User Tools

Site Tools


blog:minska_vaexthusgaserna_till_40_mycket_svart

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blog:minska_vaexthusgaserna_till_40_mycket_svart [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Minska växthusgaserna till 40% mycket svårt ======
 +
 +EU-kommissionen vill minska växthusgaserna 2030 till 40% under 1990 års nivå. Det är lätt för Sverige, Norge och Österrike. Men för länder som Frankrike, Italien, Polen och flera andra om idag har en andel under 11% är knappast möjligt. Och en värre för England, Holland och Belgien som har en andel under 5%.
 +
 +Se Klimatfakta.info,​ http://​www.klimatfakta.info/​doku.php?​id=klimatorganisationer&#​eus_klimatorganisationer
 +
 +
 +
  
blog/minska_vaexthusgaserna_till_40_mycket_svart.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)