Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Biologisk mångfald - biodiversitet

Biologi eller biovetenskap är läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi. ((1;;Biologi, Wikipedia;;https://sv.wikipedia.org/wiki/Biologi?wprov=sfla1;;2019-07-26))

Den biologiska mångfalden regleras i Convention on Biological Diversity - CBD((1;;The Convention on Biological Diversity;;https://www.cbd.int/convention/;;2019-07-06)). Den kallas också för Biodiversitetskonventionen, Mångfaldskonventionen och Riokonventionen. Detta innebär att varje land har ansvar för att bevara mångfalden på gennivå, artnivå och ekosystemnivå. ((1;;Biodiversitetskonventionen;;https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Biodiversitetskonventionen&oldid=29343789;;2019-07-06)) Sverige undertecknade Convention on Biological Diversity 1992-06-08. ((1;;Sweden - Country Profile, Convention on Biological Diversity;;http://www.cbd.int/countries/default.shtml?country=se;;2019-07-06))

Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Konventionen om biologisk mångfald((1;;Biologisk mångfald, Wikipedia;;http://www.cbd.int/convention/text/;;2019-07-06)) som:
“Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”

 • Genetisk diversitet är variationsrikedom bland individer eller populationer inom en art.
 • Artdiversitet är variationsrikedom av arter inom ett ekosystem eller område.
 • Ekosystemdiversitet är en mångfald av ekosystem inom ett område.

Biologisk mångfald kan åsyfta hela vår planet, ett land, ett landskap, ett kärr eller något annat specifikt område. Vissa områden har naturligt en låg grad, andra en hög grad av biologisk mångfald. Till exempel har ofta varma och fuktiga områden en större biologisk mångfald än kalla och torra områden. Sammanfattat beskriver Biologisk mångfald livet på jorden i sin helhet.

Den biologiska mångfalden påverkas av förändringar i klimatet liksom av en rad andra faktorer. Mångfalden påverkas också av åtgärder som vidtas för att påverka klimatet och energiproduktionen. Som exempel kan nämnas vindkraftverk och skogsbruk.

Arter

Art är ett begrepp inom biologi. I biologisk systematik delar man in närbesläktade organismerna i grupper, så kallade taxa, i en hierarki. Art är den grupp som i betydelse ligger närmast vardagsspråkets för djursort. Som exempel är lejon, tiger och katt både olika djur i vardagsspråket och olika arter i vetenskaplig mening.

Evolutionen och artbildningen är en ständigt pågående process och människans försök att urskilja när två populationer glidit isär tillräckligt mycket för att skillnaderna ska ligga till grund för att se på de båda populationerna som två olika arter är i grunden en konstgjord gränsdragning. Inget artbegrepp är därför helt objektivt.

Det finns flera svårigheter att uppskatta hur många arter det finns på jorden. Med tanke på problematiken kring kategorisering av arter skiljer sig uppskattningarna kring hur många arter väldigt mycket mellan de olika artbegreppen. Exempelvis ansågs det finnas 19 000 fågelarter i början av 1900-talet. Sedan slogs många av dessa arter samman i olika underarter varför artantalet hade sjunkit till 8 500 i början av 1950-talet.

I och med DNA-studier och fylogenetiska studier, tillsammans med den integrerade taxonomin finns det nu uppskattningar som pekar på att det finns mellan 15 000-20 000 fågelarter i världen. Därför kan följande uppskattning från 2010 av artantal snarare ses som en indikation på hur arter fördelar sig proportionellt mellan de stora artgrupperna.

Total antal arter har uppskattats till 8,7 miljoner men har varit föremål för skattningar mellan 2 och 100 miljoner arter:

 • 5–10 miljoner bakterier
 • okänt antal arkéer - uppskattas till 20% av biomassan.
 • 1,7 miljoner eukaryoter
 • 62 000 ryggradsdjur
 • 1,3 miljoner ryggradslösa djur
 • 320 000 växter
 • 50 000 övriga (inkl. svampar och brunalger)
((1;;Art, Wikipedia;;https://sv.wikipedia.org/wiki/Art;;2019-07-06))

Antalet arter har också uppskattats till mellan 2 och 150 miljoner.((1;; Mångfald, Myller, Uppsala Universitet/SLU/WWF;;https://bioresurs.uu.se/myller/biomangfald/mangfald1_1.htm;;2019-07-26))

Ungefär 60 000 flercelliga arter är kända i Sverige – kunskapen varierar mycket och i flera organismgrupper finns stora kunskapsluckor.((1;;Arter och natur, Artdatabanken;;https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/arter/;;2019-07-26))

FN

Förberedelser pågår inför FN:s konferens om biologisk mångfald i Kina 2020 då en ny global handlingsplan för biologisk mångfald ska tas fram.

