Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/parser/handler.php on line 1552

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/parser/handler.php:1552) in /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/actions.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/parser/handler.php:1552) in /home/humanist/public_html/klimatfakta/lib/tpl/dokuwiki/main.php on line 12
klimatorganisationer [Klimatfakta]

User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

klimatorganisationer

Klimatorganisationer

Det finns ett mycket stort antal organisationer som helt eller delvis arbetar med klimatfrågan. Många av dem är organisatoriskt relaterade. Det kan också vara samma personer eller grupperingar som verkar genom olika organisationer.

Den största strukturen av klimatorganisationer är sannolikt FNs. Se Förenta Nationerna.


EUs klimatorganisationer

EU har en omfattande organisation som arbetar med klimatfrågan.1)

EU har tre klimatmål som alla medlemsländer ska uppfylla till 2020.2)
a) Utsläppen ska minskas med 20% jämfört med 1990. 2011 hade utsläppen sjunkit med 16 procent jämfört med 1990, enligt EU-kommissionen.
b) Andelen förnybar energi ska ska öka med 20% från 1990.
c) Öka energieffektiviteten med 20% jämfört med 1990.

EU-parlamentets utskott för miljö och för energi/industri har beslutat att EU bör ha tre mål i sitt paket:
a) utsläppsminskningar med 40 procent jämfört med 1990 års nivå,
b) att 30 procent av EU:s energi ska komma från förnybara energikällor
c) att EU ska effektivisera sin energiförbrukning med 40 procent. 3)

EU-kommissionen har presenterat en ram för klimat och energi fram till 2030.
a) Växthusgaserna ska minska med 40% under 1990 års nivå.
b) EU ska ha ett bindande övergripande mål för förnybar energi på minst 27%
c) Förnya ambitionerna vad gäller politiken för energieffektivisering
d) Ett nytt styrsystem
e) En uppsättning av indikatorer för att säkerställa en konkurrenskraftig och tryggt energisystem.

Sverige tycker, enligt mijöministern, att begränsa utsläppen av växthusgas med 40% är för lågt och dessutom för länders internationella åtgärder inkluderas. Beslut om strategin tas på EU-toppmötet i mars.4)

Växthusgasernas andel inom EU

Kommissionens beslut ställer stora krav på flertalet medlemsländer.5) 6)

Andel förnyelsebar energi av total energikonsumtion. Eurostat.
Data for 2011


EU

Parlamentet

Parlamentets utskott för Industrifrågor, forskning och energi (ITRE) svarar också för klimatfrågorna.

ITRE leds av vicepresidenten Alenka BRATUSEK. I hennes grupp fördelas uppgifterna på fem kommissionärer

  • Günther OETTINGER (Germany), Digital Economy and Society
  • Carlos MOEDAS (Portugal), Research, Science and Innovation
  • Miguel ARIAS CANETE (Spain), Climate Action and Energy
  • Elżbieta BIEŃKOWSKA (Poland), Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
  • Jyrki KATAINEN (Finland), Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

Utöver dessa är tre personer knutna till ITRE:

  • Maros SEFCOVIC (Slovakia), Transport and Space
  • Tibor NAVRACSICS (Hungary), Education, Culture, Youth and Citizenship
  • Andrus ANSIP (Estonia), Vice-President-Designate of the Commission, Digital Single Market
Källor

Europeiska rådet

Europeiska rådet är en av Europeiska unionens institutioner,[1] bestående av medlemsstaternas stats- eller regeringschefer samt av sin ordförande och Europeiska kommissionens ordförande.

