User Tools

Site Tools


klimatfoeraendringar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
klimatfoeraendringar [2016/04/01 09:59]
hib [Representative Concentration Pathways]
klimatfoeraendringar [2019/04/07 13:48] (current)
Line 11: Line 11:
  
 ===== CIMP ===== ===== CIMP =====
-[{{ ::​atmosphericmodelschematic.png?​300|Modell av jorden atmosfär.}}]Inom ramen för WCRP skapas 1995 Coupled model intercomparison project (CIMP)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Coupled_model_intercomparison_project&​oldid=698472808|Coupled model intercomparison project, Wikipedia]])),​ som är ett ramverk för en global allmän modell för strömmar i hav och atmosfär(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=General_Circulation_Model&​oldid=693379063|General Circulation Model, Wikipedia]])). GCM används för väderprognoser och på senare tid även för klimatet. Genom att koppla samman flera GCMs för olika klimatsystem strävar man efter att skapa en klimatmodell som omfattar hela jorden.+[{{ ::​atmosphericmodelschematic.png?​300|Modell av jorden atmosfär.}}]Inom ramen för WCRP skapas 1995 Coupled model intercomparison project (CIMP)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Coupled_model_intercomparison_project&​oldid=698472808|Coupled model intercomparison project, Wikipedia]])),​ som är ett ramverk för en global allmän modell för strömmar i hav och atmosfär.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=General_Circulation_Model&​oldid=693379063|General Circulation Model, Wikipedia]])), (([[http://​www.cru.uea.ac.uk/​documents/​421974/​1295957/​Info+sheet+%238.pdf/​a5a16591-36da-42f0-8c23-6e35e549d92e|8:​ Modelling Climate Change, Climatic Research Unit, University of East Anglia]])) ​GCM används för väderprognoser och på senare tid även för klimatet. Genom att koppla samman flera GCMs för olika klimatsystem strävar man efter att skapa en klimatmodell som omfattar hela jorden.
  
 Möjligheten att förutsäga klimatet beror på osäkerheter i modeller för kemi, fysik och sociala faktorer. Betydande osäkerhet och brist på kunskap återstår, speciellt vad gäller befolkningstillväxt samt industriell och teknisk utveckling. Möjligheten att förutsäga klimatet beror på osäkerheter i modeller för kemi, fysik och sociala faktorer. Betydande osäkerhet och brist på kunskap återstår, speciellt vad gäller befolkningstillväxt samt industriell och teknisk utveckling.
Line 22: Line 22:
  
 2008 kom 20 modellgrupper överens om att ta fram en ny uppsättning koordinerade experimentella klimatmodeller. 2008 kom 20 modellgrupper överens om att ta fram en ny uppsättning koordinerade experimentella klimatmodeller.
-Dessa experiment utgör den femte fasen av kopplade modelljämförelser (CMIP5). ​+Dessa experiment utgör den femte fasen av kopplade modelljämförelser (CMIP5).(([[http://​cmip-pcmdi.llnl.gov/​cmip5/​|CMIP5 - Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 - Overview]]))  
 + 
 +CIMP5 ska ge förutsättningar för att  
 +  - värdera de mekanismer som gör svårbegripliga skillnader mellan modeller begripliga vad gäller koldioxidcykeln och moln 
 +  - granska klimatets förutsäglighet och utforska modellers förmåga förutsäga klimatet på decennienivå 
 +  - avgöra varför likartade modeller ger olika resultat
  
-CMIP5 will notably provide a multi-model context for 1) assessing the mechanisms responsible for model differences in poorly understood feedbacks associated with the carbon cycle and with clouds, 2) examining climate “predictability” and exploring the ability of models to predict climate on decadal time scales, and, more generally, 3) determining why similarly forced models produce a range of responses. 
-(([[http://​cmip-pcmdi.llnl.gov/​cmip5/​|CMIP5 - Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 - Overview]])) 
  
  
Line 35: Line 38:
 Från 2014 består indata till projektioner av bl.a. Representative Concentration Pathways - RPC(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Representative_Concentration_Pathways&​oldid=697003263|Representative Concentration Pathways, Wikipedia]])). En RPC har anger hur koncentrationen av fyra växthusgaser för ändras över tiden fastställt av IPCC i AR5(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=IPCC_Fifth_Assessment_Report&​oldid=710346802|IPCC Fifth Assessment Report, Wikipedia]])),​(([[http://​www.ipcc.ch/​|Fifth Assessment Report (AR5), IPPC]])). Från 2014 består indata till projektioner av bl.a. Representative Concentration Pathways - RPC(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Representative_Concentration_Pathways&​oldid=697003263|Representative Concentration Pathways, Wikipedia]])). En RPC har anger hur koncentrationen av fyra växthusgaser för ändras över tiden fastställt av IPCC i AR5(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=IPCC_Fifth_Assessment_Report&​oldid=710346802|IPCC Fifth Assessment Report, Wikipedia]])),​(([[http://​www.ipcc.ch/​|Fifth Assessment Report (AR5), IPPC]])).
  
