Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Vetenskap

Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar

  • empiri (experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modelleroch lagar) och
  • deduktion (formulering av nya hypoteser och prediktioner genom logisk slutledning, matematisk härledning av samband och teoretiskt modellbygge). [1]

Vetenskap är organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.Detta kan ske genom att man samlar in och klassificerar data, gör observationer och experiment eller tolkar och analyserar tillgängligt material (t.ex. dokument, föremål) för att sedan kunna dra generella slutsatser och formulera resultat. [2]

Vetenskapen är en metod. Vetenskapen är inte några svar, lösningar eller sanningar i sig utan helt enkelt en metod att undersöka världen. Metoden går ut på att vi utsätter olika hypoteser för tillförlitliga tester och överger de hypoteser som inte håller måttet i sådana försök. [3]


Karl Popper uppställde som grundkrav för att något ska kunna betraktas som vetenskapligt, att ifrågavarande vetenskapliga rön ska kunna vara falsifierbart. Med det menar han att man i en teori ska kunna formulera bassatser och om de motbevisas så är teorin falsifierad. Enligt Poppers mening kan ingenting fullt ut bevisas, däremot kan någonting fullt ut motbevisas; En motinstans kan motbevisa en lag, en instans kan däremot aldrig bevisa en lag. Vetenskapsmannen ska därför uppställa en hypotes, som sedan (genom trial-and-error) utvecklas till en laghypotes, om den inte kan falsifieras. Falsifierbarheten utgjorde Poppers demarkationskriterium; det som skilde vetenskap från metafysik. [4]

Vetenskapskritik

Den romantiska synen på vetenskapen är att den bedrivs av fristående personer som själv väljer ämne, skaffar sig djupa kunskaper inom området för att sedan kunna redovisa hurdan verkligheten är utan att det reses väsentliga invändningar mot slutsatsen.

Verkligheten ser annorlunda ut.

  • Forskarnas val av ämne påverkas av politiskt styrning av utbildningen och genom forskningsanslag. [5]
  • Forskare får ansöka om anslag från myndigheter och anslagen beviljas endast om fastställda politiska mål tillgodoses.
  • Proceduren att få forskningsresultat publicerade kompliceras av svårigheter med granskningen, på grund av problem att hitta granskare med rätt kompetens som åtar sig granskningsuppdrag bl.a. på grund av låg ersättning.
  • Det är ofta långa väntetider för publicering vilket motiverar forskaren att göra förhandspublicering
  • Spridningen av forskningsresulteten begränsas genom betalväggar.
  • Det finns en negativ attityd i forskarvärlden mot forskare som skriver populariserat om sin forskning.
  • En betydande del av forskningen sker inom eller tillsammans med företag som kräver att forskningsresultatet ska anpassas eller inte publiceras.
  • Forskningsresultat skyddas av patent som görs så breda som möjligt för att försvåra andras forskning i anslutning till patentet.

Källor

Fotnoter

1) Vetenskap, Wikipedia
2) Vetenskap, NE
3) Christer Sturmark, Tro och Vetande 2.0, Nya Doxa
4) Karl Popper, Wikipedia
5) Statsvetare i Lund lägger ner kurs: tvingades använda könskvoterad kurslitteratur, Academic Rights Watch

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.