User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

eu

EU

Europeiska parlamentet

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Parlamentets utskott för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är också ansvarit för klimatåtgärder. Svenska deltagare är

ENVI Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Sammanträdeshandlingar

Europeiska rådet

Europeiska rådet, 23-10-2014 - 24-10-2014

Dagordning1) 1. Diskussion med Europaparlamentets ordförande
2. Godkännande av dagordningen
3. Ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030
4. Ekonomiska frågor
5. Övriga frågor
6. Europeiska rådets beslut om utnämning av Europeiska kommissionen (dok. EUCO 199/14)
7. Godkännande av slutsatserna (dok. EUCO 169/14)
8. Godkännande av protokollet från Europeiska rådets möte den 30 augusti 2014 (dok. EUCO 168/14)

Miljörådet

Rådet (miljö) ansvarar för EU:s miljöpolitik, bl.a. miljöskydd, varsam resursanvändning och skydd av människors hälsa. Det behandlar också internationella miljöfrågor, särskilt på klimatförändringsområdet.2)

Miljöfrågor

Mötessammandrag, kommande möten, pressmeddeladen, miljöpolitiska dokument.

Möten

Källor

EU-kommissionen

EUs ordförande med sitt förslag till EU-kommission


Den nya ordföranden3) för EU-kommissionen4) Jean-Claude Juncker5) har beslutat att omorganisera hanteringen av klimatfrågor inom kommissionen6):

  • Energi Union, ansvarig Maroš Šefčovič, vice president i kommissionen7) med ledamöterna
  • Energi och klimat, Miguel Arias Cañete, Spanien
  • Miljö, hav och fiskeri, Karmenu Vella, Malta
  • Jordbruk, Phil Hogan, Irland
  • “regional policy”, Corina Creţu, Rumänien
  • Vetenskap och innovationer, Carlos Moedas, Portugal
Maroš Šefčovič

Klimat och energi är ett av 10 prioriterade områden.A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy


Källor

Europeiska unionens medlemsländer

Investeringar i förnyelsebara energikällor minskar. Det har visat sig att statsunderstöd till sådan energi inte håller. Bidragen uppgift i Tyskland till 140 miljarder doller och i Spanien till 34 miljarder dollar. Priserna för elektricitet och gas i Europa blev dubbelt så stora som i USA.


Källor

Tyskland

Energin i Tyskland kommer primärt från fossilt bränsle, kärnkraftverk, biomassa (skog och bioodling), vid, vatten och sol. Tyskland har för avsikt att avveckla användningen av kärnkraft 2022. Många anläggningar har stängts. Det antas att fossilt bränsle, vindkraft, solpaneler, biobränsle och energiimport från Frankrike och energisparande ska räcka för att ersätta kärnkraften. 8)

När Tyskland hade presidentskapet för EU 2007, fastställde man en klimat- och energilag kallad “20-20-20” som skulle vara uppfylld år 2020. Lagen innehåller följande bestämmelser

  • en 20-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser jämfört med 1990 års nivå
  • 20 procent av EUs energikonsumtion ska produceras av förnyelsebara bränslen
  • 20-procentig förbättring av EUs energieffektivitet.9)


Källor

Spanien

Den spanska regeringen har presenterat ett förslag om att minska subventionerna till förnyelsebar energi. Reduktionen kan överskrida 2 miljarder.

Under lång tid har kostnaden för elen i Spanien varit högre än vad man fått in från konsumenter och företag, vilket skapat stora underskott i statskassan. Underskottet beräknas vara omkring 30 miljarder euro. Nästan 40% av landets installerade vindkraft skulle enligt det nya förslaget få helt stoppade subventioner.10) 11)

Polen

Polens premiärminister har meddelat EU att Polsen inte accepterar klimatpolitik som leder till höjda energipriser för Polen. 12)

Visegrad Group

Visegrádgruppen (engelska Visegrad Group, även Visegrad Four eller V4) är en mellanstatlig organisation för stater i Centraleuropa. Organisationen bildades 1991. Medlemsländerna är Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern.13) 14) Namnet V4+ inkluderar även Bulgarien och Rumänien.

I ett gemensamt uttalande 2014-09-30 säger V4+ att EUs 2030 Framwork för klimat och energi måste ändras så att målen är realistiska och teknikneutrala. EUs beslut bör inte vara bindande för medlemsstaterna.15) 16)

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

eu.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)