User Tools

Site Tools


klimatfoeraendringar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
klimatfoeraendringar [2016/04/01 11:19]
hib [CIMP6]
klimatfoeraendringar [2019/04/07 13:48] (current)
Line 11: Line 11:
  
 ===== CIMP ===== ===== CIMP =====
-[{{ ::​atmosphericmodelschematic.png?​300|Modell av jorden atmosfär.}}]Inom ramen för WCRP skapas 1995 Coupled model intercomparison project (CIMP)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Coupled_model_intercomparison_project&​oldid=698472808|Coupled model intercomparison project, Wikipedia]])),​ som är ett ramverk för en global allmän modell för strömmar i hav och atmosfär(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=General_Circulation_Model&​oldid=693379063|General Circulation Model, Wikipedia]])). GCM används för väderprognoser och på senare tid även för klimatet. Genom att koppla samman flera GCMs för olika klimatsystem strävar man efter att skapa en klimatmodell som omfattar hela jorden.+[{{ ::​atmosphericmodelschematic.png?​300|Modell av jorden atmosfär.}}]Inom ramen för WCRP skapas 1995 Coupled model intercomparison project (CIMP)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Coupled_model_intercomparison_project&​oldid=698472808|Coupled model intercomparison project, Wikipedia]])),​ som är ett ramverk för en global allmän modell för strömmar i hav och atmosfär.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=General_Circulation_Model&​oldid=693379063|General Circulation Model, Wikipedia]])), (([[http://​www.cru.uea.ac.uk/​documents/​421974/​1295957/​Info+sheet+%238.pdf/​a5a16591-36da-42f0-8c23-6e35e549d92e|8:​ Modelling Climate Change, Climatic Research Unit, University of East Anglia]])) ​GCM används för väderprognoser och på senare tid även för klimatet. Genom att koppla samman flera GCMs för olika klimatsystem strävar man efter att skapa en klimatmodell som omfattar hela jorden.
  
 Möjligheten att förutsäga klimatet beror på osäkerheter i modeller för kemi, fysik och sociala faktorer. Betydande osäkerhet och brist på kunskap återstår, speciellt vad gäller befolkningstillväxt samt industriell och teknisk utveckling. Möjligheten att förutsäga klimatet beror på osäkerheter i modeller för kemi, fysik och sociala faktorer. Betydande osäkerhet och brist på kunskap återstår, speciellt vad gäller befolkningstillväxt samt industriell och teknisk utveckling.
Line 38: Line 38:
 Från 2014 består indata till projektioner av bl.a. Representative Concentration Pathways - RPC(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Representative_Concentration_Pathways&​oldid=697003263|Representative Concentration Pathways, Wikipedia]])). En RPC har anger hur koncentrationen av fyra växthusgaser för ändras över tiden fastställt av IPCC i AR5(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=IPCC_Fifth_Assessment_Report&​oldid=710346802|IPCC Fifth Assessment Report, Wikipedia]])),​(([[http://​www.ipcc.ch/​|Fifth Assessment Report (AR5), IPPC]])). Från 2014 består indata till projektioner av bl.a. Representative Concentration Pathways - RPC(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Representative_Concentration_Pathways&​oldid=697003263|Representative Concentration Pathways, Wikipedia]])). En RPC har anger hur koncentrationen av fyra växthusgaser för ändras över tiden fastställt av IPCC i AR5(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=IPCC_Fifth_Assessment_Report&​oldid=710346802|IPCC Fifth Assessment Report, Wikipedia]])),​(([[http://​www.ipcc.ch/​|Fifth Assessment Report (AR5), IPPC]])).
  
-Det finns fyra RPCer för land resp hav med olika mängder av växthusgaser. Deras namn RCP2.6, RCP4.5, RCP6, and RCP8.5 beskriver styrkan av radiative forcing angivet i W/m2 år 2100. Radiative forcing är skillnaden mellan inkommande strålning från solen och utgående från jorden mätt i tropopausen i watts per kvadratmeter jordyta.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Radiative_forcing&​oldid=707447661|Radiative forcing, Wikipedia]])) Tropopausen är gränsområdet mellan troposfären (närmast marken) och stratosfären (10-50 km över markytan)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Tropopause&​oldid=706392716|Tropopause,​ Wikipedia]])).+[{{ ::​all_forcing_agents_co2_equivalent_concentration.png?​400|https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=28855014}}]Det finns fyra RPCer för land resp hav med olika mängder av växthusgaser. Deras namn RCP2.6, RCP4.5, RCP6, and RCP8.5 beskriver styrkan av radiative forcing angivet i W/m2 år 2100. Radiative forcing är skillnaden mellan inkommande strålning från solen och utgående från jorden mätt i tropopausen i watts per kvadratmeter jordyta.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Radiative_forcing&​oldid=707447661|Radiative forcing, Wikipedia]])) Tropopausen är gränsområdet mellan troposfären (närmast marken) och stratosfären (10-50 km över markytan)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Tropopause&​oldid=706392716|Tropopause,​ Wikipedia]])).
  
