User Tools

Site Tools


koldioxid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
koldioxid [2019/04/08 09:18]
hansiwan
koldioxid [2019/04/08 11:24] (current)
hansiwan [Frågor]
Line 69: Line 69:
 [{{ ::​carbon_tracker_2008.gif?​300|CarbonTracker CO2 weather for June-July, 2008. Warm colors show high atmospheric CO2 concentrations,​ and cool colors show low concentrations. As the summer growing season takes hold, photosynthesis by forests and crops draws concentrations of CO2 down, opposing the general increase from fossil fuel burning. The resulting high- and low-CO2 air masses are then moved around by weather systems to form the patterns shown here}}]Koldioxiden är ojämnt fördelad i atmosfären. Det framgår av NASAs carbon tracker. (Klicka på bilden om animationen inte startar) (([[http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​ccgg/​carbontracker/​|NASA Carbon tracker]])) [{{ ::​carbon_tracker_2008.gif?​300|CarbonTracker CO2 weather for June-July, 2008. Warm colors show high atmospheric CO2 concentrations,​ and cool colors show low concentrations. As the summer growing season takes hold, photosynthesis by forests and crops draws concentrations of CO2 down, opposing the general increase from fossil fuel burning. The resulting high- and low-CO2 air masses are then moved around by weather systems to form the patterns shown here}}]Koldioxiden är ojämnt fördelad i atmosfären. Det framgår av NASAs carbon tracker. (Klicka på bilden om animationen inte startar) (([[http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​ccgg/​carbontracker/​|NASA Carbon tracker]]))
  
-Uppskattningar av mängden koldioxid innan mätningarna kom igång på Manua Loa, bygger på analyser av gasens förekomst i iskärnor 1750(([[https://​www.ipcc.ch/​report/​ar5/​wg1/​|IPCC:​ WG1 AR5_Chapter02_FINAL,​ sid 166]])) (([[https://​www.ipcc.ch/​report/​ar5/​wg1/​|IPCC:​ WG1AR5_Chapter06]])) och genom beräkningar baserade på uppskattad användning av fossila bränslen.(([[https://​www.ipcc.ch/​report/​ar5/​wg1/​|IPCC:​ WG1AR5_Chapter06,​ sida 474]]))+---- 
 + 
 +{{ :​law_dome_antarctiva_ice_cores.jpg?​400|https://​www.co2.earth/​co2-ice-core-data}}Uppskattningar av mängden koldioxid innan mätningarna kom igång på Manua Loa, bygger på analyser av gasens förekomst i iskärnor 1750(([[https://​www.ipcc.ch/​report/​ar5/​wg1/​|IPCC:​ WG1 AR5_Chapter02_FINAL,​ sid 166]])) (([[https://​www.ipcc.ch/​report/​ar5/​wg1/​|IPCC:​ WG1AR5_Chapter06]])) och genom beräkningar baserade på uppskattad användning av fossila bränslen.(([[https://​www.ipcc.ch/​report/​ar5/​wg1/​|IPCC:​ WG1AR5_Chapter06,​ sida 474]])) 
  
 ==== Källor ==== ==== Källor ====
   * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ice_core|Ice core, Wikipedia (2014-05-20)]]   * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ice_core|Ice core, Wikipedia (2014-05-20)]]
   * [[http://​www.clim-past.net/​9/​2525/​2013/​cp-9-2525-2013.pdf|A brief history of ice core science over the last 50 yr (2013-11-06)]]   * [[http://​www.clim-past.net/​9/​2525/​2013/​cp-9-2525-2013.pdf|A brief history of ice core science over the last 50 yr (2013-11-06)]]
 +  * [[https://​ourworldindata.org/​co2-and-other-greenhouse-gas-emissions|CO₂ and other Greenhouse Gas Emissions]]
 +
 +
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
  
Line 79: Line 85:
 ===== Nytillskottet av koldioxid ===== ===== Nytillskottet av koldioxid =====
  
