Start Om klimatfakta Registrering Login Logout Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

200

Sök sida

Förslag

Klimatskepticism

En klimatskeptiker ifrågasätter riktigheten i uppfattningen att människan genom utsläpp av växthusgaser förorsakar en höjning av temperaturen som leder till en katastrofal förändring av klimatet. Därmed är klimatskeptiker kritiskt till IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) sammanfattande bedömning.

IPCC: "Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are the highest in history. Recent climate changes have had widespread impacts on human and natural systems."[1]

I vetenskapen är skepticism ett naturligt förhållningssätt där man ifrågasätter giltigheten i påståenden om den objektiva verkligheten som saknar empiriskt stöd.

Med klimatskepticism avses uppfattningar om att det vetenskapliga underlaget har brister. Inställningen kan vara att klimatet inte förändras alls på grund av mänsklig aktivitet utan beror endast på naturliga krafter. En annan uppfattning kan vara människan påverkar klimatet men att det inte är den huvudsakliga anledningen till klimatets förändringar. Antalet uppfattningarna om vad som påverkar klimatet är stort.

Globalt

Enligt en amerikansk studie, publicerad 2010 i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS, stödjer 97–98 procent av de forskare som publicerar mest vetenskapliga artiklar de etablerade slutsatserna om global uppvärmning. Endast 2,5 procent av de 200 främst rankade klimatforskarna (det vill säga de med allra flest publicerade forskningsartiklar) utgörs av "skeptiker".[2]

Enligt Pollingreport april 2019 anser 22% av amerikanerna att "global warming" har naturliga orsaker, 7% anser att det inte är någon global uppvärmning under det att 62% anser att uppvärmningen beror på mänsklig aktivitet.[3]

Sverige

En granskning gjord av Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 visar att mellan 2009 och 2010 hade endast fem artiklar som ifrågasätter att människan står bakom klimatförändringen publicerats i vetenskapliga tidskrifter, av sammanlagt 8 000 publicerade forskningsartiklar om klimatförändring.[4] Genom sökningen i ISI-databasen erhölls 87 forskare verksamma i Sverige som publicerat forskningsartiklar sedan 2009. Av dessa 87 forskare har 69 besvarat frågorna i undersökning. Dessa 69 utgör således svarsunderlaget i undersökningen. Forskarna fick frågorna (i enkätform) som de sedan besvarade. Svarsfrekvensen i den frivilliga enkäten var 79,3 procent (69 av 87 utvalda forskare svarade).[5]

Klimatskeptiker menar att de som är skeptiska inte tillåts publicera sina forskningsresultat. Den beskrivningen stämmer väl med hur fil.dr. Jacob Nordangård beskriver att han behandlades då han började ifrågasätta majoritetsuppfattningen; han mötte mycket motstånd från sina kollegor inom forskningsvärlden då han ville beskriva osäkerheter i klimatfrågan och ge en mer balanserad, mindre svart-vit bild.[6]

Klimatskeptisk information sprids huvudsakligen på nätet, speciellt Facebook, och i böcker. :

    Exempel på webbar
  • Stockholmsinitiativet / Klimatupplysningen.se[7]
  • Klimatsans[8] , [9]
  • Klimatforum / Om klimathotet[10]
  • Falsk alarm - Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt[11]
  • Klimatbalans[12]

1."SPM.1. Observed Changes and their Causes, Summary for Policymakers, AR5, IPCC” " Läst 2019-05-08
2."Klimatskeptiska forskare få och lågt rankade" Läst 2019-05-03
3."Polling report: Environment" Läst 2019-05-04

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.