User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

ordlista

Ordlista

 • Antropogen. Effekter menas sådana som kan härledas ur mänskliga aktiviteter, i motsats till fenomen som ägt eller äger rum i ett naturligt, av människan icke påverkat, tillstånd.
 • Assessment Report (AR4). Den fjärde rapporten från IPCC som utkom 2007.
 • Assessment Report (AR5). Den femte rapporten från IPCC som utkommer successivt under 2014. I okt 2013 utgav ett utkast till rapporten.
 • Barrel. Volymmått som används vid petroleum. 1 Barrel = 158,987294928 liter. http://en.wikipedia.org/wiki/Barrel_%28unit%29#Oil_barrel
 • CIMP, Coupled model intercomparison project. Projekt för jämförelser mellan klimatsimuleringar. http://en.wikipedia.org/wiki/Coupled_model_intercomparison_project
 • CIMP5. Coupled Model Intercomparison Project Phase 5. Projekt för jämförelser mellan klimatsimulering som publiceras i AR5.
 • Earths albedo. Återstrålning från jordens yta och atmosfär. Mätningar tyder på 30%. http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7i.html
 • Equilibrium climate sensitivity (klimatkänslighet vid jämvikt) är ett mått på klimatsystemets svar vid en konstant inverkan på strålningen till eller från jorden under en flerhundraårig period. Det definieras som den förändring i den globala yttemperaturen vid jämvik orsakad av en dubblering av koldioxiden i atmosfären. il(WG1AR5_ALL_FINAL.pdf, sida 16, https://sv.wikipedia.org/wiki/Klimatk%C3%A4nslighet|Klimatkänslighet, Wikipedia (2014-05-22))
 • Forcing. Extern inverkan på klimatsystemet. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter9.pdf, sida 670
 • Fotosyntes. Växters omvandling av synligt ljus till energi.
 • GHE. Green House Effect.
 • GMSL. Global mean sea level.
 • GtC. 1 GtC = 1 Gigaton kol = 1015 gram kol = 3,667 GtCO2
 • HadCRUT A dataset of monthly instrumental temperature records formed by combining the sea surface temperature records compiled by the Hadley Centre of the UK Met Office and the land surface air temperature records compiled by the Climatic Research Unit (CRU) of the University of East Anglia. http://en.wikipedia.org/wiki/HadCRUT
 • Hiatus. Paus.
 • Joule(J). Enheten för energi. 1 Joule/sek = 1 Watt.
 • Klimatkänslighet. Mått på hur känslig jordens medeltemperatur är för en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt.
 • Klimatscenario. En möjlig och ofta förenklad bild av det framtida klimatet baserat på en konsistent uppsättning av klimatologiska relationer som har skapats speciell för användning vid undersökning av möjliga konsekvenser av mänskligt orsakad klimatförändring, som ofta fungerar som indata till påverkansmodeller.
 • OLR. Outgoing longwave radiation. Utstrålningen från jorden mätt vid TOA, atmosfärens tak.
 • PgC. 10.000.000.000.000.000 gram kol är lika med 1 PgC. Eller 10.000.000.000 ton kol är lika med 1 PgC. 1 GtC = 1 PgC: Petagram of Carbon (http://carboncycle.aos.wisc.edu/)
 • Projektioner. Framtidsbedömningar i AR5 som är relaterade till en referensperiod mellan 1986-2005 och använder de nya Representative Concentration Pathway (RCP) scenarierna
 • Radiative forcing är skillnaden mellan energi som inkommer från solen och som utgår från jorden. http://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing (SMHI: storleken på det inflytande som en viss gas har på den ökade växthuseffekten)
 • RCP Representative Concentration Pathways. Koncentrationen av fyra växthusgaser utveckling: Koldioxid (CO2), Metan (CH4), Lustgas (N20) och Ozon (O3). Uttrycket används i IPCCs AR5. http://en.wikipedia.org/wiki/Representative_Concentration_Pathways
 • Relaxtion. Överföring av ett överskott av ett ämne från ämnet A till ämnet B till jämvikt uppstår, då överföringen upphör eller överföringen är lika stor i båda riktningarna
 • Relaxationsprocess. Reaktionsflöden som strävar efter att återställa jämvikten.
 • Scenario. Se Klimatscenario.
 • Short ton. Viktmått i USA, t.ex. för kol. Motsvarar 907 kg.
 • SOD AR5 Second Order Draft
 • Strålningsdrivning (engelska Radiative Forcing), är storleken på det inflytande som en viss gas har på den ökade växthuseffekten.
 • TCR. Transient climate response. Temperaturökningen vid dubblering av CO2.
 • Terawatt. 1.000.000.000.000 eller 1012 watt. Watt anger energi per tidsenhet.
 • Termodynamik. Läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete. Termodynamik
 • TOA. Top of atmosphere. Atmosfärens tak.
 • Troposfären. Det lägsta av lagren i jordens atmosfär.
 • Transient climate response (TCR) Klimatsystemets omedelbara svar på förändrad påverkan på strålningen till eller från jorden.
 • TSI. Total solar irradiance. Instrålningen från solen.
 • Watt. Enheten för effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet.
 • Värme el värmedmängd. Överföring av energi mellan två system till följd av temperaturskillnad.

Andra ordlistor

ordlista.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)