User Tools

Site Tools


ordlista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ordlista [2014/05/22 17:27]
hib
ordlista [2019/04/07 13:48] (current)
Line 8: Line 8:
   * **CIMP5**. Coupled Model Intercomparison Project Phase 5. Projekt för jämförelser mellan klimatsimulering som publiceras i AR5.   * **CIMP5**. Coupled Model Intercomparison Project Phase 5. Projekt för jämförelser mellan klimatsimulering som publiceras i AR5.
   * **Earths albedo**. Återstrålning från jordens yta och atmosfär. Mätningar tyder på 30%. http://​www.physicalgeography.net/​fundamentals/​7i.html   * **Earths albedo**. Återstrålning från jordens yta och atmosfär. Mätningar tyder på 30%. http://​www.physicalgeography.net/​fundamentals/​7i.html
-  * **Equilibrium climate sensitivity** ​Klimatkänslighet ​vid jämvikt är ett mått på klimatsystemets svar vid en konstant inverkan ​av strålning radiative forcing ​under en flerhundraårig period. Det definieras som den förändring i den globala yttemperaturen vid jämvik orsakad av en dubblering av koldioxiden i atmosfären. (WG1AR5_ALL_FINAL.pdf,​ sida 16, [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Klimatk%C3%A4nslighet|Klimatkänslighet,​ Wikipedia (2014-05-22)]])+  * **Equilibrium climate sensitivity** ​(klimatkänslighet ​vid jämviktär ett mått på klimatsystemets svar vid en konstant inverkan ​på strålningen till eller från jorden  ​under en flerhundraårig period. Det definieras som den förändring i den globala yttemperaturen vid jämvik orsakad av en dubblering av koldioxiden i atmosfären. ​il(WG1AR5_ALL_FINAL.pdf,​ sida 16, https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Klimatk%C3%A4nslighet|Klimatkänslighet,​ Wikipedia (2014-05-22))
   * **Forcing**. Extern inverkan på klimatsystemet. http://​www.ipcc.ch/​pdf/​assessment-report/​ar4/​wg1/​ar4-wg1-chapter9.pdf,​ sida 670   * **Forcing**. Extern inverkan på klimatsystemet. http://​www.ipcc.ch/​pdf/​assessment-report/​ar4/​wg1/​ar4-wg1-chapter9.pdf,​ sida 670
   * **Fotosyntes**. Växters omvandling av synligt ljus till energi.   * **Fotosyntes**. Växters omvandling av synligt ljus till energi.
Line 39: Line 39:
   * **TOA**. Top of atmosphere. Atmosfärens tak.   * **TOA**. Top of atmosphere. Atmosfärens tak.
   * **Troposfären**. Det lägsta av lagren i jordens atmosfär.   * **Troposfären**. Det lägsta av lagren i jordens atmosfär.
 +  * **Transient climate response** (TCR) Klimatsystemets omedelbara svar på förändrad påverkan på strålningen till eller från jorden.
   * **TSI**. ​ Total solar irradiance. Instrålningen från solen.   * **TSI**. ​ Total solar irradiance. Instrålningen från solen.
   * **Watt**. Enheten för effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet.   * **Watt**. Enheten för effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet.
Line 44: Line 45:
  
 ===== Andra ordlistor ===== ===== Andra ordlistor =====
-  * **IPCCs ordlista**. ​http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_AnnexIII.pdf +  * **[[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_AnnexIII.pdf|IPCCs ordlista]]**. ​ 
-  * **Ocean-related Acronyms**. ​http://​www.nodc.noaa.gov/​General/​mhdj_acronyms3.html +  * **[[http://​www.nodc.noaa.gov/​General/​mhdj_acronyms3.html|Ocean-related Acronyms]]**. ​ 
-  * **PhysicalGeography.net**. http://www.physicalgeography.net/physgeoglos/a.html+  * **[[http://​www.physicalgeography.net/​physgeoglos/​a.html|PhysicalGeography.net]]**.  
 +  * **[[http://www.odlt.org/dcd/ballast/​transient_climate_response.html|The Dictionary of the Climate Debate (DCD)|]]**
ordlista.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)