Klimatfakta.info

2023-01-23

Formas

Innehåll: Två miljarder till klimatforskning | Kommitte för nationell forskning om klimatet | Kajsa Dovstad: Lägg Formas | Källor
Formas får 2 miljarder för att stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring) och samhällsbyggande. Med fokus på klimatet.

Två miljarder till klimatforskning

Publ 2023-01-24

Formas ska bidra till att stödja framstående forskning och innovation inom hållbar utveckling. Formas uppdrag från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring) och samhällsbyggande.

Myndigheten ska arbeta med forskningskommunikation och sprida forskningsresultat. Formas ska även ta fram evidensbaserade miljöanalyser och sammanställa forskning, till stöd för bland annat kommuner och myndigheter i arbetet med att uppnå Sveriges miljömål.

Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet, och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovation.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande bildades 1 januari 2001 som ett led i en större förändring av organisationen för statlig svensk forskningsfinansiering. Formas tog över den roll som Byggforskningsrådet och Skogs- och jordbrukets forskningsråd tidigare haft, samt vissa uppgifter från Forskningsrådsnämndens (nuvarande Vetenskapsrådet) och Naturvårdsverkets verksamheter.

  • Formas är värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet.
  • Formas ger ut den webbaserade tidningen Extrakt.
  • Formas, Vinnova och Energimyndigheten finansierar strategiska innovationsprogram.
  • Formas, Vetenskapsrådet och Forte driver sju nationella forskningsprogram

Formas har ingen styrelse utan är en enrådighetsmyndighet där generaldirektören ansvarar för myndigheten. Generaldirektör for forskningsrådet Formas är Johan L. Kuylenstierna (2022-). Ordförande är Sylvia Schwaag Serger, professor vid Lunds universitets ekonomisk-historiska institution.

Formas har en budget på närmare två miljarder och omkring 100 medarbetare. [1] Huvudsökande ska ha doktorerat. Genomsnittligt projektbidrag är 1 miljon. Projekten ska utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. [2]

Beslut om fördelning av forskningsmedel fattas av Formas forskarråd. Forskarrådet består av forskare som väljs av vetenskapssamhället och av samhällsrepresentanter som utses av regeringen. Beslut om miljöanalyser fattas av Rådet för Evidensbaserade miljöanalyser.

Kommitte för nationell forskning om klimatet

Publ 2023-01-24

Formas har utsett Annika Helker Lundström till ny ordförande i kommittén för det nationella forskningsprogrammet om klimat. Hon har lång erfarenhet av klimat- och miljöfrågor från olika delar av samhället och flera tunga styrelseuppdrag i bagaget. Bl.a. har hon varit VD för Svensk Vindenergi och tjänsteman på Regeringskansliet vid Miljö- och Energidepartementet. Hon är idag ordförande i IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Återvinningsindustrierna, Miljömärkning Sverige AB, ledamot i Världsnaturfonden WWF:s styrelse och vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Dessutom har hon varit ordförande i styrelsen för forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption under dess första etapp.

Kajsa Dovstad: Lägg Formas

Publ 2023-01-24

Myndigheten Formas ger miljoner till forskning om klimataktivister och "ekologisk sorg". Näringsminister Ebba Busch borde lägga ner den. En stor andel av den forskning som beviljas pengar har nämligen en ideologisk slagsida åt vänster.

2019 skrev fyra forskare i vänstertidskriften ETC att det krävs en "mycket djupgående omställning" för att rädda klimatet och den biologiska mångfalden. Nu knappt fyra år senare får 40 miljoner kronor från Formas. I oktober fick en av dem, Torsten Krause vid Lunds universitet, pengar för forskning om klimataktivister. Hösten 2022 gavs också anslag till ett projekt om ekologisk sorg - psykisk smärta som uppstår vid tanken på hotade ekosystem (eco-grief).

Formas är partiska och del av en hierarkisk struktur - för vänsterlutande forskningsaktivism. [3]

Källor

Publ 2023-01-24

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Annika Helker Lundström
Formas (2023-01-23)

Formas
Klimatpolitiska rådet (2024-03-19)
Klimatforskning (2023-05-10)
Formas (2023-01-23)

Fotnoter

1) Årsredovisning 2021
2) Årliga öppna utlysningen 2022 - forskningsprojekt
3) Kajsa Dovstad: Forskning om ekologisk sorg räddar inte klimatet, GP

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com