User Tools

Site Tools


natur-_och_biogas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
natur-_och_biogas [2016/10/13 17:06]
hib skapad
natur-_och_biogas [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Natur- och biogas ====== ====== Natur- och biogas ======
 +
 +===== Naturgas =====
 +
 +Naturgas är en blandning av gaser, främst lätta kolväten såsom metan(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Metan|Metan,​ Wikipedia (2014-04-08)]])),​ som finns i fickor jordskorpan. Naturgas utvinns ur separata gasfyndigheter,​ eller i samband med oljeutvinning på land eller på havsbotten.
 +
 +Naturgas är osynlig och luktfri. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Tetrahydrotiofen|Tetrahydrotiofen,​ Wikipedia (2014-04-08) ]])). Naturgas är lättare än luft, vilket är en fördel från säkerhetssynpunkt genom att gasen snabbt blandas med luft om utsläppen sker i det fria.
 +
 +Andelen metan vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, propan, butan, innan gasen går vidare till slutanvändare. En viss mängd av bland annat etan(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Etan|Etan,​ Wikipedia (2014-04-08)]])) och propan(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Propan|Propan,​ Wikipedia (2014-04-08)]])) finns vanligen kvar även efter avskiljningen. I det svenska nätet innehåller naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan. Sammansättningen varierar något från land till land.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas|Naturgas,​ Wikipedia (2014-04-08)]] ))
 +
 +===== Biogas =====
 +
 +Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Anaerob|Nedbrytning utan syre, Anaerob, Wikpedia (2014-04-08)]])) av organiskt material. Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk,​ på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av kolvätet metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte,​ vätesulfid och ammoniak.
 +
 +===== Användning =====
 +
 +Naturgas används framförallt som bränsle i t ex kraftverk och värmeverk, men även som råvara till produktion av kemikalier som t ex metanol, syntesgas och ammoniak. ​
 +
 +==== Fordonsgas ====
 +
 +Fram till januari 2014 såldes fordonsgas i kronor per normalkubikmeter (kr/Nm3). Under 2013 beslutade fordonsgasbranschen om en övergång till att sälja fordonsgas i kronor per kilogram (kr/kg). Branschorganisationen Energigas Sverige rekommenderar samtliga aktörer på den svenska marknaden att gå över till att sälja fordonsgas i kr/kg innan halvårsskiftet 2014.(([[http://​www.gasbilen.se/​Att-tanka-din-gasbil/​kg|Ny enhet för fordonsgas, http://​www.gasbilen.se/​Att-tanka-din-gasbil/​kg (2014-04-08)]] ))
 +
 +Energiinnehållet i 1 kg fordonsgas motsvarar ca 1,5 liter bensin och 1,3 liter diesel.(([[http://​spbi.se/​blog/​faktadatabas/​artiklar/​berakningsmodeller/​|Energiinnehåll,​ densitet och koldioixidemission,​ Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (2012-05-24)]]))
 +
 +Naturgas ingår numera ofta i stadsgas för gasspisar och gaspannor. Exempel är Malmös, Göteborgs och Stockholms stadsgasnät.
 +
 +Naturgas kan även användas som fordonsbränsle,​ exempelvis för stadsbussar,​ taxi- och personbilar. Svenska exempel är bussar och taxibilar i Malmö och Göteborg I Stockholm går däremot bussarna på biogas.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas#​Anv.C3.A4ndning|Användning,​ Naturgas, Wikipedia (2014-04-08)]]))
 +
 +===== Produktion =====
 +
 +Naturgas är världens tredje viktigaste energikälla efter olja och kol. Den förekommer naturligt djupt under jordskorpan på många ställen i världen. Naturgas svarar idag för 20-25 procent av den globala energiförsörjningen,​ men ännu bara runt 1-2 procent i Sverige. ​
 +
 +Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk,​ på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte,​ vätesulfid och ammoniak. För att kunna användas i fordon behöver gasen uppgraderas genom att halten metan ökar och övriga ämnen renas bort. 
