User Tools

Site Tools


index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
index [2014/11/11 11:17]
hib
index [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Index ====== ====== Index ======
  
-Detta index är under uppbyggnad - vilket säkert framgår. Tyvärr ingår inte ÅÄÖ i bokstavsregistret. ​Samma bokstav ​upprepas. Obs att man vid hovering över den gröna kapitelnamet ser ett abstrakt.+Detta index är under uppbyggnad - vilket säkert framgår. Tyvärr ingår inte ÅÄÖ i bokstavsregistret. ​Ett programfel gör också att indexbokstäverna ​upprepas. Obs att man vid hovering över den gröna kapitelnamet ser ett abstrakt.
  
 {{subjectindex>​section=1;​cols=3;​noproper;​abstract;​default}} {{subjectindex>​section=1;​cols=3;​noproper;​abstract;​default}}
index.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)