User Tools

Site Tools


kol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kol [2015/01/28 08:41]
hib [Kol]
kol [2015/02/03 21:33]
hib [Kol]
Line 1: Line 1:
 ====== Kol ====== ====== Kol ======
-<news: item_title>​ +
-blah blah +
-</​news>​ +
- ​~~NEWS_REFRESH~~+
 ===== Sammanfattning ===== ===== Sammanfattning =====
 Produktionen av kol ökar snabbt och är den fossila energi som tillväxer snabbast. Mellan åren 2002-2011 var ökningen 56%. Kol svarade år 2013 för 29% av världens energiproduktion. Tillväxten förklaras främst av ökad produktion i Kina och Kinas import av kol. I motsats till olja, så finns kolfyndigheter runt hela jorden. Produktionen av kol ökar snabbt och är den fossila energi som tillväxer snabbast. Mellan åren 2002-2011 var ökningen 56%. Kol svarade år 2013 för 29% av världens energiproduktion. Tillväxten förklaras främst av ökad produktion i Kina och Kinas import av kol. I motsats till olja, så finns kolfyndigheter runt hela jorden.
kol.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)