User Tools

Site Tools


ordlista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ordlista [2014/04/27 08:54]
hib [Ordlista]
ordlista [2019/04/07 13:48] (current)
Line 7: Line 7:
   * **CIMP**, Coupled model intercomparison project. Projekt för jämförelser mellan klimatsimuleringar. http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Coupled_model_intercomparison_project   * **CIMP**, Coupled model intercomparison project. Projekt för jämförelser mellan klimatsimuleringar. http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Coupled_model_intercomparison_project
   * **CIMP5**. Coupled Model Intercomparison Project Phase 5. Projekt för jämförelser mellan klimatsimulering som publiceras i AR5.   * **CIMP5**. Coupled Model Intercomparison Project Phase 5. Projekt för jämförelser mellan klimatsimulering som publiceras i AR5.
 +  * **Earths albedo**. Återstrålning från jordens yta och atmosfär. Mätningar tyder på 30%. http://​www.physicalgeography.net/​fundamentals/​7i.html
 +  * **Equilibrium climate sensitivity** (klimatkänslighet vid jämvikt) är ett mått på klimatsystemets svar vid en konstant inverkan på strålningen till eller från jorden ​ under en flerhundraårig period. Det definieras som den förändring i den globala yttemperaturen vid jämvik orsakad av en dubblering av koldioxiden i atmosfären. il(WG1AR5_ALL_FINAL.pdf,​ sida 16, https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Klimatk%C3%A4nslighet|Klimatkänslighet,​ Wikipedia (2014-05-22))
   * **Forcing**. Extern inverkan på klimatsystemet. http://​www.ipcc.ch/​pdf/​assessment-report/​ar4/​wg1/​ar4-wg1-chapter9.pdf,​ sida 670   * **Forcing**. Extern inverkan på klimatsystemet. http://​www.ipcc.ch/​pdf/​assessment-report/​ar4/​wg1/​ar4-wg1-chapter9.pdf,​ sida 670
   * **Fotosyntes**. Växters omvandling av synligt ljus till energi.   * **Fotosyntes**. Växters omvandling av synligt ljus till energi.
Line 24: Line 26:
   * **Projektioner**. Framtidsbedömningar i AR5 som är relaterade till en referensperiod mellan 1986-2005 och använder de nya Representative Concentration Pathway (RCP) scenarierna   * **Projektioner**. Framtidsbedömningar i AR5 som är relaterade till en referensperiod mellan 1986-2005 och använder de nya Representative Concentration Pathway (RCP) scenarierna
   * **Radiative forcing** är skillnaden mellan energi som inkommer från solen och som utgår från jorden. http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Radiative_forcing (SMHI: storleken på det inflytande som en viss gas har på den ökade växthuseffekten)   * **Radiative forcing** är skillnaden mellan energi som inkommer från solen och som utgår från jorden. http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Radiative_forcing (SMHI: storleken på det inflytande som en viss gas har på den ökade växthuseffekten)
-  * **RCP** Representative Concentration Pathways. http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Representative_Concentration_Pathways+  * **RCP** Representative Concentration Pathways. Koncentrationen av fyra växthusgaser utveckling: Koldioxid (CO<​sup>​2</​sup>​),​ Metan (CH<​sup>​4</​sup>​),​ Lustgas (N<​sup>​2</​sup>​0) och Ozon (O<​sup>​3</​sup>​). Uttrycket används i IPCCs AR5. http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Representative_Concentration_Pathways
   * **Relaxtion**. Överföring av ett överskott av ett ämne från ämnet A till ämnet B till jämvikt uppstår, då överföringen upphör eller överföringen är lika stor i båda riktningarna   * **Relaxtion**. Överföring av ett överskott av ett ämne från ämnet A till ämnet B till jämvikt uppstår, då överföringen upphör eller överföringen är lika stor i båda riktningarna
   * **Relaxationsprocess**. Reaktionsflöden som strävar efter att återställa jämvikten. ​   * **Relaxationsprocess**. Reaktionsflöden som strävar efter att återställa jämvikten. ​
Line 32: Line 34:
   * **Strålningsdrivning** (engelska Radiative Forcing), är storleken på det inflytande som en viss gas har på den ökade växthuseffekten.   * **Strålningsdrivning** (engelska Radiative Forcing), är storleken på det inflytande som en viss gas har på den ökade växthuseffekten.
   * **SST**. [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Sea_surface_temperature|Sea surface temperature]]   * **SST**. [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Sea_surface_temperature|Sea surface temperature]]
 +  * **TCR**. Transient climate response. Temperaturökningen vid dubblering av CO<​sup>​2</​sup>​.
   * **Terawatt**. 1.000.000.000.000 eller 10<​sup>​12</​sup>​ watt. Watt anger energi per tidsenhet.   * **Terawatt**. 1.000.000.000.000 eller 10<​sup>​12</​sup>​ watt. Watt anger energi per tidsenhet.
   * **Termodynamik**. Läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete. [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Termodynamik|Termodynamik]]   * **Termodynamik**. Läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete. [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Termodynamik|Termodynamik]]
   * **TOA**. Top of atmosphere. Atmosfärens tak.   * **TOA**. Top of atmosphere. Atmosfärens tak.
   * **Troposfären**. Det lägsta av lagren i jordens atmosfär.   * **Troposfären**. Det lägsta av lagren i jordens atmosfär.
 +  * **Transient climate response** (TCR) Klimatsystemets omedelbara svar på förändrad påverkan på strålningen till eller från jorden.
   * **TSI**. ​ Total solar irradiance. Instrålningen från solen.   * **TSI**. ​ Total solar irradiance. Instrålningen från solen.
   * **Watt**. Enheten för effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet.   * **Watt**. Enheten för effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet.
Line 41: Line 45:
  
 ===== Andra ordlistor ===== ===== Andra ordlistor =====
-  * **IPCCs ordlista**. ​http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_AnnexIII.pdf +  * **[[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_AnnexIII.pdf|IPCCs ordlista]]**. ​ 
-  * **Ocean-related Acronyms**. http://www.nodc.noaa.gov/General/mhdj_acronyms3.html+  * **[[http://​www.nodc.noaa.gov/​General/​mhdj_acronyms3.html|Ocean-related Acronyms]]**.  
 +  * **[[http://www.physicalgeography.net/​physgeoglos/​a.html|PhysicalGeography.net]]**.  
 +  * **[[http://www.odlt.org/​dcd/​ballast/​transient_climate_response.html|The Dictionary of the Climate Debate (DCD)|]]**
ordlista.1398581687.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)