-De naturliga utsläppen av koldioxid från biosfären och hydrosfären (sjöar och oceaner) är tjugo gånger så stora som de fossila. Men det är bara de fossila utsläppen som ger atmosfären ett nytillskott av koldioxid. Nytillskottet år 2000 var ungefär 1% av atmosfärens totala mängd av koldioxid. ​Dessa utsläpp kommer att fortsätta. Om de utsläppen begränsas till dagens nivå kommer koldioxiden i atmosfären mer än fördubblats jämfört med idag.+De naturliga utsläppen av koldioxid ​till atmosfären ​från biosfären och hydrosfären (sjöar och oceaner) är tjugo gånger så stora som de fossila. Men det är bara de fossila utsläppen som ger nytillskott av koldioxid. Nytillskottet år 2000 var ungefär 1% av atmosfärens totala mängd av koldioxid. ​ 
  
-{{ ::​koldioxid_spridning.jpg?500|}}Koncentrationen av koldioxid varierar stark runt jorden. Diagrammet visar resultatet av satellitmätningar under mars månad 2011.+{{ ::​koldioxid_spridning.jpg|}}Koncentrationen av koldioxid varierar stark runt jorden. Diagrammet visar resultatet av satellitmätningar under mars månad 2011.
  
 Innan CO2 släpptes ut av mänsklig aktivitet varierade mängden koldioxid med temperaturen som i sin tur styrdes av instrålningen från solen. För 500 hundra miljoner år sedan innehöll atmosfären 20 gånger mer än idag. Under Jura(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Jura_%28period%29|Jura,​ Wikipedia]])) i den mesozoiska eran(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Mesozoikum|Mesozoikum,​ Wikipedia]])),​ för ca för 208-146 år sedan sjönk koloxiden till 4-5 gånger jämfört med idag. För 49 miljoner år sedan minskade koldioxiden kraftigt. Innan CO2 släpptes ut av mänsklig aktivitet varierade mängden koldioxid med temperaturen som i sin tur styrdes av instrålningen från solen. För 500 hundra miljoner år sedan innehöll atmosfären 20 gånger mer än idag. Under Jura(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Jura_%28period%29|Jura,​ Wikipedia]])) i den mesozoiska eran(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Mesozoikum|Mesozoikum,​ Wikipedia]])),​ för ca för 208-146 år sedan sjönk koloxiden till 4-5 gånger jämfört med idag. För 49 miljoner år sedan minskade koldioxiden kraftigt.
Line 163: Line 169:
 Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten och addera dem med varandra. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppen av varje växthusgas med gasens s.k. GWP-värde (Global Warming Potential) Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten och addera dem med varandra. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppen av varje växthusgas med gasens s.k. GWP-värde (Global Warming Potential)
  
-===== Test ===== 
- 
-Detta är en text 
  
  
-===== Frågor ===== 
  
-  * Hur fördelar sig koldioxiden runt jorden? 
-  * Hur bearbetas de direkta mätresultaten innan de publiceras? 
-  * Är de direkta mätresultaten allmänt tillgängliga?​ 
-  * Hur länge stannar koldioxiden i atmosfären?​ 
-  * Hur kan man veta mängden CO2 lång tid tillbaka med tanke på att CO2 är en så liten andel av atmosfären. 
-  * När började den "​industriella tiden"?​ 
-  * Hur mäts koldioxiden från satellit och hur stämmer de mätningarna med de på Manua Loa? 
-  * Hur inverkar koldioxid på växtlighet?​ 
-  * Hur inverkar djur på CO2? 
-  * Hur fördelas CO2 vertikalt? 
-  * Kan man se skillnad på antropogent resp annan CO2 i atmosfären?​ 
-  * Hur länge stannar CO2 i atmosfären?​ 
-  * Hur påverkar CO2 haven? 
-  * Hur inverkar CO2 på solens strålar? 
-  * Hur inverkar CO2 på jordens utstrålning?​ 
-  * Vad hände för 49 år sedan? 
-  * Hur vet man att förmultnande och skogsbränder avger just 439 gigaton och hur har det förändrats över tiden? 
-  * Har inte människors i hög grad påverkat koldioxidbalansen långt före industrialismen?  ​ 
-  * Vad händer om det är för lite koldioxid i atmosfären?​ 
-  * Hur har man mätt de volymer som ingår i kolcykeln? Hur stor är osäkerheten?​ 
  
 ===== Källor ===== ===== Källor =====
koldioxid.1554707901.txt.gz · Last modified: 2019/04/08 09:18 by hansiwan