IPBES Global Assessment Preview

IPBES står för The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Det är en fristående organisation skapad av 2012, med syftet att stärka science-policy interface for biodiversity and ecosystem services for the conservation and sustainable use of biodiversity, long-term human well-being and sustainable development.

IPBES publicerade 6 maj ett pressmeddelande:
"Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’ Species Extinction Rates ‘Accelerating’ Current global response insufficient; ‘Transformative changes’ needed to restore and protect nature; Opposition from vested interests can be overcome for public good Most comprehensive assessment of its kind; 1,000,000 species threatened with extinction"

IPBES publicerade ett pressmeddelande den 5 maj 2019: "Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’". ((1;;Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’", IPBES;;https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment;;2019-07-26)). Enligt meddelandet visar en rapport att "The Report finds that around 1 million animal and plant species are now threatened with extinction, many within decades, more than ever before in human history".

Rapporten finns dock inte. Det som finns är ett utkast till en sammanfattning för beslutsfattare.((1;;Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services;;https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services;;2019-07-26))

Artdatabanken

Artdatabanken((1;;Artdatabanken, SLU;;https://www.artdatabanken.se/;;2019-07-26)) ingår i SLU och har bl.a. till uppgift att samla in uppgifter om arter i Sverige. De uppskattar antalet arter till 61.000. Enligt listan över hotade och utrotade arter Rödalistan((1;;Rödalistan;;https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/;;2019-07-26)) har 209 arter blivit utrotade, dvs 0,3 procent.((1;;Nationellt utdöda arter, Artdatabanken;;https://artfakta.se/rodlistan;;2019-07-26)). Det framgår inte under hur lång tid utrotningen avser. Tyvärr framgår det inte heller när det slogs fast när en art klassats som utrotad. Kunskap saknas om 527 namngivna arter. Det framgår inte i vilken takt fler arter identifieras.

Globala förändringar

I ett något längre tidsperspektiv genomgår jorden genomgripande förändringar.

 • Den globala ekonomins omsättning har ökat sju gånger 1950-2000 och bedöms öka med 3 till 6 gånger fram till 1950.
 • Den globala befolkningen har dubblerats under de senaste 40 åren och blev 6 miljarder år 2000. Den förväntas växa till 8-1 - 9.6 miljarder 2050 beroende på prognos.((1;;What are indirect drivers of biodiversity change? Greenfacts;;https://www.greenfacts.org/en/biodiversity/l-3/4-causes-desertification.htm#2p0;;2019-07-17))
 • Med så omvälvande förändringar är det naturligt att djur- och natur påverkas. Vissa arter försvinner elleer minskar i antal och ger ökat levnadsutrymme för andra.

  Myller

  Ett myller av liv är ett läromedel om biologisk mångfald. Det är producerat vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med Centrum för biologisk mångfald, Uppsala universitet och WWF (Världsnaturfonden) och finansierat av Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.((1;;Myller;;https://bioresurs.uu.se/myller/;;2019-07-06))

  Både djur- och växtarter uppstår och försvinner av många olika orsaker. Sett ur ett långt tidsperspektiv handlar det främst om evolution och klimatförändringar.

  Ett ekosystem genomgår hela tiden förändringar genom att de arter som existerar där ständigt anpassar sig till sin omgivning, dvs förändrar sig. Man säger att de evolverar. Efter lång tid av anpassning kan arter ha ändrat sig så mycket att de blir nya arter. Alternativt kan en art dela upp sig i två grupper som sen blir till olika arter. Det leder till att vissa arter försvinner och andra uppkommer. (Läs gärna mer om det här i "Vill du veta mer om evolutionen" nedan.)

  Klimatets variationer har orsakat stora förändringar i faunan och floran på jorden. Vid exempelvis en temperatursänkning försvinner många värmekrävande arter, de flyttar eller så dör de ofta helt enkelt ut, och mer köldtåliga arter flyttar in eller uppstår genom evolution. Vissa arter kan också anpassa sig bättre och snabbare till sin nya kalla omgivning än andra och konkurrerar då ut mindre lyckade former som försvinner. Så tror många forskare det gick till när bl.a. dinosaurierna försvann och däggdjuren spred sig.((1;;Varför uppstår och försvinner arter?;;https://bioresurs.uu.se/myller/biomangfald/mangfald11.htm;;2019-07-06))

  Källor

  Kommentar av användare

  Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
  Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.