User Tools

Site Tools


sverige

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sverige [2014/10/06 16:56]
hib [Klimatpolitiskt ramverk]
sverige [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-~~NEWSFEED~~ 
-~~NEWSFEED:​3~~ 
-====== Sverige ====== 
- 
-{{ ::​sveriges_flagga.jpg?​100|}}I detta kapitel omfattar aktuell generella klimatfrågor. Sveriges agerande i internationell organ hanteras i dessas avsnitt. 
-<​html><​hr></​html>​ 
-===== Regeringsförklaringen 2014 ===== 
- 
-Utdrag ur regeringsförklaringen som berör klimatet.(([[http://​www.socialdemokraterna.se/​Stefan-Lofven/​Tal-och-artiklar/​2014/​Regeringsforklaring-2014/​|Regeringsförklaringen,​ Socialdemokraterna (14-10-03)]])) 
-<​HTML>​ 
-<p style="​margin:​20px;">​ 
-Det är denna regerings fasta vilja att Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet och vårt ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av människors lika värde, självförtroende,​ solidaritet och tron på att framtiden går att förändra.</​p>​ 
-<p style="​margin:​20px;">​Vi vet att det är nödvändigt. Vi vet att det är möjligt.</​p>​ 
-<p style="​margin:​20px;">​Och med denna vilja är vi beredda att samla Sverige.</​p>​ 
-<p style="​margin:​20px;">​* * *</p> 
-<p style="​margin:​20px;">​Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. En statlig investeringsplan ska tas fram. Investeringarna i infrastruktur,​ bostäder och klimatomställning ska öka.</​p>​ 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​* * *</p> 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Temperaturökningen riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser redan en global kris för den biologiska mångfalden,​ där en av de största utrotningarna av arter i planetens historia pågår. ​ </p> 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​I Paris nästa år arrangeras det internationella klimattoppmöte som måste fatta vår generations avgörande beslut. Tiden för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi. Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet. Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot. Det är tid för ansvar.</​p>​ 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​Att stoppa miljöförstöringen,​ minska klimatutsläppen och utveckla ny grön teknik är en av vår generations största utmaningar. Genom investeringar i en bättre miljö skapas jobb och framtidsmöjligheter.</​p>​ 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​Sverige ska minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Därför ska ett klimatpolitiskt ramverk införas. Under mandatperioden ska de fossila utsläppen i Sverige tydligt minska.</​p>​ 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​Ett stöd för lokala klimatinvesteringar införs. Likaså en ny miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan. De nationella miljömålen ska klaras. Ett miljömålsråd inrättas och nya och bredare mått för samhällsutvecklingen utvecklas.</​p>​ 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​* * *</p> 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​Under sommaren har vi sett omfattande naturkatastrofer. Förändringar av klimatet medför att vi i ökad utsträckning kan drabbas av extrema väderhändelser. Det kräver både klimatanpassning och stärkt krishanteringsförmåga.</​p>​ 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​* * *</p> 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​Det svenska biståndet ska riktas mot att minska fattigdomen och orättvisorna i världen samt stärka miljön och demokratin. En ny biståndspolitisk plattform tas fram i samverkan med alla aktörer på biståndsområdet. Miljö- och klimatbiståndet ska höjas och utvecklas. Insatser för kvinnors egenförsörjning och självbestämmande stärks.</​p>​ 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​Sverige ska vara en engagerad och konstruktiv medlem av den Europeiska unionen. Prioriterade svenska intressen ska drivas aktivt. Frågor om fler jobb och ordning och reda på arbetsmarknaden,​ ökad jämställdhet samt en framåtsyftande miljö- och klimatpolitik är av särskilt intresse. EU:s krishantering måste utvecklas såväl globalt som i EU:s närområden.