User Tools

Site Tools


biosfaeren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biosfaeren [2015/07/20 22:45]
hib [Mjölkproduktionen]
biosfaeren [2019/04/07 13:48] (current)
Line 140: Line 140:
 Livsmedelsverkets råd om mjölk slår helt fel, SvD (2015-03-05)]])) Livsmedelsverkets råd om mjölk slår helt fel, SvD (2015-03-05)]]))
  
-==== Köttkproduktionen ​====+==== Köttproduktionen ​====
  
-Det är stor oenighet om hur mycket produktionen av kött påverkar klimatet. "​Animalieproduktionen står för nästan en femtedel av världens totala utsläpp av växthusgaser. Konsumtionen av kött är därför — oavsett var och hur det har producerats — förknippad med stor klimatpåverkan. De höga växthusgasutsläppen från produktion av kött beror till största delen på att det går åt mycket mark för att producera foder."​ (([[http://​www.jordbruksverket.se/​amnesomraden/​miljoklimat/​begransadklimatpaverkan/​kottochklimat.4.32b12c7f12940112a7c800011009.html|Kött och klimat, Jordbruksverket (2015-07-06)]]))+Det är stor oenighet om hur mycket produktionen av kött påverkar klimatet. ​ 
 + 
 +"​Animalieproduktionen står för nästan en femtedel av världens totala utsläpp av växthusgaser. Konsumtionen av kött är därför — oavsett var och hur det har producerats — förknippad med stor klimatpåverkan. De höga växthusgasutsläppen från produktion av kött beror till största delen på att det går åt mycket mark för att producera foder."​ (([[http://​www.jordbruksverket.se/​amnesomraden/​miljoklimat/​begransadklimatpaverkan/​kottochklimat.4.32b12c7f12940112a7c800011009.html|Kött och klimat, Jordbruksverket (2015-07-06)]])) 
 + 
 +"​Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Nöt och får, som är idisslande djur, orsakar på grund av sin fodersmältning särskilt stora utsläpp av växthusgaser. Nötkött orsakar 23-39 kg växthusgaser/​kg kött och lammkött 13-22 kg växthusgaser/​kg kött (båda siffrorna gäller kött utan ben). 
 + 
 +Gris och kyckling orsakar betydligt lägre utsläpp än nöt och får, 5-8 kg växthusgaser/​kg för griskött och 2-3 kg växthusgaser/​kg för kycklingkött (båda utan ben). Ekologisk kyckling kan orsaka större utsläpp av växthusgaser än konventionell eftersom kycklingarna föds upp under längre tid och därför behöver mer foder. När det gäller nöt och gris är det däremot inte någon större skillnad i klimatpåverkan mellan ekologisk och konventionell."​ (([[http://​www.livsmedelsverket.se/​matvanor-halsa--miljo/​miljo/​miljosmarta-matval2/​kott/#​Påverkan på klimatet|Påverkan på klimatet, Kött och miljö, Livsmedelsverket (2015-03-06)]])) 
 + 
 +Den svenska köttproduktionen har "​jämförelsevis mycket låg klimatpåverkan. Brasilianskt kött från djur som betar på tidigare regnskog har cirka 30 gånger större utsläpp än kött från svenska djur. En portion brasilianskt kött ger därmed lika stora utsläpp som 30 portioner svenskt nötkött."​ (([[http://​www.dn.se/​debatt/​repliker/​svenskt-kott-har-mycket-lag-klimatpaverkan/​|”Svenskt kött har mycket låg klimatpåverkan”,​ Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött, DN Debatt (2015-03-02)]])) 
 + 
 +"Kött från idisslande nötkretaur är i sig mer klimatsmart när djurhållningen sker på ett hållbart sätt i ett naturligt kretslopp med vallodling, därför att vallodlingen binder stora mängder kol i marken. Den potentialen har inte svin- och kycklingproduktion. Det är ett utbrett missförstånd att nötkött i sig är sämre ur klimatsynpunkt. Det är när nötköttproduktionen sker i ett brutet kretslopp och med hjälp för mycket kraftfoder i form av spannmål och importerat sojaprotein som problemet uppstår och likaså när vi äter importerat nötkött till priset av avskogning tillexempel i Sydamerika."​ (([[http://​www.dn.se/​debatt/​repliker/​notkott-framstallt-pa-ratt-satt-ar-klimatsmart/​|”Nötkött framställt på rätt sätt är klimatsmart”,​ Artur Granstedt, docent från Sveriges Lantbruksuniversitet,​ SLU, och Helsingfors universitet,​ DN Debatt (2015-02-27)]])) 
 + 
 +Minskad betning utarmar den biologiska mångfalden och kulturlandskapet som är helt beroende av nötsdjursbete. "Det är egentligen inte de idisslande köttdjuren i sig som är det stora problemet. Om till exempel kött- och mjölkdjur i hög grad betar och vinterfodras med vallgräs minskar läckaget av klimatgaser från jordarna; välhävdade naturbetesmarker (hagmarker) fungerar dessutom som tillfälliga kolsänkor."​ (([[http://​www.dn.se/​debatt/​repliker/​satsa-pa-svensk-pampasbiff/​|”Satsa på svensk pampasbiff”,​ Stefan Edman, biolog, hedersdoktor vid Chalmers, f d miljörådgivare åt stats- och miljöministrarna,​ DN Debatt (2015-03-02)]])) 
 + 
 +Liknande uppfattning har forskaren Allan Savory. Han menar att det är avgörande hur korna har det. Betande kor kan göra att mark tar upp koldioxid i stället för att avge koldioxid. Betande kor det enda sättet att motverka ökenspridning. Sina tankar presenterade han vid ett TED-seminarium:​ https://​www.ted.com/​talks/​allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change 
 + 
 +<​html><​iframe src="​https://​embed-ssl.ted.com/​talks/​allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change.html"​ width="​640"​ height="​360"​ frameborder="​0"​ scrolling="​no"​ webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></​iframe></​html>​ 
 + 
 +Författaren och klimataktivisten George Monbiot(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​George_Monbiot|]])) tror inte på Savorys idéer. Det framgår av en artikel i Guardien. (([[http://​www.theguardian.com/​environment/​georgemonbiot/​2014/​aug/​04/​eat-more-meat-and-save-the-world-the-latest-implausible-farming-miracle|Eat more meat and save the world: the latest implausible farming miracle (1014-08-04]])). Men Hunter Lovins, ​ professor of Sustainable Management, menar att Savory har rätt och refererar till andra forskare med samma uppfattning i Guardien.(([[http://​www.theguardian.com/​sustainable-business/​2014/​aug/​19/​grazing-livestock-climate-change-george-monbiot-allan-savory|Why George Monbiot is wrong: grazing livestock can save the world (2014-08-19)]]))
 ==== Närodlat ==== ==== Närodlat ====
  
biosfaeren.1437425140.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)