Klimatfakta.info

2021-08-15

Hur mycket påverkar solen jordens temperatur

Innehåll: Facebook | Pressmeddelande: Hur mycket har solen påverkat temperaturutvecklingen på norra halvklotet? En pågående debatt. | Abstract

Ole Humlum har tillsammans med flera klimatforskare publicerat en uppsats "How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate". [1]

Forskarna analyserar fem temperaturserier för norra halvklotet som visar olika stor solinstrålning vid atmosfärens topp. De visar alltifrån att solen inte haft någon inverkan på den uppvärmning som skett (dvs att människan orsakat uppvärmningen) till att det mest av uppvärmningen beror på ökad instrålning (dvs att människans haft lite inverkan på värmeökningen utan att den mest har naturliga orsaker).

Författare är 23 experter inom solfysik och klimatvetenskap från 14 olika länder. Det har publicerats i den vetenskapliga granskade tidskriften Research in Astronomy and Astrophysics (RAA). Det analyserar av de 16 mest framträdande publicerade dataset med uppgifter om solstrålningen, inklusive de som används av IPCC.

Facebook

Ole Humlum skriver om pappret på Facebook: Hur mycket har solen påverkat norra halvklotets temperaturtrender?

"Denna fråga tas upp i ett nytt papper, markerar resultatet av ett långt, internationellt samarbete. Jag är glad att vara en av flera författare. Huvudsaken till arbetet initierades dock och organiserades av de två ledande författarna, men framför allt av Ronan Connolly. Det har verkligen varit en mest fängslande erfarenhet av att arbeta tillsammans med denna forskningsfråga med alla dessa forskare från olika länder. Jag hoppas att pappret kommer att representera en intressant läsning, oavsett hur man överväger möjliga orsaker till tidigare och nutida klimatförändringar."

Pressmeddelande: Hur mycket har solen påverkat temperaturutvecklingen på norra halvklotet? En pågående debatt.

En mångsidig expertpanel av globala forskare finner att det är för tidigt att skylla klimatförändringarna mest på utsläpp av växthusgaser. Deras fynd motsäger FN: s IPCC: s slutsats, som studien visar, är grundad på smala och ofullständiga data om Solens totala solstrålning.

En ny vetenskaplig granskningsartikel har just publicerats om Solens roll i klimatförändringarna under de senaste 150 åren. Den finner att FNs Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) kan ha varit för tidiga i sin slutsats att de senaste klimatförändringarna främst orsakas av mänskliga växthusgasutsläpp.

Artikeln av 23 experter inom solfysik och klimatvetenskap från 14 olika länder publiceras i den vetenskapliga granskade tidskriften Research in Astronomy and Astrophysics (RAA). Papperet, som är det mest omfattande hittills, utför en analys av de 16 mest framträdande publicerade solutgångsdatauppsättningarna, inklusive de som används av IPCC. Forskarna jämförde dem med 26 olika uppskattningar av trender på norra halvklotets temperatur sedan 1800 -talet (sorterade i fem kategorier), inklusive datauppsättningar som används av IPCC. De fokuserade på norra halvklotet eftersom tillgängliga data från början av 1900 -talet och tidigare är mycket mer begränsade för södra halvklotet, men deras resultat kan generaliseras för globala temperaturer. (Googleöversättning)

Fortsättning[2]

Abstract

För att utvärdera hur mycket Total Solar Irradiance (TSI) har påverkat trenderna på norra halvklotets yttemperatur, är det viktigt att ha tillförlitliga uppskattningar av båda mängderna. Sexton olika uppskattningar av förändringarna i TSI sedan åtminstone 1800 -talet sammanställdes ur litteraturen. Hälften av dessa uppskattningar är "låg variation" och hälften är "hög variation".

Samtidigt utvärderades fem i stort sett oberoende metoder för att uppskatta temperaturutvecklingen på norra halvklotet med hjälp av: 1) endast landsbygdsväderstationer; 2) alla tillgängliga stationer, oavsett om de är urbana eller på landsbygden (standardmetoden); 3) endast havets yttemperaturer; 4) trädringbredder som temperaturproxies; 5) glaciärlängd registrerar som temperaturproxies.

Standarduppskattningarna som använder både stads- och landsbygdsstationer var något avvikande eftersom de innebar en mycket större uppvärmning under de senaste decennierna än de andra uppskattningarna, vilket tyder på att urbaniseringsfördomar fortfarande kan vara ett problem i nuvarande globala temperaturdatauppsättningar - trots slutsatser från några tidigare studier.

Ändå bekräftar alla fem uppskattningarna att det för närvarande är varmare än slutet av 1800 -talet, det vill säga att det har skett en viss "global uppvärmning" sedan 1800 -talet. För var och en av de fem uppskattningarna av temperaturerna på norra halvklotet utvärderades bidraget från direkt solstrålning för alla sexton uppskattningar av TSI med hjälp av enkel linjär anpassning av minst kvadrater.

Den mänskliga aktivitetens roll för den senaste uppvärmningen beräknades sedan genom att anpassa resterna till FN: s IPCC: s rekommenderade tidsserier "antropogena forcings". För alla fem temperaturserier på norra halvklotet föreslår olika TSI-uppskattningar allt från ingen roll för solen under de senaste decennierna (vilket innebär att den senaste globala uppvärmningen mestadels är orsakad av människor) till att de flesta av den senaste globala uppvärmningen beror på förändringar i solaktivitet (att är att den senaste tidens globala uppvärmning mestadels är naturlig).

Det verkar som om tidigare studier (inklusive de senaste IPCC -rapporterna) som i förtid hade kommit fram till det förra, hade gjort det eftersom de inte tillräckligt beaktade alla relevanta uppskattningar av TSD och/eller på ett tillfredsställande sätt tog itu med de osäkerheter som fortfarande är förknippade med temperaturutvecklingen på norra halvklotet uppskattningar. Därför ges flera rekommendationer om hur det vetenskapliga samfundet på ett mer tillfredsställande sätt kan lösa dessa frågor.

(Googleöversättning) [3]

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Jorden
Jordens historia (2023-11-29)
Istider (2022-01-11)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Jordens strålningsbalans (2021-08-15)

Solen
Rymdvädrets inverkan på klimatet (2023-12-02)
Geomagnetiska stormar (2023-12-01)
Solstorm (2023-10-30)
Solmaximum och solminimum (2023-01-12)
Solpaneler (2022-10-21)
Solen (2022-09-06)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
Solcell (2022-05-22)
Solens instrålning till jorden (2021-12-08)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Jordens strålningsbalans (2021-08-15)

Temperatur
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Iskärnor (2023-01-27)
Temperatur (2023-01-11)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Temperaturmätning (2022-11-11)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
Jetströmmar (2022-07-21)
Berkelay Earth (2022-04-22)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

Fotnoter

1) How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate, IOPScience
2) Pressmeddelande: How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate, Center for Environmental Research
3) Abstract

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com