User Tools

Site Tools


kommunikationer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kommunikationer [2014/03/15 00:20]
hib [Källor]
kommunikationer [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
-====== ​Kommunkationer ​======+====== ​Kommunikationer ​======
  
 Kommunikationer kräver stora mängder energi och avger även betydliga mängder koldioxid. Detta avsnitt är tänkt att överskådligt beskriva hur olika transporter påverkar klimatet. Kommunikationer kräver stora mängder energi och avger även betydliga mängder koldioxid. Detta avsnitt är tänkt att överskådligt beskriva hur olika transporter påverkar klimatet.
Line 9: Line 9:
   * [[http://​www.konsumentverket.se/​Vara-omraden/​Bilar-och-fordon/​|Bilar och fordon (2014-03-15)]]   * [[http://​www.konsumentverket.se/​Vara-omraden/​Bilar-och-fordon/​|Bilar och fordon (2014-03-15)]]
 ===== Tåg ===== ===== Tåg =====
 +
 +==== Översyn ====
 +
 +
 +Regeringen beslutade den 8 maj 2013 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av järnvägens organisation i syfte att ta fram förslag till förbättringar som gör att järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Till särskild utredare förordnades samma dag ekonomie doktor Gunnar Alexandersson.
 +
 +Utredningens uppdrag är att göra en översyn av järnvägens organisation,​ med syfte att ta fram förslag till förbättringar som gör att järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Översynen föranleds bl.a. av riksdagens tillkännagivande i december 2012 om att en utredning om järnvägssystemets organisation bör göras.
 +
 +Utredningen är uppdelad i två steg. Det första steget är att göra en nulägesbeskrivning av järnvägens organisation avrapporterades till ministern i november 2013.e.(([[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Utredningar/​Statens-offentliga-utredningar/​sou-2013-83-_H1B383/?​html=true|En enkel till framtiden? (2013-11)]]))
  
 === Snabbtågbanor === === Snabbtågbanor ===
Line 19: Line 28:
  
 Kostnaden för de nya snabbtågsbanorna uppskattas till 110-170 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Siffran är beräknad utifrån cirka 70 mil nya dubbelspår i separata höghastighetsbanor där tågen ska kunna ha en topphastighet på 320 kilometer i timmen. Sträckan går från Stockholm till Göteborg med en anknytning från Jönköping till Malmö. (([[http://​www.nyteknik.se/​nyheter/​fordon_motor/​jarnvag/​article3809129.ece|Här är prislappen för nya snabbtågen (2014-03-03)]])) Kostnaden för de nya snabbtågsbanorna uppskattas till 110-170 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Siffran är beräknad utifrån cirka 70 mil nya dubbelspår i separata höghastighetsbanor där tågen ska kunna ha en topphastighet på 320 kilometer i timmen. Sträckan går från Stockholm till Göteborg med en anknytning från Jönköping till Malmö. (([[http://​www.nyteknik.se/​nyheter/​fordon_motor/​jarnvag/​article3809129.ece|Här är prislappen för nya snabbtågen (2014-03-03)]]))
 +
 +=== Lönsamhet ===
 +Poster i en lönsamhetskalkyl för samhället\\
 +**Inkomster**\\
 +Biljettintäkter\\
 +Subventioner från staten och andra myndigheter\\
 +Inkomster från tågföretag\\
 +**Kostnader**\\
 +Inköp till tågbanor\\
 +Inköp av tåg\\
 +Underhåll\\
 +Energi\\
 +
 ==== Källor ==== ==== Källor ====
   * [[http://​www.nyteknik.se/​nyheter/​fordon_motor/​jarnvag/​article3809129.ece|Här är prislappen för nya snabbtågen (2014-03-03)]]   * [[http://​www.nyteknik.se/​nyheter/​fordon_motor/​jarnvag/​article3809129.ece|Här är prislappen för nya snabbtågen (2014-03-03)]]
Line 26: Line 48:
   * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Snabbt%C3%A5g|Snabbtåg (2014-03-15)]]   * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Snabbt%C3%A5g|Snabbtåg (2014-03-15)]]
   * [[http://​www.va.se/​nyheter/​mer-snabbtag-pa-gang-i-hela-eur-68883|Mer snabbtåg på gång i hela Europa (2010-02-22)]]   * [[http://​www.va.se/​nyheter/​mer-snabbtag-pa-gang-i-hela-eur-68883|Mer snabbtåg på gång i hela Europa (2010-02-22)]]
 +  * [[http://​www.nyteknik.se/​nyheter/​fordon_motor/​jarnvag/​article3788537.ece|Snabbtåg utreds för 100 miljoner (2013-11-20)]]
 +  * [[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​107/​a/​136/​action/​search/​type/​simple?​x=0&​y=0&​query=snabbt%E5g|Regeringen om snabbtåg (2014-03-15)]]
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​High-speed_rail|High-speed rail (2014-03-15)]]
  