 RCP 2.6 antal att den globala mängden växthusgaser (mätt i CO2-ekvivalenter) når sitt maximum mellan 2010-2010 och att växthusgaserna därefter minskar påtagligt. RCP 2.6 antal att den globala mängden växthusgaser (mätt i CO2-ekvivalenter) når sitt maximum mellan 2010-2010 och att växthusgaserna därefter minskar påtagligt.
Line 61: Line 61:
 ===== CIMP6 ===== ===== CIMP6 =====
  
-Utvecklingen av CIMP5 är avslutat och arbetet med nästa version (eller fas) av CIMP har börjat.(([[http://​www.wcrp-climate.org/​images/​modelling/​WGCM/​CMIP/​CMIP6FinalDesign_GMDD_151215.pdf|Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) Experimental Design and Organization]])) De vetenskapliga utmaningarna som anges är+[{{ ::​cmip-endorsed_model_intercomparison_projects.jpg?​300|CMIP:​ a More Continuous and Distributed Organization,​ http://​www.wcrp-climate.org/​images/​modelling/​WGCM/​CMIP/​CMIP6FinalDesign_GMDD_151215.pdf}}]Utvecklingen av CIMP5 är avslutat och arbetet med nästa version (eller fas) av CIMP har börjat.(([[http://​www.wcrp-climate.org/​images/​modelling/​WGCM/​CMIP/​CMIP6FinalDesign_GMDD_151215.pdf|Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) Experimental Design and Organization]])) De vetenskapliga utmaningarna som anges är
   - Moln, flöden och klimatkänslighet   - Moln, flöden och klimatkänslighet
   - Förändringar i kryosfären   - Förändringar i kryosfären
Line 82: Line 82:
   * 2016-03-00 [[http://​www.nature.com/​articles/​nclimate2938.epdf?​referrer_access_token=EdjjubGeQDPGIx5vL1QW6dRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OqExA1EwYluYLwiaayT9ble9FcNagQ1ss5L1V0KiWd-xzbFQjp8p3e-nUsgU7jNuUykRRWZpgMltUfROWf3xSKeGSSY7TvMiWdaeBCmNzlbQKCodQ3ivWje8eZYAs8Dr1uu8L-i3CHt8f_jYiil5eU0vkTP9FQoSKFHHetLPsMBatVkmispiD6AK7RHliZN_I%3D&​tracking_referrer=www.nature.com|Making sense of the early-2000s warming slowdown, Nature]]   * 2016-03-00 [[http://​www.nature.com/​articles/​nclimate2938.epdf?​referrer_access_token=EdjjubGeQDPGIx5vL1QW6dRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OqExA1EwYluYLwiaayT9ble9FcNagQ1ss5L1V0KiWd-xzbFQjp8p3e-nUsgU7jNuUykRRWZpgMltUfROWf3xSKeGSSY7TvMiWdaeBCmNzlbQKCodQ3ivWje8eZYAs8Dr1uu8L-i3CHt8f_jYiil5eU0vkTP9FQoSKFHHetLPsMBatVkmispiD6AK7RHliZN_I%3D&​tracking_referrer=www.nature.com|Making sense of the early-2000s warming slowdown, Nature]]
  
 +===== Kommentarer =====
 +
 +  * CIMP5 fokuserade ensidigt på växthusgasernas tänkbara påverkan på klimatet. Kanske kommer efterföljande analysomgångar föra in fler faktorer som påverkar klimatet.
 +  * Den kommande CIMP6 bygger på erfarenheter från CIMP5. Det är värdefullt att ta del av de brister i CIMP5 man nu beskriver i arbetet med CIMP6. Intrycket är att bristerna i CIMP5, som dagens prognoser bygger på, är stora.
klimatfoeraendringar.1459502354.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)