User Tools

Site Tools


fn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fn [2015/12/14 16:45]
hib [Parisavtalet]
fn [2019/04/07 13:48] (current)
Line 98: Line 98:
 Den 8-10 november träffades ett 80-tal klimat- och miljöministrarna i förberedande diskussioner. Från Sverige deltog Åsa Romson. "​Diskussionerna var uppriktiga och ledde fram till en större samsyn om vilka frågor som behöver lösas."​ rapporterar regeringen. De frågor som diskuterats är några av de svåraste men också de mest grundläggande,​ till exempel hur man formulerar ett långsiktigt mål och genererar tekniskt och ekonomiskt stöd för de länder som behöver. (([[http://​www.regeringen.se/​pressmeddelanden/​2015/​11/​tuffa-men-positiva-diskussioner-under-pre-cop//​|Tuffa men positiva diskussioner under Pre-COP (2015-12-10)]])) ​ Den 8-10 november träffades ett 80-tal klimat- och miljöministrarna i förberedande diskussioner. Från Sverige deltog Åsa Romson. "​Diskussionerna var uppriktiga och ledde fram till en större samsyn om vilka frågor som behöver lösas."​ rapporterar regeringen. De frågor som diskuterats är några av de svåraste men också de mest grundläggande,​ till exempel hur man formulerar ett långsiktigt mål och genererar tekniskt och ekonomiskt stöd för de länder som behöver. (([[http://​www.regeringen.se/​pressmeddelanden/​2015/​11/​tuffa-men-positiva-diskussioner-under-pre-cop//​|Tuffa men positiva diskussioner under Pre-COP (2015-12-10)]])) ​
  
-En fråga ​ är i vilken grad avtalet ska kunna bindra ​de deltagande ländernas ​framtida ​bidrag till bl.a. den gröna klimatfonden. En annan grundläggande fråga gäller avtalets reglering av hur ländernas åtaganden ska mätas och kontrolleras liksom hur man ska formulera krav på ländernas framtida utvekling inom klimatområdet.+En fråga är i vilken grad avtalet ska kunna bidra att de deltagande ländernas ​ger bidrag till bl.a. den gröna klimatfonden. En annan grundläggande fråga gäller avtalets reglering av hur ländernas åtaganden ska mätas och kontrolleras liksom hur man ska formulera krav på ländernas framtida utvekling inom klimatområdet.
  
 === Frågor === === Frågor ===
Line 111: Line 111:
 [{{ ::​indcs_inverkan_pa_temperaturen.jpg?​350|Klicka på bilden för att se den minimala inverkan av ländernas åtaganden}}]Inför mötet i Paris har alla deltagande länder fått sända in löften på olika klimatåtgärder från 2030 och vad de betyder i utsläpp av koldioxid. [{{ ::​indcs_inverkan_pa_temperaturen.jpg?​350|Klicka på bilden för att se den minimala inverkan av ländernas åtaganden}}]Inför mötet i Paris har alla deltagande länder fått sända in löften på olika klimatåtgärder från 2030 och vad de betyder i utsläpp av koldioxid.
  
-Baserat på dessa uppgifter har Bjorn Lomborg beräknat effekten på den framtida temperaturen. Obs att hans rapport är publicerad i vetenskaplig ​tidningen ​efter vederbörlig vetenskaplig granskning.(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​1758-5899.12295/​full|Impact of Current Climate Proposals (2015-11-09)]])) Hans resultat skiljer sig heller inte påtagligt från tidigare publiceringen.(([[http://​globalchange.mit.edu/​research/​publications/​other/​special/​2015Outlook|Energy and Climate Outlook 2015 (2015]]))+Baserat på dessa uppgifter har Bjorn Lomborg beräknat effekten på den framtida temperaturen. Obs att hans rapport är publicerad i vetenskaplig ​tidskrift ​efter vederbörlig vetenskaplig granskning.(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​1758-5899.12295/​full|Impact of Current Climate Proposals (2015-11-09)]])) Hans resultat skiljer sig heller inte påtagligt från tidigare publiceringen.(([[http://​globalchange.mit.edu/​research/​publications/​other/​special/​2015Outlook|Energy and Climate Outlook 2015 (2015]]))
  
 Resultatet är häpnadsväckande. Resultatet är häpnadsväckande.
Line 119: Line 119:
 ==== Parisavtalet ====  ==== Parisavtalet ==== 
  
-COP21 fastställde till slut ett [[http://​unfccc.int/​resource/​docs/​2015/​cop21/​eng/​l09.pdf|avtal (2015-12-12)]]. Dokumentet består av ett 20-sidors protokoll med själva avtalstexten i en 11 sidig bilaga. Texten är utan tvekan mycket svårtolkad med en rad expertuttryck vedertagna inom klimataristokratin och många referenser till document som i in tur refererar till dokument, etc. Det tillsammans med vaga formuleringar gör att den slutliga innebörden kommer att fastställas i skilda organ när avtalet ska tillämpas i praktiken.+COP21 fastställde till slut ett [[http://​unfccc.int/​resource/​docs/​2015/​cop21/​eng/​l09.pdf|avtal (2015-12-12)]]. Dokumentet består av ett 20-sidors protokoll med själva avtalstexten i en 11-sidig bilaga. Texten är utan tvekan mycket svårtolkad med en rad expertuttryck vedertagna inom klimataristokratin och många referenser till document som i in tur refererar till dokument, etc. Det tillsammans med vaga formuleringar gör att den slutliga innebörden kommer att fastställas i skilda organ när avtalet ska tillämpas i praktiken.
  
