User Tools

Site Tools


klimatfoeraendringar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
klimatfoeraendringar [2016/04/01 11:34]
hib [CIMP]
klimatfoeraendringar [2019/04/07 13:48] (current)
Line 38: Line 38:
 Från 2014 består indata till projektioner av bl.a. Representative Concentration Pathways - RPC(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Representative_Concentration_Pathways&​oldid=697003263|Representative Concentration Pathways, Wikipedia]])). En RPC har anger hur koncentrationen av fyra växthusgaser för ändras över tiden fastställt av IPCC i AR5(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=IPCC_Fifth_Assessment_Report&​oldid=710346802|IPCC Fifth Assessment Report, Wikipedia]])),​(([[http://​www.ipcc.ch/​|Fifth Assessment Report (AR5), IPPC]])). Från 2014 består indata till projektioner av bl.a. Representative Concentration Pathways - RPC(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Representative_Concentration_Pathways&​oldid=697003263|Representative Concentration Pathways, Wikipedia]])). En RPC har anger hur koncentrationen av fyra växthusgaser för ändras över tiden fastställt av IPCC i AR5(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=IPCC_Fifth_Assessment_Report&​oldid=710346802|IPCC Fifth Assessment Report, Wikipedia]])),​(([[http://​www.ipcc.ch/​|Fifth Assessment Report (AR5), IPPC]])).
  
-Det finns fyra RPCer för land resp hav med olika mängder av växthusgaser. Deras namn RCP2.6, RCP4.5, RCP6, and RCP8.5 beskriver styrkan av radiative forcing angivet i W/m2 år 2100. Radiative forcing är skillnaden mellan inkommande strålning från solen och utgående från jorden mätt i tropopausen i watts per kvadratmeter jordyta.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Radiative_forcing&​oldid=707447661|Radiative forcing, Wikipedia]])) Tropopausen är gränsområdet mellan troposfären (närmast marken) och stratosfären (10-50 km över markytan)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Tropopause&​oldid=706392716|Tropopause,​ Wikipedia]])).+[{{ ::​all_forcing_agents_co2_equivalent_concentration.png?​400|https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=28855014}}]Det finns fyra RPCer för land resp hav med olika mängder av växthusgaser. Deras namn RCP2.6, RCP4.5, RCP6, and RCP8.5 beskriver styrkan av radiative forcing angivet i W/m2 år 2100. Radiative forcing är skillnaden mellan inkommande strålning från solen och utgående från jorden mätt i tropopausen i watts per kvadratmeter jordyta.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Radiative_forcing&​oldid=707447661|Radiative forcing, Wikipedia]])) Tropopausen är gränsområdet mellan troposfären (närmast marken) och stratosfären (10-50 km över markytan)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Tropopause&​oldid=706392716|Tropopause,​ Wikipedia]])).
  
 RCP 2.6 antal att den globala mängden växthusgaser (mätt i CO2-ekvivalenter) når sitt maximum mellan 2010-2010 och att växthusgaserna därefter minskar påtagligt. RCP 2.6 antal att den globala mängden växthusgaser (mätt i CO2-ekvivalenter) når sitt maximum mellan 2010-2010 och att växthusgaserna därefter minskar påtagligt.
Line 61: Line 61:
 ===== CIMP6 ===== ===== CIMP6 =====
  
-Utvecklingen av CIMP5 är avslutat och arbetet med nästa version (eller fas) av CIMP har börjat.(([[http://​www.wcrp-climate.org/​images/​modelling/​WGCM/​CMIP/​CMIP6FinalDesign_GMDD_151215.pdf|Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) Experimental Design and Organization]])) De vetenskapliga utmaningarna som anges är+[{{ ::​cmip-endorsed_model_intercomparison_projects.jpg?​300|CMIP:​ a More Continuous and Distributed Organization,​ http://​www.wcrp-climate.org/​images/​modelling/​WGCM/​CMIP/​CMIP6FinalDesign_GMDD_151215.pdf}}]Utvecklingen av CIMP5 är avslutat och arbetet med nästa version (eller fas) av CIMP har börjat.(([[http://​www.wcrp-climate.org/​images/​modelling/​WGCM/​CMIP/​CMIP6FinalDesign_GMDD_151215.pdf|Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) Experimental Design and Organization]])) De vetenskapliga utmaningarna som anges är
   - Moln, flöden och klimatkänslighet   - Moln, flöden och klimatkänslighet
   - Förändringar i kryosfären   - Förändringar i kryosfären
klimatfoeraendringar.1459503260.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)