User Tools

Site Tools


blog:klimatets_framtid_i_backspegeln

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:klimatets_framtid_i_backspegeln [2013/10/19 21:35]
hib
blog:klimatets_framtid_i_backspegeln [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Klimatets framtid i backspegeln ====== ====== Klimatets framtid i backspegeln ======
  
-På webben Diderot kan man t.ex. läsa [[http://​www.diderot.nu/​kallt-debattklimat-for-klimatdebatten|Kallt debattklimat för klimatdebatten]],​som ger en bra översikt inför IPCCs klimatrapport på fredag. Bl.a. skriver [[http://​waldemaringdahl.blogspot.se/​|Waldemar Ingdahl]]+{{ :​blog:​diderot_nu.jpg?​direct&​300|}}På webben Diderot kan man t.ex. läsa [[http://​www.diderot.nu/​kallt-debattklimat-for-klimatdebatten|Kallt debattklimat för klimatdebatten]],​som ger en bra översikt inför IPCCs klimatrapport på fredag. Bl.a. skriver [[http://​waldemaringdahl.blogspot.se/​|Waldemar Ingdahl]]
  
 För ibland stämmer inte observationerna med modellerna, som när ökningstakten av metan i atmosfären minskat de senaste trettio åren när den borde ha stigit. Då måste forskarna gå tillbaka i beräkningarna och tilldela variablerna nya värden som uppfyller begränsningarna. Genom att systematiskt leta efter dellösningar ska man kunna komma till en fullständig lösning på problemet, så kallad backtracking. Problemet är att backtracking riskerar att anpassa modellerna till att stämma med observationerna,​ istället för att peka ut att något saknas i förklaringen. För ibland stämmer inte observationerna med modellerna, som när ökningstakten av metan i atmosfären minskat de senaste trettio åren när den borde ha stigit. Då måste forskarna gå tillbaka i beräkningarna och tilldela variablerna nya värden som uppfyller begränsningarna. Genom att systematiskt leta efter dellösningar ska man kunna komma till en fullständig lösning på problemet, så kallad backtracking. Problemet är att backtracking riskerar att anpassa modellerna till att stämma med observationerna,​ istället för att peka ut att något saknas i förklaringen.
blog/klimatets_framtid_i_backspegeln.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)