User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

kommunikationer

Kommunikationer

Kommunikationer kräver stora mängder energi och avger även betydliga mängder koldioxid. Detta avsnitt är tänkt att överskådligt beskriva hur olika transporter påverkar klimatet.

Bil

Källor

Tåg

Översyn

Regeringen beslutade den 8 maj 2013 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av järnvägens organisation i syfte att ta fram förslag till förbättringar som gör att järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Till särskild utredare förordnades samma dag ekonomie doktor Gunnar Alexandersson.

Utredningens uppdrag är att göra en översyn av järnvägens organisation, med syfte att ta fram förslag till förbättringar som gör att järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Översynen föranleds bl.a. av riksdagens tillkännagivande i december 2012 om att en utredning om järnvägssystemets organisation bör göras.

Utredningen är uppdelad i två steg. Det första steget är att göra en nulägesbeskrivning av järnvägens organisation avrapporterades till ministern i november 2013.e.1)

Snabbtågbanor

I södra och västra Sverige råder stor brist på järnvägskapacitet, vilket har lett till problem med punktligheten för tågen. Därför tycker regeringen att en ny stambana för snabbtåg bör byggas.

Redan nu har regeringen beslutat att avsätta pengar för bygget av snabbtågsbanor på Ostlänken, mellan Järna och Linköping, samt mellan Bollebygd och Mölnlycke.

Men för att kunna besluta om en fortsatt utbyggnad av snabbtågsbanor hela vägen mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö har regeringen begärt ett fördjupat underlag från Trafikverket. I förra veckan blev rapporten klar.

Kostnaden för de nya snabbtågsbanorna uppskattas till 110-170 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Siffran är beräknad utifrån cirka 70 mil nya dubbelspår i separata höghastighetsbanor där tågen ska kunna ha en topphastighet på 320 kilometer i timmen. Sträckan går från Stockholm till Göteborg med en anknytning från Jönköping till Malmö. 2)

Lönsamhet

Poster i en lönsamhetskalkyl för samhället
Inkomster
Biljettintäkter
Subventioner från staten och andra myndigheter
Inkomster från tågföretag
Kostnader
Inköp till tågbanor
Inköp av tåg
Underhåll
Energi

Källor

Frågor

  • Lönar sig snabbjärnväg? Hur beräknas kostnaderna? Hur värderas intäkterna?
  • Hur mycket kostar det utökade underhållet?
  • Hr används Bottniabanan?

Båt

Flyg

Svrigede

Riksdagspartiernas åsikter

Här redovisas riksdagspartiernas uppfattningar om kommunikationer hämtat från respektive partis webb. Sökning görs med order Bil, Tåg, Båt och Flyg.

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Enkla transporter Sverigedemokraterna avvisar kilometerskatten som är en direkt straffskatt mot landsbygden och skogsnäringen. Vi föreslår kraftiga justeringar i det s.k. svaveldirektivet eftersom det fördyrar skogstransporter till sjöss. Sverigedemokraterna vill även att större transporter (30 meter långa specialfordon) ska kunna användas där så är lämpligt. Sverigedemokraterernas inriktningsbeslut för landsbygden

Källor

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

kommunikationer.txt · Last modified: 2021/06/02 16:14 (external edit)