User Tools

Site Tools


blog:ipccs_rapport_om_arktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blog:ipccs_rapport_om_arktis [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== ​ IPCCs rapport om Arktis ======
  
 +Den rapport som IPCC publicerade den 29 september [[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf|Summary for Policymakers]] innehåller några avsnitt om Arktis utveckling. Dessa avsnitt återfinns i [[http://​klimatfakta.weebly.com/​arktis.html|Klimatfaktas avsnitt om Arktis]].
 +
 +En uppenbar nackdel med IPCCs publicering av ett sammandrag av en rapport som först kommer nästa år är att det inte går att värdera författarnas underlag. Av världens många 10.000-tals klimatforskare är det bara 259 som vet på vad IPCC grundar sina bedömningar.
 +
 +Den mest anmärkningsvärda bedömningen avsnitten om Arktis är denna:
 +A projection of when the Arctic might become nearly ice-free in September in the 21st century cannot be made with confidence for the other scenarios.
 +
 +Så har rapporten inte uppfattats av media. Varför då?
 +
 +Jag rekommenderar alla att läsa citaten om Arktis och fundera över vilka beslutsfattare som har möjlighet att använda rapportens uppgifter om Arktis.
 +
 +Efter att läst rapporten så noggrant som jag förmår har jag följande frågor:
 +
 +  *     NSIDC anger att isens utbredning har minskat med 0,84-1,28 % per år under perioden 1979-2013. IPCC menar alltså att isens utbredning minskat långsammare. Varför då?
 +  *     Vad är underlaget till uppgiften om utvecklingen de senaste 1.450 åren. Och hur stor var utbredningen det året?
 +  *     Vad är det som gör att IPCC tvekar om människans inverkan på en kraftig uppvärmningen av Arktis sedan mitten av 50-talet? ​
 +  *     Om människans roll är oklar vad gäller Arktis värme, hur kan det få vara ganska klart att människan bidrag till minskningen av isen?
 +  *     Det hade varit med något underlag till dessa bedömningar.
 +  *     Är det riktigt att tolka det innehållsrika diagrammet så att osäkerheten om isens framtida utveckling innebär att omfattningen endast ändras från 5.0 till 4.0 fram till 2100?
 +  *     Är en annan möjlighet enligt diagrammet att isen helt försvunnit 2070?
 +  *     ​Betyder diagrammets vida möjligheter att människan har stor inverkan på utbredningen men det är oklart hur?
 +  *     ​Varför används just RCP2.6 and RCP8.5? ​
 +  *     ​Varför används perioderna 1986-2005, resp 2081-2100? Vore det inte mer naturligt att nyttja perioderna 1979-2011 resp 2012-2100?
 +  *     Media har i stor utsträckning tolkat att rapporten ger besked om at Arktis kommer att bli isfritt före 2100. I rapporten står det dock "A projection of when the Arctic might become nearly ice-free in September in the 21st century cannot be made with confidence for the other scenarios."​ Vad kan vara orsaken till att media har missuppfattat rapportens innehåll?
 +
 +Skapat: 130929
blog/ipccs_rapport_om_arktis.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)