User Tools

Site Tools


kommunikationer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kommunikationer [2014/03/15 11:25]
hib [Tåg]
kommunikationer [2019/04/07 13:48] (current)
Line 17: Line 17:
 Utredningens uppdrag är att göra en översyn av järnvägens organisation,​ med syfte att ta fram förslag till förbättringar som gör att järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Översynen föranleds bl.a. av riksdagens tillkännagivande i december 2012 om att en utredning om järnvägssystemets organisation bör göras. Utredningens uppdrag är att göra en översyn av järnvägens organisation,​ med syfte att ta fram förslag till förbättringar som gör att järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Översynen föranleds bl.a. av riksdagens tillkännagivande i december 2012 om att en utredning om järnvägssystemets organisation bör göras.
  
-Utredningen är uppdelad i två steg. Det första steget är att göra en nulägesbeskrivning av järnvägens organisation. Det är denna del av uppdraget som jag redovisar ​detta delbetänkande.(([[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Utredningar/​Statens-offentliga-utredningar/​sou-2013-83-_H1B383/?​html=true|En enkel till framtiden?​]]))+Utredningen är uppdelad i två steg. Det första steget är att göra en nulägesbeskrivning av järnvägens organisation ​avrapporterades till ministern ​november 2013.e.(([[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Utredningar/​Statens-offentliga-utredningar/​sou-2013-83-_H1B383/?​html=true|En enkel till framtiden? ​(2013-11)]]))
  
 === Snabbtågbanor === === Snabbtågbanor ===
Line 50: Line 50:
   * [[http://​www.nyteknik.se/​nyheter/​fordon_motor/​jarnvag/​article3788537.ece|Snabbtåg utreds för 100 miljoner (2013-11-20)]]   * [[http://​www.nyteknik.se/​nyheter/​fordon_motor/​jarnvag/​article3788537.ece|Snabbtåg utreds för 100 miljoner (2013-11-20)]]
   * [[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​107/​a/​136/​action/​search/​type/​simple?​x=0&​y=0&​query=snabbt%E5g|Regeringen om snabbtåg (2014-03-15)]]   * [[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​107/​a/​136/​action/​search/​type/​simple?​x=0&​y=0&​query=snabbt%E5g|Regeringen om snabbtåg (2014-03-15)]]
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​High-speed_rail|High-speed rail (2014-03-15)]]
  
 ==== Frågor ==== ==== Frågor ====
   * Lönar sig snabbjärnväg?​ Hur beräknas kostnaderna?​ Hur värderas intäkterna?​   * Lönar sig snabbjärnväg?​ Hur beräknas kostnaderna?​ Hur värderas intäkterna?​
   * Hur mycket kostar det utökade underhållet?​   * Hur mycket kostar det utökade underhållet?​
 +  * Hr används Bottniabanan?​
 ===== Båt ===== ===== Båt =====
 ===== Flyg ===== ===== Flyg =====
  
 +
 +
 +Svrigede
 ===== Riksdagspartiernas åsikter =====  ===== Riksdagspartiernas åsikter ===== 
-Här redovisas riksdagspartiernas uppfattningar om kommunikationer hämtat från respektive partis webb. Sökning görs med order Bil, Tåg, Båt och Fly.+Här redovisas riksdagspartiernas uppfattningar om kommunikationer hämtat från respektive partis webb. Sökning görs med order Bil, Tåg, Båt och Flyg.
 === Folkpartiet === === Folkpartiet ===
-Bil: - Tåg: - Flyg: - Båt: - Flyg:+
  
 === Kristdemokraterna === === Kristdemokraterna ===
Line 72: Line 77:
   * [[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Forslag/​Motioner/​Komplett-dubbelspar-pa-stracka_H102T471/?​text=true|Komplett dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön]]   * [[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Forslag/​Motioner/​Komplett-dubbelspar-pa-stracka_H102T471/?​text=true|Komplett dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön]]
  
 +=== Sverigedemokraterna ===
  
 +Enkla transporter Sverigedemokraterna avvisar kilometerskatten som är en direkt straffskatt mot landsbygden och skogsnäringen. Vi föreslår kraftiga justeringar i det s.k. svaveldirektivet eftersom det fördyrar skogstransporter till sjöss. Sverigedemokraterna vill även att större transporter (30 meter långa specialfordon) ska kunna användas där så är lämpligt.
 +[[http://​sverigedemokraterna.se/​wp-content/​uploads/​2013/​11/​landsbygdslyftet_ver2.pdf|Sverigedemokraterernas inriktningsbeslut för landsbygden]]
 ===== Källor ===== ===== Källor =====
   * [[http://​www.trafikverket.se/​Om-Trafikverket/​|Trafikverket (2014-03-15)]]   * [[http://​www.trafikverket.se/​Om-Trafikverket/​|Trafikverket (2014-03-15)]]
Line 84: Line 92:
  
  
 +===== Synpunkter? ===== 
 +<​html>​ 
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=kommunikationer"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
 +<​script>​ 
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
 +</​script>​ 
 +<!-- Index --> 
 +</​html>​
kommunikationer.1394879150.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)