</​p>​ 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​* * *</p> 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​Det svenska biståndet ska riktas mot att minska fattigdomen och orättvisorna i världen samt stärka miljön och demokratin. En ny biståndspolitisk plattform tas fram i samverkan med alla aktörer på biståndsområdet. Miljö- och klimatbiståndet ska höjas och utvecklas. Insatser för kvinnors egenförsörjning och självbestämmande stärks.</​p>​ 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​Sverige ska vara en engagerad och konstruktiv medlem av den Europeiska unionen. Prioriterade svenska intressen ska drivas aktivt. Frågor om fler jobb och ordning och reda på arbetsmarknaden,​ ökad jämställdhet samt en framåtsyftande miljö- och klimatpolitik är av särskilt intresse. EU:s krishantering måste utvecklas såväl globalt som i EU:s närområden.</​p>​ 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​* * *</p> 
- 
-<p style="​margin:​20px;">​Vi är redo. Oavsett om det är den höga arbetslösheten,​ de sjunkande skolresultaten,​ den bristande välfärden eller det växande klimathotet så är vi redo att ta oss an dem tillsammans.</​p>​ 
-</​HTML>​ 
- 
-===== Regeringen ===== 
-Regeringens beslut framgår av dess webbplats.(([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​1583|Miljö,​ energi och klimat]])) 
- 
-==== Klimatpolitiskt ramverk ==== 
- 
-Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om ett klimatprolitiskt ramverk.(([[http://​www.socialdemokraterna.se/​Pressrum/​nyheter/​Overenskommelse-om-klimatpolitiskt-ramverk/​|Överenskommelse om klimatpolitiskt ramverk (14-10-03)]])) 
- 
-===== Vattenfall ===== 
- 
-Detta avsnitt handlar om Riksdagens och Regeringens reglering av Vattenfalls verksamhet. 
- 
-Vattenfall är ett aktiebolag ägt av staten(([[http://​corporate.vattenfall.se/​om-oss/​|Om Vattenfall]])). Den mest grundläggande styrningen sker genom lagar och författningar. Riksdagen beslutar även om  statliga bolagens verksamhetsinriktning. Med stöd av dessa beslut definieras bolagens uppdrag och verksamhetsområden i bolagsordningen. 
-För Vattenfall sägs sedan 2005 att: "​Bolaget skall inom ramen för kravet på affärsmässighet vara det ledande företaget i omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning och direkt eller genom dotter- och intressebolag bedriva energiverksamhet."​ 
-(([[http://​www.riksrevisionen.se/​sv/​rapporter/​Rapporter/​EFF/​2006/​Vad-och-vem-styr-de-statliga-bolagen/​|Vad och vem styr de statliga bolagen? (RiR 2006:​11)]])) 
- 
-För statliga bolag har riksdagen genom regeringsformen gett regeringen i uppdrag att förvalta det statliga ägandet. (([[http://​www.riksrevisionen.se/​sv/​rapporter/​Rapporter/​EFF/​2006/​Vad-och-vem-styr-de-statliga-bolagen/​|Vad och vem styr de statliga bolagen? (RiR 2006:​11)]])) Regeringens styrning av Vattenfall, t.ex. genom ägardirektiv,​ ska således ske inom de ramar som riksdagen fastställt genom beslut. ​ 
- 
-Som aktiebolag regleras också Vattenfall även av aktiebolagslagen. För att ägardirektiv eller andra styrdokument från regeringen ska vara bindande enligt aktiebolagslagen ska de beslutas av bolagsstämman. "​Bolagsstämman kan ge stämmoanvisningar,​ eller s.k. ägardirektiv,​ till  
-styrelsen och den verkställande direktören. Om dessa beslutas av bolagsstämman är de otvetydigt aktiebolagsrättsligt bindande, och styrelsen måste följa deras innehåll om det inte strider mot bolagsordning eller lagstiftning. "​(([[http://​www.riksrevisionen.se/​sv/​rapporter/​Rapporter/​EFF/​2006/​Vad-och-vem-styr-de-statliga-bolagen/​|Vad och vem styr de statliga bolagen? (RiR 2006:​11)]])) 
- 
-==== Påståenden om ändrade ägardirektiv ==== 
- 
-//Det påstås i media att Vattenfall ska få nya ägardirektiv av den kommande regeringen. ​ // 
