AktuelltRapporterFritextsökOmVillkor
2021-05-05
Logga in

Klimatfakta.info


2020-10-20

Agenda 2030

Innehåll

 • Agenda 2030 i Sverige
 • Källor
 • Agenda 2030 är namnet på ramverket som antogs den 25 september 2015, i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.[2][3] Agenda 2030 är det övergripande strategidokumentet som innehåller tre delar, varav en del är de 17 Globala målen. FN har tagit fram 244 indikatorer för att mäta utvecklingen mot målen på global nivå. Varje land ska i sin tur ta fram nationella indikatorer. Alla världens länder väljer hur ofta de vill rapportera sitt genomförande av agendan till FN:s högnivåpolitiska forum för hållbar utveckling (United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF), som hålls i New York varje år.[1]

  Agenda 2030 i Sverige
  2020-09-07

  I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men under innevarande regeringen Löfven har civilminister Ardalan Shekarabi och bistånds- och klimatminister Isabella Lövin ett särskilt ansvar för att leda arbetet.

  Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 och därmed de Globala målen tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Agenda 2030-delegationen är en statlig kommitté med ett utredningsuppdrag från regeringen, men arbetar självständigt från regeringen och departementen. Mandatet löpte fram till mars 2019. Deras uppdrag är att:

  • föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen,
  • föreslå åtgärder för att främja informations- och kunskapsspridning,
  • förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer.
  • Statistiska centralbyrån (SCB) kommer att få ett uppdrag av regeringen att ta fram nationella indikatorer.

  En standard har tagits fram för att hjälpa kommuner, landsting, regioner och andra regionala samverkansorgan exempelvis ideella organisationer att implementera Agenda 2030. Flera svenska kommuner tog tillsammans med Sveriges Ekokommuner och SIS, Swedish Standards Institute, initiativ till att gå samman och skriva ner gemensam best practice för att arbeta mot de globala målen.[30]

  Sverige har lämnat en rapport av genomförandet av agenda 2030, på 2017 års HLPF.

  Källor
  2020-09-07

  Fotnoter

  1) Agenda 2030, FN

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com