 +
 +Världproduktionen av marketable natural gas(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Natural_gas|Renad gas, Natural gas, Wikipedia]])) har ökat från 93 412 till 118 866 "​billion cubic feet"​(([[|En billion är en miljard. Det går 35 cubic feet på en kubikmeter. Volymmen har ökat från 3 292 751 till 4 197 634 miljarder m3]])), dvs 27% mellan året 2003 och 2012(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​iedindex3.cfm?​tid=3&​pid=26&​aid=1&​cid=regions&​syid=2003&​eyid=2012&​unit=BCF|Production,​ Natural Gas, International Energy Statistics, EIA (2014-09-09) ]])). Största ökningen har skett i 
 +Trinidad and Tobago, Norway, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Egypten, China, India och Thailand.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=3&​pid=26&​aid=1|Production,​ Natural Gas, EIA]]))
 +
 +<​barchart>​900|Nordamerika:​843,​Central/​sydam:​184,​Europa:​286,​Euroasia:​849,​ Mellanöstern:​558,​Afrika:​232,​Asien/​Oasien:​504</​barchart>​
 +
 +Under samma period ökade de exploateringsbara gasreserverna med 23% till 189.836.400 miljarder kubikmeter. De stora fyndigheterna har gjorts i USA, Iran, Qatar, Egypten och Nigeria.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​iedindex3.cfm?​tid=3&​pid=3&​aid=6&​cid=regions&​syid=2002&​eyid=2011&​unit=TCF|Reserves,​ Natural Gas, EIA]]))
 +
 +==== Fracking ====
 +
 +Fracking eller hydraulisk spräckning är en metod för att utvinna fossila bränslen såsom naturgas(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Hydraulisk_spr%C3%A4ckning|hydraulisk spräckning,​ Wikipedia (2014-04-08)]])). ​
 +
 +Processen innebär att man i ett borrhål i marken under högt tryck injicerar stora mängder vatten blandat med sand och kemikalier i borrhålet. Därmed skapas små sprickor, typiskt mindre än 1 mm, som frigör naturgas som stiger upp genom borrhålet. Tekniken är även vanlig för shale gas(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Shale_gas|Shale gas, Wikipedia (2014-04-08)]])),​ tight gas(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Tight_gas|Tight gas, Wikipedia (2014-04-08)]])),​ tight oil(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Tight_oil|Tight oil, Wikipedia (2014-04-08)]])) och coal seam gas(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Coal_seam_gas|Coalbed methane, Wikipedia (2014-04-08)]])) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hydraulic_fracturing|Hydraulic fracturing, Wikipedia (2014-04-08)]] ))
 +
 +De första försöken med hydralisk frackig gjordes 1947 och kom i kommersiell drift 1949. (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hydraulic_fracturing|Hydraulic fracturing, Wikipedia (2014-04-08)]])) Nya, stora gasfält hittas fortfarande. Med ny borrteknik hittas nya stora gasfyndigheter djupt ner i marken på flera håll i världen, bland annat i USA. Där kallas sådan här ny sorts naturgas för skiffergas och gasen utvinns med hydraulisk spräckning. Det är därför logiskt att i framtiden delvis ersätta råolja med naturgas i transportsektorn.
 +
 +Det stora lyftet för naturgas i USA kan bli den ”nygamla” tekniken att kondensera den till flytande naturgas (LNG = Liquified Natural Gas) under kylning till -163 C. I flytande form upptar naturgas bara 1/600 av den volym den har i gasform. Den kan därför transporteras och lagras effektivare. USA har idag mer tillgång på naturgas än efterfrågan. (([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas#​Tillg.C3.A5ngar|Tilgångar,​ Naturgas, Wikipedia (2014-04-08)]] ))
 +
 +
 +
 +Med fracking är det möjligt att utvinna gas och olja som annars inte kommer till användning.(([[http://​www.worldenergyoutlook.org/​media/​weowebsite/​2012/​goldenrules/​WEO2012_GoldenRulesReport.pdf|Golden Rules for a Golden Age of Gas (2012)]])) Motståndare hävdar dock att miljön kan ta skada, t.ex. genom att vatten förorenas, förbrukning av vatten, utsläpp av gaser och andra kemikalier samt eventuellt hälsoeffekter.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Hydraulisk_spr%C3%A4ckning|hydraulisk spräckning,​ Wikipedia (2014-04-08)]] )) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hydraulic_fracturing|Hydraulic fracturing, Wikipedia (2014-04-08)]] )) (([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pmc/​articles/​PMC1817691/​|Industry Issues: Putting the Heat on Gas (2007-02) ]]))
 +
 +=== Frågor ===
 +  * Hur mycket vatten behövs och hur inverkar det på omgivningen?​
 +  * Vad är det för kemikalier som används?
