopp. (([[http://​antropocene.se/​2014/​january/​den-maskerade-vanstern.html|Den maskerade vänstern, Antropocene]]))   * [[http://​www.jordensvanner.se/​|Jordens vänner]] Grundare av Jordens Vänner David Brower har uppriktigt slagit fast att målet nu är ett socialistiskt,​ omfördelningssamhälle,​ vilket är lämpligast förvaltare av naturen och samhällets enda hopp. (([[http://​antropocene.se/​2014/​january/​den-maskerade-vanstern.html|Den maskerade vänstern, Antropocene]]))
   * [[http://​wwf.panda.org/?​referer=wwforg|WWF - World Wild Forum]]   * [[http://​wwf.panda.org/?​referer=wwforg|WWF - World Wild Forum]]
Line 72: Line 83:
   * Steg 3’s grupp ”Nytt samhällssystem”   * Steg 3’s grupp ”Nytt samhällssystem”
   * Global Utmaning   * Global Utmaning
- +===== Kommentarer om finansiering av NGOs =====
-==== Kommentarer om finansiering av NGOs ====+
  
 "​Swedwatch är egentligen ingen NGO, utan vad som internationellt brukar kallas en GONGO – Government Organized Non Governmental ​ Organization. Att regeringen skurit ned pengarna till Sida visar nu med blixtbelysning att den svenska staten finansierat en lång rad organisationer som i samhällsdebatt och media framträder som ideella folkrörelser,​ men i själva verket består av tjänstemän som får sina löner nästan helt betalda av skattebetalarna. ​ Kanske är tiden mogen att renodla granskarnas roll. Exempelvis kan organisationerna bakom Swedwatch betala för verksamheten och därmed finansiera en vakthund på egen hand – Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen är inte fattiga. Dessutom kanske Swedwatch och andra granskare kan få betalt av branscher eller företag som vill ha en extern utvärdering. ​ Eller så kan staten inrätta en ny myndighet med uppgift att granska svenska företags uppträdande utanför landets gränser. "​(([[http://​www.miljorapporten.se/​283.html|Claes Sjöberg, Miljörapporten (2009-11-15)]] )) "​Swedwatch är egentligen ingen NGO, utan vad som internationellt brukar kallas en GONGO – Government Organized Non Governmental ​ Organization. Att regeringen skurit ned pengarna till Sida visar nu med blixtbelysning att den svenska staten finansierat en lång rad organisationer som i samhällsdebatt och media framträder som ideella folkrörelser,​ men i själva verket består av tjänstemän som får sina löner nästan helt betalda av skattebetalarna. ​ Kanske är tiden mogen att renodla granskarnas roll. Exempelvis kan organisationerna bakom Swedwatch betala för verksamheten och därmed finansiera en vakthund på egen hand – Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen är inte fattiga. Dessutom kanske Swedwatch och andra granskare kan få betalt av branscher eller företag som vill ha en extern utvärdering. ​ Eller så kan staten inrätta en ny myndighet med uppgift att granska svenska företags uppträdande utanför landets gränser. "​(([[http://​www.miljorapporten.se/​283.html|Claes Sjöberg, Miljörapporten (2009-11-15)]] ))
Line 83: Line 93:
  
 "​Svenska biståndsmedel används både till att finansiera forskning och till propaganda riktad mot samma forskning. På en direkt fråga svarar Sidas ledning att detta är helt i sin ordning. Ett av Sidas uppdrag är nämligen att främja framväxten av ett starkt civilt samhälle, och om ledande ideologer i civilsamhället känner sig styrkta av att kampanja mot vetenskap så må de göra det. ... Även på hemmaplan stödjer Sida den antimoderna ideologiproduktionen. I artikeln Kampen om fröet i senaste numret av den Sida-ägda tidningen OmVärlden är den mera oförblommerad än vi trodde vara möjligt för en myndighet. ... Biståndsstödet till civilsamhället kanaliseras i stor utsträckning genom så kallad NGO (Non-Governmental Organisations),​ till exempel Svenska Naturskyddsföreningen,​ Forum Syd och Svenska Kyrkan. ... Enligt den internationellt tillämpade så kallade 80/​20-regeln får dessa organisationer fyra kronor i bidrag från Sida för varje krona av egna pengar som de satsar på utvecklingshjälp. "​(([[http://​www.unt.se/​debatt/​sida-sprider-skronor-2779952.aspx|Sida sprider skrönor, Torbjörn Fagerström,​ m.fl (2014-01-07]]))) "​Svenska biståndsmedel används både till att finansiera forskning och till propaganda riktad mot samma forskning. På en direkt fråga svarar Sidas ledning att detta är helt i sin ordning. Ett av Sidas uppdrag är nämligen att främja framväxten av ett starkt civilt samhälle, och om ledande ideologer i civilsamhället känner sig styrkta av att kampanja mot vetenskap så må de göra det. ... Även på hemmaplan stödjer Sida den antimoderna ideologiproduktionen. I artikeln Kampen om fröet i senaste numret av den Sida-ägda tidningen OmVärlden är den mera oförblommerad än vi trodde vara möjligt för en myndighet. ... Biståndsstödet till civilsamhället kanaliseras i stor utsträckning genom så kallad NGO (Non-Governmental Organisations),​ till exempel Svenska Naturskyddsföreningen,​ Forum Syd och Svenska Kyrkan. ... Enligt den internationellt tillämpade så kallade 80/​20-regeln får dessa organisationer fyra kronor i bidrag från Sida för varje krona av egna pengar som de satsar på utvecklingshjälp. "​(([[http://​www.unt.se/​debatt/​sida-sprider-skronor-2779952.aspx|Sida sprider skrönor, Torbjörn Fagerström,​ m.fl (2014-01-07]])))
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=andra_klimatorganisationer"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
andra_klimatorganisationer.1414155322.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)