User Tools

Site Tools


solen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
solen [2016/10/21 14:23]
hib [Solsystemet]
solen [2019/04/07 13:48] (current)
Line 213: Line 213:
 Solskenstiden ökade från ca 1600 1982 till 1800 timmar 2006 vilket är 0,7%/år under denna period. Globalstrålningen ökade med 0.4%/​år.Orsaken är inte helt klarlagd men det finns en hypotes att det skulle ha med molnens albedo att göra även om minskad molnmängd är den enklaste förklaringen.(([[http://​www.smhi.se/​sgn0102/​n0205/​faktablad_solstralning.pdf|Solstrålning,​ SMHI (2007-04)]])) Solskenstiden ökade från ca 1600 1982 till 1800 timmar 2006 vilket är 0,7%/år under denna period. Globalstrålningen ökade med 0.4%/​år.Orsaken är inte helt klarlagd men det finns en hypotes att det skulle ha med molnens albedo att göra även om minskad molnmängd är den enklaste förklaringen.(([[http://​www.smhi.se/​sgn0102/​n0205/​faktablad_solstralning.pdf|Solstrålning,​ SMHI (2007-04)]]))
  
-[{{ ::​arsvis_globalstralning.png?​300|}}]För globalstrålningen finns även data för senare period. Sedan mitten av 1980-talet fram till omkring 2005 har den årliga globalstrålningen ökat med nästan 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa. Det gjordes även mätningar före 1980-talet och dessa data tyder på att globalstrålningen var högre under 1960-talet än under 1980-talet. Nedgången från 1960-talet till 1980-talet och den därpå följande ökningen in på början av 2000-talet benämns ofta inom den internationella klimatforskningen för global dimming and brightening. (([[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​klimat/​stralning-1.17841|Årsvis globalstrålning,​ Klimatindikator - globalstrålning,​ SMHI (2013-03-07)]]))+[{{ ::​arsvis_globalstralning.png?​400|}}]För globalstrålningen finns även data för senare period. Sedan mitten av 1980-talet fram till omkring 2005 har den årliga globalstrålningen ökat med nästan 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa. Det gjordes även mätningar före 1980-talet och dessa data tyder på att globalstrålningen var högre under 1960-talet än under 1980-talet. Nedgången från 1960-talet till 1980-talet och den därpå följande ökningen in på början av 2000-talet benämns ofta inom den internationella klimatforskningen för global dimming and brightening. (([[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​klimat/​stralning-1.17841|Årsvis globalstrålning,​ Klimatindikator - globalstrålning,​ SMHI (2013-03-07)]]))
  
 ==== Källor ==== ==== Källor ====
solen.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)