 +
 +==== Distribution ====
 +Naturgas transporteras i huvudsak genom rörnät (så kallade pipelines), eller i flytande form (LNG) i speciella tankfartyg eller lastbilar. ​
 +
 +Inom Europa finns ett internationellt sammankopplat rörnät med naturgas, som utgår ifrån importhamnar,​ och från grova naturgasledningar från Ryssland(Sibirien) och Mindre Asien / Mellanöstern / Kaukasus.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas#​Distribution|Distribution,​ Naturgas, Wikipedia (2014-04-08)]] ))
 +
 +===== Klimatpåverkan =====
 +
 +Huvudmolekylen i naturgas - det enklaste kolvätet metan - innehåller endast en kolatom (den kemiska formeln är CH4), vilket gör att koldioxidutsläppen vid förbränning av naturgas är ca 30 till 40 % lägre jämfört med förbränning av råolja/​råoljeprodukter som till exempel bensin och dieselolja.
 +
 +Naturgasen har stora fördelar framför andra fossila energikällor – inte minst att naturgasen ger lägre oönskade utsläpp(t.ex. inga utsläpp av svavel och tungmetaller vid förbränning). Men också för att naturgasen är effektivare och skonsammare än de andra fossila bränslen som idag används inom industri, sjöfart och landtransporter.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas#​Milj.C3.B6belastning|Miljöbelastning,​ Naturgas, Wikipedia (2014-04-08)]]))
 +
 +Utsläpp CO2 i miljoner metriska ton vid produktion och konsumtion(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=3&​pid=3&​aid=8|Natural gas Carbon Dioxide Emissions in Million Metric Tons 2011, International Energy Statistics, US Energy Information Administration]])). Totalt utsläpp var 6755 ton 2011.
 +
 +<​barchart>​1700|Nordamerika:​1648,​Central/​sydam:​322,​Europa:​1037,​Euroasia:​1384,​ Mellanöstern:​852,​Afrika:​274,​Asien/​Oasien:​1.237</​barchart>​
 +
 +==== Utsläpp till luften ====
 +De största utsläppen till luften vid fracking består av metan från borrhållet och från utrustningen,​ t.ex. kompressorer. Omfattningen har kartlagts i flera utredningar och är 0,​42-1.4%(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Environmental_impact_of_hydraulic_fracturing|Air emissions, Environmental impact of hydraulic fracturing (2014-04-09)]]))
 +
 +=== Källa ===
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Environmental_impact_of_hydraulic_fracturing|Environmental impact of hydraulic fracturing, Wikipedia (201404-09)]]
 +  * [[http://​energy.gov/​sites/​prod/​files/​2013/​04/​f0/​shale_gas_challenges_air.pdf|Air,​ Shale Gas Development Challenges – A Closer Look, Office of Fossil Energy, US Department of Energy (2014-04-09)]]
 +
 +==== Vattenförbrukningen ====
 +Ända upp till 10 miljoner gallon kan pumpas i ett enda borrhåll.(([[http://​energy.gov/​sites/​prod/​files/​2013/​04/​f0/​shale_gas_challenges_water.pdf|Water,​ Shale Gas Development Challenges – A Closer Look, Office of Fossil Energy, US Department of Energy (2014-04-09)]])) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Environmental_impact_of_hydraulic_fracturing#​Water_consumption|Water consumption,​ Environmental impact of hydraulic fracturing, Wikipedia (2014-04-09)]] ))
 + 
 +=== Källa ===
 +  * [[http://​energy.gov/​sites/​prod/​files/​2013/​04/​f0/​shale_gas_challenges_water.pdf|Water,​ Shale Gas Development Challenges – A Closer Look, Office of Fossil Energy, US Department of Energy (2014-04-09)]]
 +
 +=== Frågor ===
 +  * Hur mycket utsläpp sker totalt i USA i samband med fracking?