Enligt fördraget om Europeiska unionen ska Europeiska rådet besluta med konsensus, utom i vissa fall som specificeras i fördragen.7) 8)

Kommissionen

Kommissionen9) har under sig ett antal departement.10) Tre av dem arbetar i hög grad med klimatfrågan: Climate Action (CLIMA)11), Energy (ENER)12) och Environment. (ENV)13)

CLIMA - Climate Action

Departementet skapades i februari 2010. Tidigare hanterades dess frågor inom DG Environment. CLIMA svarar för internationella förhandlingar, stöder åtgärder för att hantera konsekvenserna av klimatförändri ngar och för att uppnå EU mål för 2020. CLIMA är också ansvarigt för EUs utsläppssystem.14) Chef är Jos Delbeke.15)

EUs Utsläppssystem

EUs system för hantering av utsläpp av växthusgaser är den viktigaste åtgärden för att bekämpa klimatförändringen och dess verktyg för att minska industriella utsläpp av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt. Det är ett internationellt system för att handla med utsläppsrätter. EU ETS täcker mer än 11.000 kraftstationer och industrier i 31 länder samt flyglinjer.16)

EU beslöt 2014-02-24 att minska utsläppsrätterna med 40%. Det innebär att upp till 400 miljoner utsläppsrätter tas bort. Målet är att höja priserna för att öka investeringarna i koldioxidsnål teknologi.

Tidigare i veckan kostade ett ton koldioxidutsläpp ungefär 7,2 Euro och analytiker tror att resultatet av måndagens beslut kan innebära en höjning upp till 15 Euro i slutet på 2015. Det innebär att 900 miljoner utsläppsrätter kommer att dras in de närmsta tre åren för att sedan återinföras i slutet av decenniet.

Storbritannien blir först ut att minska utsläppsrätterna med start 12:e mars och 25 av de andra EU-länderna kommer att följa efter 17:e mars. 17)

Ansvarig myndighet i Sverige är Naturvårdsverket. 18)

EUs undersökning av klimatopinionen

Allt färre europer anser att klimatförändringar är det allvarligaste problemet för världen. 2011 gjorde 20% den bedömningen. Hösten 2013 var det bara 16%. Det innebär att oron har minskat med 20%.

Ett land skiljer dock ut sig från mängden. I inget land är oron så stor som i Sverige. Hela 39% anser att klimatförändringar är det allvarligaste problemet för världen. Näst mest oro är det i Danmark och Malta(!) 30%. I Tyskland har bara 27% den uppfattningen. Antalet i några andra stora EU-länder: Italien och Frankrike 14%, England 12%, Polen 11%, Spanien 8%.

Det är nästan bara i Sverige som oron ökat: + 9%. I andra länder har utvecklingen gått åt andra hållet. Oron i Spanien har minskat från 24% till 8%. I Polen från 20% till 11% för att nämna några.

Respondenterna har fått välja vad som är mest allvarligt av åtta världsproblem: - hunger - ekonom - klimatförändringar - terrorism - överbefolkning - krig - epidemier - atombomber

Undersökningen visar vad européerna fruktar mest. På första plats kommer hunger, på den andra ekonomin och först på tredje plats klimatet. Sverige skiljer här ut sig genom att negligera världens ekonomiska problem.

När européerna får välja tre av världsproblemen visar det sig att hälften av inkluderar klimatförändringar. Övriga anser att flera andra problem är viktigare eller kan inte svara. 19)

Källor

Sveriges klimatmyndigheter

Regeringen

Nyheter från Miljö- och energidepartementets blogg. 20)

Källor

Miljödepartementet

Miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik. Departementets ansvarsområden är klimat, hållbar utveckling, biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havsmiljö, strålskydd och kärnsäkerhet samt internationellt miljöarbete.21)

Näringsdepartementet

Sverige ska ta ansvar för att lösa klimatkrisen genom att ställa om till ett hållbart energisystem, så att konsumenter och svenska företag kan få tillgång till energi till rimliga priser. Sverige ska leda utvecklingen av miljöteknik som löser de globala miljöproblemen, vilket ger jobb, tillväxt och nya företag i vårt land.“ 22)

Ansvarig för Svenska kraftnät.

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

klimatorganisationer.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)