User Tools

Site Tools


index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
index [2014/11/11 11:17]
hib
index [2014/11/12 12:57]
hib
Line 1: Line 1:
 ====== Index ====== ====== Index ======
  
-Detta index är under uppbyggnad - vilket säkert framgår. Tyvärr ingår inte ÅÄÖ i bokstavsregistret. ​Samma bokstav ​upprepas. Obs att man vid hovering över den gröna kapitelnamet ser ett abstrakt.+Detta index är under uppbyggnad - vilket säkert framgår. Tyvärr ingår inte ÅÄÖ i bokstavsregistret. ​Ett programfel gör också att indexbokstäverna ​upprepas. Obs att man vid hovering över den gröna kapitelnamet ser ett abstrakt.
  
 {{subjectindex>​section=1;​cols=3;​noproper;​abstract;​default}} {{subjectindex>​section=1;​cols=3;​noproper;​abstract;​default}}
index.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)