User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

solenergi

Solenergi

Solenergin utnyttjas direkt av människan via flera tekniker för att producera värme och elektricitet. Solenergi räknas som en förnybar energikälla.

Solfångare

Solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag, i huvudsak hus, tappvarmvatten och pooler. Genom solfångaren passerar ett lämpligt medium, vanligtvis en vattenbaserad vätska, som för värmen vidare. Vanligen förs den uppvämda vätskan i första hand till något slags lagringsutrymme, direkt eller indirekt, via värmeväxlare.1)

Solceller

Solceller är en teknik där halvledarmaterial används för att omvandla solstrålning till elektrisk spänning. Man kan generellt dela upp solpaneler i två grupper, solpaneler med kristallina solceller samt tunnfilmssolceller. Kristallina celler är mest förekommande idag då de har högre verkningsgrad än tunnfilmsceller. De består av kisel som dopats med olika ämnen för att få den önskade funktionen. De kristallina cellerna kan även de delas upp i två typer, polykristallina eller multikristallina och monokristallina celler.

Solceller har en procentuell verkningsgrad (vanligtvis mellan 15 och 20 procent för kommersiellt tillgängliga solpaneler) som är i stort sett konstant – oavsett variationer i ljusets intensitet på grund av årstidsväxlingar eller tunna moln och oavsett installationens storlek. De passar därför bra för mindre installationer och installation på platser med stora variationer i väder och årstider, där de kan producera en rimlig mängd el även när förhållandena inte är optimala.2)

Solceller har historiskt sett varit dyra och har mest använts på platser som inte nås av elnätet, exempelvis sommarstugor, satelliter och fyrar. Priset för solceller har dock mellan 2000 och 2012 sjunkit kraftigt till följd av teknikutveckling och en utbyggnad av produktionskapaciteten i världen. I takt med att priset har sjunkit har marknaden vuxit med i snitt cirka 40 % sedan år 2000 och i slutet av 2011 fanns ungefär 64 GW solcellskapacitet installerat i världen, av vilket 98 % utgjordes av system uppkopplade på olika nationella elnät.3) 4)

Användning

En nybyggd villa kan få hela sitt elbehov täckt av solceller, givet att uppvärmningen sker på annat sätt. 5) 6)

Mängden solceller ökar snabbt i Sverige, dock från låga nivåer. Den samlade energiproduktionen har växt från 250 kilowatt 2005 till nästan 43 megawatt 2013. Solceller står fortfarande bara för 0,03 procent av Sveriges elproduktion.

Anledningen till ökningen är att solceller blivit mycket billigare på grund av prispress från kinesiska tillverkare. Prisfallet har bromsats efter att USA och EU infört straff­tullar.

På senare år har Sverige infört statliga stöd. Intresset är större än vad fonderna räcker till. Även en skattereduktion är på gång.

Under 2013 installerades det totalt 19 MW solcellseffekt i Sverige varav 1,1 MW var fristående system och 18,9 MW nätanslutna. Den sammanlagda kapaciteten uppgift till 43,1 MW i slutet av 2013, av vilket 8,4 MW är fristende och 34,7 nätanslutna system.

Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, jämfört med 8,3 MW under 2012. Tillväxten beror främst på sjunkande systempriser samt fortsatt ökat intresse för solceller.7)

Typiska medelpriser för nyckelfärdiga solcellssystem (exkl moms) inrapporterade av svenska installationsföretag.

Priserna för både enskilda moduler och kompletta nyckelfärdiga system har gått ned senaste åren. Den största orsaken till att systempriserna i Sverige gått ner är att priserna för moduler har sjunkit på den internationella marknaden. En annan anledning är att konkurrensen på den svenska marknaden ökar i takt med att marknaden växer, vilket pressar ner priserna.

Eftersom solen inte lyser i Sverige vid de tidpunkter på året då efterfrågan på elektricitet brukar vara som störst bidrar inte solkraftsinstallationer till elnätets effektbalans.

Den totala årliga solinstrålningen i Sverige varierar bara måttligt från år till år. På de soligaste geografiska platserna är det möjligt att utvinna uppemot 1 100 kWh per installerad kW solpanelyta. På sämre geografiska platser handlar det om ca 800 kWh per kW. Energimyndigheten anger 950 kWh per kW som ett generellt riktvärde.

Odling av biobränsle för elproduktion kräver jämfört med solpaneler i så kallade solparker ca 20 gånger så stor landareal per producerad mängd elektricitet, men i gengäld kan biobränslet utnyttjas vid valfri tid på dygnet och året. 8)


Ekonomi

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Intresset för stödet är stort och fram till och med mars i år har ca 6 300 ansökningar inkommit till Länsstyrelserna varav ca 2 500 av dessa har beviljats stöd.

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016. 9)

Under perioden 2013 - 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Då dessa stödpengarna nästan slut har regeringen lovat ett tillskott på 50 miljoner.10)

Regeringen har tidigare utformat en lag om skattereduktioner för de som producerar egen grön el och lägger ut sitt överskott i elnätet. Skattereduktionen är tänkt att ligga på 60 öre per kilowatttimme, med ett maxtak på skatteminskningen på 18.000 kronor om året. Förslaget godkändes dock inte ev EU varför regeringen arbetar med en revidring av lagförslaget.11)

Global utveckling

Storbritannien

Solceller Engelska miljöministern Liz Truss tycker att stora solcellsanläggningar är ett fördärv av landskapet och tänker dra ned på subventionerna.

- “Jag vill att Storbritannien ska vara världsledande i livsmedel och ekologiskt jordbruk och för att göra det behöver vi tillräckligt med produktiv jordbruksmark.”

Återvinningsbar energi växer i Storbritannien, från 13,6% 2013 Q3 till 17.8% in 2014 Q3. Det är främst solpanelen som bidragit till utvecklingen.12)


Källor

Källor

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

För material från Wikipedia gäller CC BY-SA 3.0

solenergi.txt · Last modified: 2021/06/02 16:14 (external edit)