- 
-//"​Statliga Vattenfall ska också få nya ägardirektiv som stoppar bolagets planer på ny kärnkraft. Däremot rivs den borgerliga regeringens beslut om att tillåta ny kärnkraft inte upp."​(([[http://​www.svd.se/​nyheter/​inrikes/​det-har-ar-s-och-mp-overens-om_3965420.svd|SvD (2014-09-30)]]))//​ 
- 
-//Någon sådan uppgift finns inte Socialdemokraternas överenskommelse med Miljöpartiet.(([[http://​www.socialdemokraterna.se/​Pressrum/​nyheter/​Vattenfall-ska-vara-ledande-pa-fornybar-energi/​|Vattenfall ska vara ledande på förnybar energi (2014-10-01)]])) 
-/Red// 
- 
-==== Riksdagens beslut 2010 om kärnkraften ==== 
- 
-**Gamla kärnkraftsreaktorer ska få ersättas med nya (NU26)** 
- 
-Med två rösters övervikt sa riksdagen ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Beslutet innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs får dessa endast uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer. Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Riksdagen har nu senarelagt detta datum till den 1 januari 2011. Riksdagen tydliggör också att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller "andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas"​.(([[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Utskottens-dokument/​Betankanden/​Arenden/​200910/​NU26/​|Betänkande 2009/​10:​NU26 Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte]])) 
- 
-**Riksdagens beslut om ägardirektiv för Vattenfall 1013** 
- 
-Riksdagen beslöt enligt utskottets förslag: 
- 
-"​Riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Nitton motionsyrkanden som rör försäljning av statliga företag, förvaltning,​ företagens arbete med riktlinjer och policyer, Vattenfall AB:s uppdrag, en granskningskommission om köpet av Nuon, skogsägande och Sveaskog AB:s arrendepriser avslås av riksdagen."​ (([[http://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Utskottens-dokument/​Betankanden/​201314Statliga-foretag-_H101NU7/​|Statliga företag,​Näringsutskottet betänkande 2013/14:NU7 ]])) 
- 
-===== Strålskyddsmyndigheten ===== 
-Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. Vi har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.(([[http://​www.stralsakerhetsmyndigheten.se/​Om-myndigheten/​|Om Strålskyddsmyndigheten]])) 
-==== Kärnkraftssäkerhet kan upprätthållas även långsiktigt ==== 
-Säkerheten vid de svenska kärnkraftverken kan upprätthållas även långsiktigt förutsatt att kraftbolagen genomför ytterligare säkerhetsförbättringar och att de förstärker sina åtgärder för kontroll och underhåll av reaktorerna. ​ Det visar en analys som Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört på uppdrag av regeringen. (([[http://​www.stralsakerhetsmyndigheten.se/​Om-myndigheten/​Aktuellt/​Nyheter/​Karnkraftssakerhet-kan-uppratthallas-aven-langsiktigt/​|Kärnkraftssäkerhet kan upprätthållas även långsiktigt,​ Strålskyddsmyndigheten (2012-10-31)]])) 
- 
-Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tror inte att några reaktorer stängs till följd av förslagen i S och MP:s uppgörelse.(([[http://​www.energinyheter.se/​2014/​10/​ssm-tror-inte-p-st-ngda-reaktorer#​.VC4VG6AUOWI.facebook|SSM tror inte på stängda reaktorer, Energinyheterna.se (2014-10-02) ]])) 
- 
-==== Ny kärnkraft ==== 
- 
-Sommaren 2012 ansökte Vattenfall AB om att få ersätta en eller två kärnkraftsreaktorer med nya. Det är Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift att ur ett strålsäkerhetsperspektiv granska denna ansökan. Därefter lämnar myndigheten ett yttrande dels till regeringen som granskar ansökan enligt kärntekniklagen,​ dels till mark- och miljödomstolen som granskar ansökan enligt miljöbalken.(([[http://​www.stralsakerhetsmyndigheten.se/​start/​Karnkraft/​Vart-sakerhetsarbete/​Vi-granskar-ansokan-om-ny-karnkraft-/​|Vi granskar ansökan om ny kärnkraft, Strålskyddsmyndigheten ()]])) 
  
sverige.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)