 +
 +==== USA ====
 +
 +=== Källor ===
 +  * [[http://​energy.gov/​fe/​services/​natural-gas-regulation|Office of Fossil Energy, US Department Energy (2014-04-09)]]
 +  * [[http://​energy.gov/​fe/​shale-gas-101|Shale Gas 101 (2014-04-09)]]
 +
 +==== EU ====
 +
 +Europaparlamentet och Europeiska rådet tog genom direktiv 2003/55 EG(([[http://​www.notisum.se/​rnp/​eu/​fakta/​303L0055.htm|Direktiv 2003/​55/​EG]])) ett samlat grepp om el- och gasdistributionen i Europa. Direktivet syftar till att de europeiska medborgarnas frihet ska säkras genom en fullständigt öppnad marknad.(punkt 4 i preambeln till direktivet). Detta direktiv har ersatts av direktiv 2009/​73/​EG.(([[http://​www.notisum.se/​rnp/​eu/​fakta/​..%5Clag%5C309L0073.htm|Direktiv 2009/73/EG (2009-07-13)]] ))
 +
 +Genom Rådets direktiv 2004/​67/​EG(([[http://​eur-lex.europa.eu/​LexUriServ/​LexUriServ.do?​uri=OJ:​L:​2004:​127:​0092:​0096:​SV:​PDF|2004/​67/​EG (2004-04-26)]] )) beslöts ​ att medelemsstaterna senast den 19 maj 2006 ha | direktivet i sin nationella lagstiftning (Artikel 11), vilket för Sveriges del skedde ganom naturgaslagen.
 +
 +Gas prioriteras i EU-beslut om utbyggd tankinfrastruktur. Europaparlamentet och Ministerrådet har enats om direktivet för utbyggnad av tankinfrastruktur för flytande naturgas (LNG), fordonsgas, gasol, vätgas och el. Till 2020-2025 ska tankinfrastrukturen för bland annat LNG och fordonsgas vara väl utbyggd i Europa, såväl för transporter på land som på sjö.(([[http://​www.energigas.se/​|Gas prioriteras i EU-beslut om utbyggd tankinfrastruktur,​ Energigas Sverige (2014-04-09)]] )) (([[http://​www.europarl.europa.eu/​news/​sv/​news-room/​content/​20140317IPR39144/​html/​Deal-struck-on-promoting-use-of-alternative-fuels-on-roads-and-waterways|Deal struck on promoting use of alternative fuels on roads and waterways, EU-parlamentet (2014-03-20)]] ))
 +
 +==== Sverige ====
 +Naturgaslagen (2005:403) innehåller bestämmelser om naturgasledningar,​ lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar samt om handel med naturgas i vissa fall och om trygg naturgasförsörjning.(([[https://​lagen.nu/​2005:​403#​K1P3#​K1P1|Naturgaslag (2005:403), Lagen nu (2013-06-01)]] ))
 +
 +===== Källor =====
 +
 +  * [[http://​www.scb.se/​sv_/​Hitta-statistik/​Statistik-efter-amne/​Energi/​Prisutvecklingen-inom-energiomradet/​Energipriser-pa-naturgas-och-el/​24719/​2013H01/​|Priser på naturgas och på transport av naturgas, SCB]]
 +  * [[http://​www.bbc.com/​news/​science-environment-26440101|Shale gas estimate in North West '​bigger'​ than previously thought]]
 +  * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Biogas|Biogas,​ Wikipedia]]
 +  * [[http://​www.ekonomifakta.se/​Fakta/​Energi/​|Energi,​ Ekonomifakta]]
 +  * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Fossilt_br%C3%A4nsle|Fossila bränslen, Wikipedia]]
 +  * [[http://​www.iea.org/​|International Energy Agency]]
 +  * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas|Naturgas,​ Wikipedia]]
 +  * [[http://​www.telegraph.co.uk/​earth/​energy/​fracking/​10437394/​Fracking-is-safe...-and-its-coming-soon.html|Fracking 'is safe... and it's coming soon'​]]
 +  * [[http://​www.energigas.se/​|Energigas,​ Sverige]]
 +  * [[http://​www.gasbilen.se/​|Gasbilen (2014-04-09)]]
 +  * [[http://​www.iea.org/​topics/​naturalgas/​|Natural gas (2014-04-09)]]
 +
 +===== Frågor =====
 +  * Hur berörs Sverige av den ryska gasledningen?​
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=naturgas"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
natur-_och_biogas.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)