User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

foernyelsebart

Förnyelsebar energi

Förnybar resurs är en naturlig resurs som töms långsammare än den fylls på. En resurs måste ha ett sätt att återhämta sig för att kunna kallas förnybar. Exempel på förnybara resurser är syrgas, vatten, timmer och biomassa. De kan dock bli icke-förnybara om de används i större omfattning än naturens förmåga att återskapa dem.1)

Om förnybara energikällor uppfyller kravet “tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” räknas de till det som kallas hållbar utveckling. 2)

Globalt

Global renewable electricity production by region, IEA http://www.iea.org/topics/renewables/


EU

Produktion av förnyelsebar energi inom EU 2012. Anges i 1000 ton oljeekvivalenter. Källa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=ten00081&language=en&toolbox=data (2014-08-27)

Ekonomi

Investeringarna i förnybart faller

Investeringarna i förnybar energi på global nivå föll 2013 med 14%. Det är andra året i rad som investeringarna i förnybar energi faller. Investeringsviljan backar på många håll men Europa ser det största fallet, med en minskning på 44% 2013 jämfört med 2012. Det kan jämföras med USA som backade 10% och Kina med 6%.

Bakgrunden till fallet i EU är främst den osäkerhet som finns kring vad som ska hända med subventionsprogrammen. Retroaktiva subventionsstopp som Spanien och Bulgarien genomfört har också skickat varningssignaler till investerarna.3) 4) 5)

<barchart>280|2004:40,2005:65,2006:100,2007:146,2008:171,2009:168,2010:227,2011:279,2012:250,2013:214</barchart>Källa: UNEP, Bloomberg.

Tyskland har beslutat att minska subventionerna till förnyelsebar energi från 2017 och sätter tak för hur mycket som får installeras: Vindkraft på land och solenergi 2,5 gigwatt/år. Vindkraft till havs 6,5 gigawatt totalt till 2020.

Källor

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

foernyelsebart.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)