 Beslut inom FN tas med konsensus, dvs att ett beslut kräver att det får stöd av samtliga. Liksom vid tidigare COP-möten valde presidiet att inte höra de som röstade emot. Det gjorde Nicaragua och möjligen ytterligare något land. Beslut inom FN tas med konsensus, dvs att ett beslut kräver att det får stöd av samtliga. Liksom vid tidigare COP-möten valde presidiet att inte höra de som röstade emot. Det gjorde Nicaragua och möjligen ytterligare något land.
  
 Beslutet gällde att fastställa en avtalstext, men de deltagande länder blev inte bundna till avtalet genom att rösta ja. Avtal mellan ett antal länder ingås först när minst 55 länder som svarar för minst 55% av utsläppen under perioden 2016-04-22 och 2017-04-21 undertecknat avtalet. Beslutet gällde att fastställa en avtalstext, men de deltagande länder blev inte bundna till avtalet genom att rösta ja. Avtal mellan ett antal länder ingås först när minst 55 länder som svarar för minst 55% av utsläppen under perioden 2016-04-22 och 2017-04-21 undertecknat avtalet.
 +
 +Det kommer alltså hända mycket innan avtalet träder i kraft, t.ex. ett val i USA. Det är ju inte otänkbart att den amerikanska kongressen då säger nej. Om det då även triggar Kina att avstå, så uppfylls inte avtalets krav om att länderna ska svara för minst 55% av utsläppen. 2013 svara USA för 16% av världens utsläpp och Kinas utsläpp var samma år 28%. Det blir 44% varför det räcker med ytterligare ett land för att avtalet inte godkänns.
  
 //Requests the Secretary-General of the United Nations to be the Depositary of the //Requests the Secretary-General of the United Nations to be the Depositary of the
Line 138: Line 140:
  
 I avtalet används orden adoption och mitigation I avtalet används orden adoption och mitigation
-  * Adaptation. Åtgärder som försöler ​begränsa skaderisken i biologiska system beroende på klimatförändringar.+  * Adaptation. Åtgärder som försöker ​begränsa skaderisken i biologiska system beroende på klimatförändringar.
   * Mitigation. Åtgärder som begränsar, förhindra eller återställer storleken eller förhindrar klimatändringar. ​   * Mitigation. Åtgärder som begränsar, förhindra eller återställer storleken eller förhindrar klimatändringar. ​
  
 I avtalet har "Least developed countries"​ en viktig roll. Dessa länder kommer att få minimala eller obefintliga krav att minska sina utsläpp, inte bara i absoluta termer utan även jämfört med business as usual. De kommer inte att behöva ta fram lika tydliga planer för sitt klimatarbete. 50 % av Gröna Klimatfondens medel ska gå till LDC, utöver den särskilda klimat-LDC-fond som redan finns. Sedan tidigare godkänner EU bara CDM-utsläppsrätter (CERs) från LDC-länder. ​ I avtalet har "Least developed countries"​ en viktig roll. Dessa länder kommer att få minimala eller obefintliga krav att minska sina utsläpp, inte bara i absoluta termer utan även jämfört med business as usual. De kommer inte att behöva ta fram lika tydliga planer för sitt klimatarbete. 50 % av Gröna Klimatfondens medel ska gå till LDC, utöver den särskilda klimat-LDC-fond som redan finns. Sedan tidigare godkänner EU bara CDM-utsläppsrätter (CERs) från LDC-länder. ​
  
-Gruppen LDC består av ca 50 länder med låg BNP, HAI (Human Assets Index, bl.a. kaloriintag,​ men bara för de under 55 år, hur många som gått i gymnasium) och EVI (sju indikatorer,​ bl.a. hur stor exportindustrin och hur stor del av denna export som kan påverkas av plötsliga efterfrågeförändringar). Kriterierna fastställs av Committee for Development Policy (CDP) of the UN Economic and Social Council (ECOSOC).(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Least_developed_country&​oldid=694959202|Least developed country (2015-12-12)]])) ​ (([[http://​klimatforhandling.se/​2014/​12/​12/​ar-ldc-en-bra-grund-for-klimatstod-egentligen/​|Är LDC en bra grund för klimatstöd - egentligen?,​ Fores, Mattias Goldmann (2014-12-12)]]))+Gruppen LDC består av ca 50 länder med låg BNP, HAI (Human Assets Index, bl.a. kaloriintag,​ men bara för de under 55 år, hur många som gått i gymnasium) och EVI (sju indikatorer,​ bl.a. hur stor exportindustrin och hur stor del av denna export som kan påverkas av plötsliga efterfrågeförändringar). Kriterierna fastställs av Committee for Development Policy (CDP)(([[http://​www.un.org/​en/​development/​desa/​policy/​cdp/​index.shtml|The Committee for Development Policy]]))of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) ​(([[http://​www.un.org/​en/​ecosoc|ECOSOC,​ The Economic and Social Council]])). //Observera att kraven inte har har någon direkt kopplig till klimatförändringar.//​ (([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Least_developed_countries&​oldid=30692119|Least developed countries (2015-10-13)]]) ​(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Least_developed_country&​oldid=694959202|Least developed country (2015-12-12)]])) ​ (([[http://​klimatforhandling.se/​2014/​12/​12/​ar-ldc-en-bra-grund-for-klimatstod-egentligen/​|Är LDC en bra grund för klimatstöd - egentligen?,​ Fores, Mattias Goldmann (2014-12-12)]]))
  
 === Andras kommentarer ===  === Andras kommentarer === 
fn.1450107947.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)