 ==== Frågor ==== ==== Frågor ====
   * Lönar sig snabbjärnväg?​ Hur beräknas kostnaderna?​ Hur värderas intäkterna?​   * Lönar sig snabbjärnväg?​ Hur beräknas kostnaderna?​ Hur värderas intäkterna?​
 +  * Hur mycket kostar det utökade underhållet?​
 +  * Hr används Bottniabanan?​
 ===== Båt ===== ===== Båt =====
 ===== Flyg ===== ===== Flyg =====
-===== Källor ===== 
-  * [[http://​www.trafikverket.se/​Om-Trafikverket/​|Trafikverket]] 
-  * [[http://​www.vti.se/​|Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI]] 
-  * [[http://​www.sjofartsverket.se/​|Sjöfartsverket]] 
-  * [[http://​www.lfv.se/​LVF]] 
  
  
  
 +Svrigede
 +===== Riksdagspartiernas åsikter ===== 
 +Här redovisas riksdagspartiernas uppfattningar om kommunikationer hämtat från respektive partis webb. Sökning görs med order Bil, Tåg, Båt och Flyg.
 +=== Folkpartiet ===
 +
 +
 +=== Kristdemokraterna ===
 +  * [[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Forslag/​Motioner/​Snabbare-tag-mellan-Oslo-och-S_H102T279/?​text=true|Snabbare tåg mellan Oslo och Stockholm, Motion Riksdagen 2013/14]]
 +
 +=== Miljöpartiet ===
 +  * [[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Forslag/​Motioner/​Snabbare-tag-Oslo-Karlstad-re_H102-3C35F9D4-F1CE-4F6D-9267-1119BA655265/?​text=true|Snabbare tåg Oslo–Karlstad–Örebro–Stockholm,​ Motion Riksdagen 2013/14]]
 +
 +=== Socialdemokraterna ===
 +  * [[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Forslag/​Motioner/​Bergslagspendeln_H102T420/?​text=true|Bergslagspendeln,​ Motion Riksdagen 2013/14]]
 +  * [[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Forslag/​Motioner/​Komplett-dubbelspar-pa-stracka_H102T471/?​text=true|Komplett dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön]]
 +
 +=== Sverigedemokraterna ===
 +
 +Enkla transporter Sverigedemokraterna avvisar kilometerskatten som är en direkt straffskatt mot landsbygden och skogsnäringen. Vi föreslår kraftiga justeringar i det s.k. svaveldirektivet eftersom det fördyrar skogstransporter till sjöss. Sverigedemokraterna vill även att större transporter (30 meter långa specialfordon) ska kunna användas där så är lämpligt.
 +[[http://​sverigedemokraterna.se/​wp-content/​uploads/​2013/​11/​landsbygdslyftet_ver2.pdf|Sverigedemokraterernas inriktningsbeslut för landsbygden]]
 +===== Källor =====
 +  * [[http://​www.trafikverket.se/​Om-Trafikverket/​|Trafikverket (2014-03-15)]]
 +  * [[http://​www.vti.se/​|Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI (2014-03-15)]]
 +  * [[http://​www.sjofartsverket.se/​|Sjöfartsverket (2014-03-15)]]
 +  * [[http://​www.lfv.se/​|LVF (2014-03-15)]]
 +  * [[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​16565/​a/​201436#​201436|Infrastrukturproposition 2012 (2012-10-15)]]
 +  * [[http://​www.svenskkollektivtrafik.se/​Global/​Fakta%20och%20publikationer/​publikationer/​Samhallsnyttan_svenskkol.pdf|Kollektivtrafikens samhällsnytta]]
 +  * [[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Utredningar/​Statens-offentliga-utredningar/​sou-2013-83-_H1B383/?​html=true|En enkel till framtiden? SOU 2013:83]]
 +  * [[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Forslag/​Motioner/​Utgiftsomrade-22-Kommunikation_H102T521/?​text=true|Utgiftsområde 22 Kommunikationer]]
 +
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=kommunikationer"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
kommunikationer.1394839255.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)