User Tools

Site Tools


global_uppvaermning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
global_uppvaermning [2016/03/30 22:58]
hib [Klimatförändringar]
global_uppvaermning [2016/04/10 09:36]
hib [Historiska utvecklingen]
Line 28: Line 28:
  
  
-==== Moln och vattenånga ==== 
  
-Molnen spelar en viktig roll i naturen ur flera aspekter. I vattnets kretslopp övergår vatten till vattenånga i atmosfären genom evapotranspiration. Molnen påverkar lufttemperaturen,​ både för stunden och i ett klimatperspektiv. Moln reflekterar globalt sett i genomsnitt cirka 20% av den inkommande solstrålningen,​ samtidigt som de absorberar 3%.Skillnaden mellan olika molntyper är dock stor. Höga, tunna cirrusmoln släpper igenom relativt mycket av solstrålningen,​ medan tjocka cumulonimbus reflekterar relativt mycket solstrålning. Inom meteorologi anger albedo förhållandet mellan reflekterad och infallande solstrålning. Cirrusstratusmoln har ett albedo på mellan 0,4 och 0,5, stratocumulus cirka 0,6 och cumulonimbus 0,9. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln#​Roll_i_naturen|Moln,​ Wikipedia]])) 
  
-Moln absorberar en del av den terrestriska strålningen som sedan emitteras, både ut i rymden och tillbaka till jorden.[39] Även här skiljer sig effekten med avseende på molntyp. Cirrusmoln är kalla och emitterar därför mindre strålning ut i rymden jämfört med molnfri atmosfär. Detta tillsammans med dess låga albedo gör att cirrusmoln har värmande effekt på lufttemperaturen. Stratocumulus emitterar ungefär lika mycket strålning mot rymden som molnfri atmosfär och då albedon är hög får stratocumulus en kylande effekt. De djupa cumulonimbusmolnen,​ slutligen, reflekterar mycket av både solstrålning och den terrestriska strålningen. Den totala effekten blir jämförbar med molnfri luft och effekten på lufttemperaturen blir neutral.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln#​Roll_i_naturen|Moln,​ Wikipedia]])) 
  
- 
- 
- 
-===== Historiska utvecklingen ===== 
-För att bedöma den framtida utvecklingen av klimatet är det nödvändigt att ha god kunskap om hur klimatet förändrats fram till idag. Klimat anses vara vädret under minst en 30-årsperiod,​ varför kunskapen tre decennier bakåt är helt grundläggande. Men det finns cykliska förändringar som sker betydligt långsammare,​ men som har fundamental påverkan på dagens och det framtida klimatet. 
  
  
global_uppvaermning.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)