Start Om klimatfakta Registrering Login Logout Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

200

Sök sida

Koldioxid

Koldioxid[1] är en gas, som är lukt- och färglös i normala temperaturer. För närvarande (april 2019) utgör den omkring 414 parts per milion, ppm[2] av atmosfärens volym. Andelen ökar för närvarande med över två ppm per år. Koldioxid har en signifikant biologisk betydelse, spelar en viktig roll för jordens klimat och har många industriella tillämpningar.

Koldioxid är en växthusgas[3] och bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmosfären, så länge biomassan tillåts växa upp igen och åter absorbera samma mängd koldioxid. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, petroleum, naturgas, oljeskiffer, tjärsand, sopor och vid gasfackling[4] [5] återförs kol till atmosfären som varit utanför kretsloppet väldigt länge. Såvida inte återfört kol binds i ny biomassa, så ökar koldioxidhalten i atmosfären.

Koldioxid tas upp i vatten, speciellt i världshaven, vars pH[6] är över 7.0. Då regn faller över områden i världen där det finns kalksten och kalkhaltig lera binds också koldioxid. Kalciumkarbonat, CaCO3 [7] , reagerar med koldioxid, bundet i vatten, s.k. kolsyra, H2CO3[8] Kalciumvätekarbonat, Ca(HCO3)2[9] bildas istället.[10]

Växthuseffekt

I atmosfären släpper koldioxiden igenom solens strålar men minskar värmeutsläppet från jorden. Ökad mängd koldioxid ökar därmed värmen något, men förklarar inte helt den uppmätta ökningen. En fördubbling av mängden koldioxid från tiden före industrins genombrott bör ge ungefär en grads förhöjd temperatur. Denna värmeökning ger i sin tur upphov till effekter som ökar respektive minskar värmen.

Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig. För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig. Det mesta av värmestrålningen fångas upp av vattenånga, koldioxid och andra växthusgaser. [11]

Läsa mer

Koldioxidhalten i atmosfären

IPCC skriver i AR5 att koncentrationen av CO2 är högre än de varit under de senaste 800.000 åren. CO2 har ökat med 40% sedan förindustriell tid främst pga utsläpp från fossil förbränning och i andra hand genom utsläpp från markanvändning.

Diagrammet visar resultat av mätningar av koldioxid vid Manua Loa. Den röda linjen visar antalet koldioxidmolekyler i torr luft i förhållande till samtliga molekyler. När solen mest lyser på norra halvklotet ökar mängden för att sedan minska något mindre när solen mest lyser på södra halvklotet.

Den genomsnittliga koncentrationen[12] är ca 410 koldioxidmolekyler per miljon molekyler (ppm) i volym (eller 622 ppm i massa).

Koncentrationen varierar säsongsvis och per region speciellt på marknivå. I städer är koncentrationen allmänt högre och inomhus kan den uppgå till 10 gånger den genomsnittliga koncentrationen. Koldioxidhalten har också uppskattats under en längre tid. På Siple-stationen på Antarktis har man tagit upp en iskärna som visar att koldioxidhalten var tämligen konstant 280 ppm från år 1000 till 1750.

När snö omvandlas vid firn, en mellanform av snö och is, stannar gaser kvar i form av bubblor och innesluts i isen. Bubblorna förflyttar sig dock i isen vilket försvårar analysen av gasens resp islagrets ålder. För att gasen ska fixeras krävs ett islaget på typiskt 100 meter. Vid Vid Vostok var differensen upp til 7000 år. Bubblornas position påverkas också av att glaciärisen flyter långsamt. [13]

Trots en mycket begränsad ökning av koldioxidhalten 1910 -1940 steg temperaturen markant.[14]

Källor

Fotnoter

1.Wikipedia: Koldioxid Läst 2019-05-28
2.Earth's CO2 Home Page Läst 2019-05-28
3.Växthusgas Läst 2019-05-28
4.Hydraulic fracturing Läst 2019-05-28
5.Hydraulisk spräckning Läst 2019-05-28
6.pH Läst 2019-05-28
7.Kalciumkarbonat Läst 2019-05-28
8.Kolsyra Läst 2019-05-28
9.Kalciumvätekarbonat Läst 2019-05-28
10.Koldioxid Läst 2019-05-28
11.Växthuseffekten Läst 2019-05-31
12.In the Earth's atmosphere, Wikipedia Läst 2019-06-01
13.Ice core, Wikipedia Läst 2014-05-21
14.Atmosfären Läst 2019-06-01

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.