User Tools

Site Tools


andra_klimatorganisationer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
andra_klimatorganisationer [2015/09/04 19:01]
hib [Andra klimatorganisationer]
andra_klimatorganisationer [2019/04/07 13:48] (current)
Line 13: Line 13:
 ==== Mistra ==== ==== Mistra ====
 Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, är en svensk forskningsstiftelse. Det är en av de forskningsstiftelser som bildades av de avskaffade löntagarfonderna.[förtydliga] Mistra stödjer forskning inom hållbar utveckling och investerar årligen omkring 200 miljoner kronor för forskning.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Mistra&​oldid=29690688|Mistra,​ Wikipedia (2015-03-15)]])) Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, är en svensk forskningsstiftelse. Det är en av de forskningsstiftelser som bildades av de avskaffade löntagarfonderna.[förtydliga] Mistra stödjer forskning inom hållbar utveckling och investerar årligen omkring 200 miljoner kronor för forskning.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Mistra&​oldid=29690688|Mistra,​ Wikipedia (2015-03-15)]]))
 +
 +Vid den borgerliga valsegern 1991 lades en proposition om att löntagarfonderna skulle avvecklas på så sätt att de inte skulle gå att återskapa. Man beslöt att dela ut pengarna till allemansfondspararna. Tio miljarder delades ut till tre stiftelser för att främja forskning: Stiftelsen för Strategisk Forskning (nybildad), Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning (nybildad) (([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=L%C3%B6ntagarfonder&​oldid=29965363|Löntagarfonder,​ Wikipedia (2015-05-11)]]))
 +
 ==== Fältbiologerna ==== ==== Fältbiologerna ====
 [[http://​www.faltbiologerna.se|Fältbiologerna]] är en natur- och miljöorganisation för ungdomar i Sverige. Föreningens syften är bland annat att driva opinion i frågor som rör hållbarhet och bedriva biologiska undersökningar av naturen i form av exempelvis exkursioner.((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%A4ltbiologerna|Fältbiologerna)). ​ [[http://​www.faltbiologerna.se|Fältbiologerna]] är en natur- och miljöorganisation för ungdomar i Sverige. Föreningens syften är bland annat att driva opinion i frågor som rör hållbarhet och bedriva biologiska undersökningar av naturen i form av exempelvis exkursioner.((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%A4ltbiologerna|Fältbiologerna)). ​
andra_klimatorganisationer.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)