-Det finns fyra RPCer för land resp hav med olika mängder av växthusgaser. Deras namn RCP2.6, RCP4.5, RCP6, and RCP8.5 beskriver styrkan av radiative forcing angivet i W/m2 år 2100. Radiative forcing är skillnaden mellan inkommande strålning från solen och utgående från jorden mätt i tropopausen i watts per kvadratmeter jordyta.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Radiative_forcing&​oldid=707447661|Radiative forcing, Wikipedia]])) Tropopausen är gränsområdet mellan troposfären (närmast marken) och stratosfären (10-50 km över markytan)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Tropopause&​oldid=706392716|Tropopause,​ Wikipedia]])).+[{{ ::​all_forcing_agents_co2_equivalent_concentration.png?​400|https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=28855014}}]Det finns fyra RPCer för land resp hav med olika mängder av växthusgaser. Deras namn RCP2.6, RCP4.5, RCP6, and RCP8.5 beskriver styrkan av radiative forcing angivet i W/m2 år 2100. Radiative forcing är skillnaden mellan inkommande strålning från solen och utgående från jorden mätt i tropopausen i watts per kvadratmeter jordyta.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Radiative_forcing&​oldid=707447661|Radiative forcing, Wikipedia]])) Tropopausen är gränsområdet mellan troposfären (närmast marken) och stratosfären (10-50 km över markytan)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Tropopause&​oldid=706392716|Tropopause,​ Wikipedia]])).
  
 RCP 2.6 antal att den globala mängden växthusgaser (mätt i CO2-ekvivalenter) når sitt maximum mellan 2010-2010 och att växthusgaserna därefter minskar påtagligt. RCP 2.6 antal att den globala mängden växthusgaser (mätt i CO2-ekvivalenter) når sitt maximum mellan 2010-2010 och att växthusgaserna därefter minskar påtagligt.
Line 57: Line 60:
  
 ===== CIMP6 ===== ===== CIMP6 =====
 +
 +[{{ ::​cmip-endorsed_model_intercomparison_projects.jpg?​300|CMIP:​ a More Continuous and Distributed Organization,​ http://​www.wcrp-climate.org/​images/​modelling/​WGCM/​CMIP/​CMIP6FinalDesign_GMDD_151215.pdf}}]Utvecklingen av CIMP5 är avslutat och arbetet med nästa version (eller fas) av CIMP har börjat.(([[http://​www.wcrp-climate.org/​images/​modelling/​WGCM/​CMIP/​CMIP6FinalDesign_GMDD_151215.pdf|Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) Experimental Design and Organization]])) De vetenskapliga utmaningarna som anges är
 +  - Moln, flöden och klimatkänslighet
 +  - Förändringar i kryosfären
 +  - Extrema klimathändelser
 +  - Regionala förhäjning av hav
 +  - Tillgång på vatten
 +  - Förutsägbarhet på decennienivå
 +  - Biokemisk påverkar och feedback
 +med fokus på tre breda vetenskapliga frågor
 +  - Hur svarar jordsystemet vid påverkan
 +  - Vad är ursprunget till och effekten av systematiska fördomar
 +  - Hur kan man bedöma det framtida klimatet givet dess föränderlighet,​ förutsägbarhet och osäkerhet ​
 +
 +
 ===== Artiklar ===== ===== Artiklar =====
   * 2015-06-26 [[http://​science.sciencemag.org/​content/​348/​6242/​1469.full|Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus, Science]]   * 2015-06-26 [[http://​science.sciencemag.org/​content/​348/​6242/​1469.full|Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus, Science]]
Line 64: Line 82:
   * 2016-03-00 [[http://​www.nature.com/​articles/​nclimate2938.epdf?​referrer_access_token=EdjjubGeQDPGIx5vL1QW6dRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OqExA1EwYluYLwiaayT9ble9FcNagQ1ss5L1V0KiWd-xzbFQjp8p3e-nUsgU7jNuUykRRWZpgMltUfROWf3xSKeGSSY7TvMiWdaeBCmNzlbQKCodQ3ivWje8eZYAs8Dr1uu8L-i3CHt8f_jYiil5eU0vkTP9FQoSKFHHetLPsMBatVkmispiD6AK7RHliZN_I%3D&​tracking_referrer=www.nature.com|Making sense of the early-2000s warming slowdown, Nature]]   * 2016-03-00 [[http://​www.nature.com/​articles/​nclimate2938.epdf?​referrer_access_token=EdjjubGeQDPGIx5vL1QW6dRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OqExA1EwYluYLwiaayT9ble9FcNagQ1ss5L1V0KiWd-xzbFQjp8p3e-nUsgU7jNuUykRRWZpgMltUfROWf3xSKeGSSY7TvMiWdaeBCmNzlbQKCodQ3ivWje8eZYAs8Dr1uu8L-i3CHt8f_jYiil5eU0vkTP9FQoSKFHHetLPsMBatVkmispiD6AK7RHliZN_I%3D&​tracking_referrer=www.nature.com|Making sense of the early-2000s warming slowdown, Nature]]
  
 +===== Kommentarer =====
 +
 +  * CIMP5 fokuserade ensidigt på växthusgasernas tänkbara påverkan på klimatet. Kanske kommer efterföljande analysomgångar föra in fler faktorer som påverkar klimatet.
 +  * Den kommande CIMP6 bygger på erfarenheter från CIMP5. Det är värdefullt att ta del av de brister i CIMP5 man nu beskriver i arbetet med CIMP6. Intrycket är att bristerna i CIMP5, som dagens prognoser bygger på, är stora.
klimatfoeraendringar.1459497580.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)