Klimatfakta.info

2023-12-21

Klimathandlingsplanen

Innehåll: Citat från skrivelsen | Källor
Regeringen redovisar sin handlingsplan i en skrivelse till riksdagen.

Regeringen redovisar i klimathandlingsplanen hur det klimatpolitiska arbetet bör bedrivas under mandatperioden inklusive de beslutade och planerade åtgärder som regeringen avser att vidta för att förbättra förutsättningarna för hushåll och företag att fatta de beslut som krävs för att de nationella och globala klimatmålen samt Sveriges klimatåtaganden gentemot EU ska nås.

Planen är en skrivelse riktad till riksdagen. Något beslut tas inte av riksdagen. Planen består av 245 sidor.

Citat från skrivelsen

Publ 2023-12-27

3.1 Globala utsläppsscenarier

Enligt IPCC:s sjätte utvärderingsrapport konstateras att ländernas nationellt fastställda bidrag till Parisavtalet (Nationally Determined Contributions - NDC) och ländernas långsiktiga strategier (Long Term Strategies - LTS) har skärpts över tid, men att omfattningen hittills varit långt ifrån tillräcklig. För att vara i linje med 1,5-gradersmålet behöver koldioxid­utsläppen nästan halveras till 2030 jämfört med 2019 och nå nettonoll kring 2050.

IPCC visar att utsläppen 2021 är cirka 60 miljarder ton koldioxidekvivalenter och att de inte minskar. För att sannolikt klara av att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius fram till cirka 2100, finns enligt FN:s miljöprogram UNEP1 ett utsläppsgap på 23 miljarder ton koldioxidekvivalenter fram till 2030 jämfört med ländernas samlade klimatplaner till Parisavtalet. Liknande slutsatser dras av UNFCCC inför Parisavtalets globala översyn, se figur

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


NDC
Klimathandlingsplanen (2023-12-21)
NDC - Nationally Determined Contribution (2023-12-03)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
UNFCCC (2022-11-04)
Kina (2022-09-16)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

Regeringen
Klimathandlingsplanen (2023-12-21)
Regeringen om kärnkraftutbyggnaden (2023-11-25)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU i Sverige (2023-01-26)
Vattenfall (2022-12-25)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Naturvårdsverket (2022-08-02)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se