Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

EU och klimatet

EU agerar på olika sätt för att minska klimatförändringen genom att minska utsläppen av koldioxid.

Parlamentet

Parlamentets utskott för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet[1] är också ansvarit för klimatåtgärder. Svenska deltagare är Malin Björk (v), Fredrick Federley (c), Jytte Guteland (s), Pär Holmgren (mp) och Karin Karlsbro (l). Det verkar som om att SD inte är representerat.

Utskottet har 31 pågående ärenden 2019-07-05[2].

Europeiska rådet

  • Europeiska rådet (medlemsländernas stats- och regeringschefer plus Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande.)
  • Miljörådet (medlemsländernas ministrar för klimatfrågor)

EU-kommissionen

En europeisk energiunion ska se till att EU har säker och miljövänlig energi till rimligt pris. Bättre energianvändning och klimatinsatser kan skapa tillväxt och nya jobb och är en investering för framtiden.

Rapporten om tillståndet i energiunionen beskriver vilka framsteg som gjorts sedan EU antog sin strategi för att ställa om till en koldioxidsnål, säker och konkurrenskraftig ekonomi.

Strategin för EU:s energiunion består av fem delar. Enligt de nya reglerna om energiunionens styrning måste EU-länderna utveckla nationella energi- och klimatplaner som omfattar de här fem delarna för åren 2021–2030.

Trygghet, solidaritet och tillit
Trygghet, solidaritet och tillit Samarbete mellan EU-länderna för att diversifiera EU:s energikällor och trygga energiförsörjningen.

En helt integrerad energimarknad i EU
En helt integrerad energimarknad i EU Energi bör kunna överföras fritt i hela EU, utan några tekniska eller rättsliga hinder. Då kan energileverantörerna konkurrera fritt och främja förnybar energi samtidigt som de erbjuder de bästa priserna.

Energieffektivitet
Energieffektivitet Med bättre energieffektivitet kan vi minska vårt beroende av importerad energi, minska utsläppen och skapa jobb och tillväxt.

Klimatpolitik för en koldioxidsnål ekonomi
Klimatpolitik för en koldioxidsnål ekonomi Det behövs rejäla klimatinsatser för att skapa en energiunion. Politiken bygger på EU:s system för handel med utsläppsrätter, tuffa men rättvisa nationella mål för de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln för att minska utsläppen av växthusgaser, en färdplan för transporter med låga utsläpp och en energipolitik som gör EU världsledande inom förnybar energi. EU arbetar också för en snabb ratificering av Parisavtalet, ett långtgående globalt klimatavtal som antogs i Paris i december 2015.

Forskning, innovation och konkurrenskraft
Forskning, innovation och konkurrenskraft Stödja utvecklingen av koldioxidsnål teknik och teknik för ren energi genom att prioritera forskning och innovation som driver på energiomställningen och stärker konkurrenskraften.

Webbar om EU och klimatet

Webbar som i huvudsak tar upp EU-relativa ämnen och följer klimatfrågan.

Sverige behövs för en mer hållbar utveckling i EU

Trots EU:s åtagande i Agenda 2030 rapporterar inte EU-kommissionen om hur unionens budget och politik bidrar till en hållbarutveckling. Här finns fyra utmaningar, skriver Eva Lindström Sveriges ledamot av EU:s revisionsrätt.

Sammanfattningsvis identifierar Sverige fyra utmaningar för EU framöver:
• En EU-strategi för hållbarhet och målen för hållbar utveckling efter 2020
• Integrering av hållbarhet och målen för hållbar utveckling i EU:s budget och prestationsplaner
• Utveckling av hållbarhetsrapportering för EU:s institutioner och organ
• Säkerställande av tillförlitlighet av informationen genom revision[3]

Källor

333

Fotnoter

1.Europaparlamentet Utskott ENVI Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Läst 2019-07-05
2.Pågående ärenden Läst 2019-07-05
3.Debatt: Sverige behövs för en mer hållbar utveckling i EU Läst 2019-06-16

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.