User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2021/08/27 21:22]
hansiwan
start [2021/08/27 21:24] (current)
hansiwan
Line 3: Line 3:
 [[http://​www.klimatfakta.info/​feed.php|{{ :​rss.jpg?​50|}}]] [[http://​www.klimatfakta.info/​feed.php|{{ :​rss.jpg?​50|}}]]
  
-=== Ta ställning i klimatfrågan ===+===== Ta ställning i klimatfrågan ​=====
  
 **//Hör du till dem som tycker att vad som händer med klimatet är viktigt och har svårt att sätta dig in i vad som rätt och vad som inte stämmer? Jag hör själv till denna stora grupp. Men nu ska jag göra vad jag kan för att ta reda på mer.//** **//Hör du till dem som tycker att vad som händer med klimatet är viktigt och har svårt att sätta dig in i vad som rätt och vad som inte stämmer? Jag hör själv till denna stora grupp. Men nu ska jag göra vad jag kan för att ta reda på mer.//**
start.txt · Last modified: 2021/08/27 21:24 by hansiwan