Klimatfakta.info

2024-05-05

Judith Curry: Synen på klimatet

Innehåll: Synen på klimatet | Politiskt driven forskning | Förenkling | Ändra problemets avgränsning | Bedöma risker | Källor
Klimatforskaren Judith Curry publicerade nyligen boken Climate Uncertainty and Risk. Hon presenterade bokens innehåll vid möte med GWPF.

Synen på klimatet

Publ 2024-05-05

Vad är den allmänna meningen om klimatet?

 • Jordens klimat värms upp
 • Ett värmande klimat är farligt
 • Vi orsakar uppvärmningen genom att släppa ut CO2 från förbränning av fossila bränslen
 • Vi måste förhindra farliga klimatförändringar genom att eliminera CO2

Utgående från dessa gör uttalandet från FN och nationella ledare

 • "Klockan tickar mot en klimatkatastrof" - Ban-Ki Moon, FN:s generalsekreterare
 • "Vi är på väg till klimathelvetet med foten fortfarande på gaspedalen" - Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare
 • "Klimatförändringar är bokstavligen ett existentiellt hot mot vår nation och mot världen" - Joe Biden, USA:s president.

Politiskt driven forskning

Publ 2024-05-05

Med hjälp av ett litet antal välpositionerade aktivistiska klimatforskare rekommenderade vid en FN-konferens i Toronto 1988 att världen skulle "minska CO2-utsläppen med cirka 20 % till år 2005 som ett första globalt mål." Det implicita antagandet var att den lilla uppvärmningen som observerats under det föregående decenniet orsakades av utsläpp och att uppvärmningen var farlig.

1988 var året då FN inrättade Intergovernmental Panel on Climate Change, eller IPCC. Den första bedömningen från IPCC 1990 drog slutsatsen att den senaste uppvärmningen låg inom storleken av naturliga variationer. Men det hindrade inte FN. De gick vidare med 1992 års fördrag från FN:s ramkonvention om klimatförändringar som undertecknades av 196 länder, för att förhindra farliga antropogena klimatförändringar orsakade av utsläpp.

Den andra IPCC-utvärderingsrapporten 1995 fann ungefär samma sak som den första utvärderingsrapporten. Men i mötet med beslutsfattare för att skriva sammanfattningen fanns det ett stort tryck för ett starkare resultat. De gick tillbaka och ändrade rapportens innehåll för att vara konsekvent. Vid den tidpunkten tappade IPCC alla anspråk på att vara oberoende eller opåverkade av politik.

Ett antal ledande forskare var djupt oroade över IPCC:s policydrivna vetenskap. Pierre Morel, chef för World Climate Research Programme, hade detta att säga:

Synen på klimatförändringar har nu nått den nivå där det är angeläget för professionella utrikesförhandlare, och därmed gäller inte längre gränserna för vetenskaplig kunskap (och osäkerhet)."

William Nordhaus, Nobelpristagare i ekonomi, sa:

"Strategien bakom Kyotoprotokollet har ingen grund i ekonomi eller miljöpolitik."

Att blanda politik och vetenskap är oundvikligt i frågor av hög samhällelig relevans, som klimatförändringar. Men det finns några riktigt dåliga sätt att göra detta, och vi ser alla dessa vad gäller klimatförändring.

Politiker missbrukar vetenskap genom att kräva vetenskapliga argument för önskad politik, finansiera ett snävt antal projekt som stöder föredragna policyer och använda vetenskap som ett medel för att undvika "het potatis" politiska frågor.

Forskare missbrukar policyrelevant vetenskap genom att använda sin expertis i maktpoltiken, blanda ihop expertbedömningar med bevis, blanda ihop omtvistade fakta med värderingar och skrämma vetenskapsmän vars forskning stör deras politiska agenda.

Förenkling

Publ 2024-05-05

Bortsett från politisering är den utan tvekan största frågan att vi har överförenklat både klimatförändringsproblemet och dess lösning. FN har formulerat klimatförändringarna som ett tamt och enkelt problem, med en uppenbar lösning som efterfrågas av vetenskapen.

Försiktighetsprincipen har åberopats, i samband med att man talar konsensus om makten. Klimatförändringarna karakteriseras dock bättre som ett ondskefullt problem, med stor komplexitet och osäkerheter och motstridiga samhälleliga värderingar. När det ses som ett tamt problem, framställs klimatförändringsproblemet som att det orsakas av överskott av koldioxid i atmosfären, vilket kan lösas genom att eliminera utsläpp av fossila bränslen.

Både problemet och lösningen ingår i en enda ram, varvid vetenskapen kräver just denna lösning. Denna inramning dominerar FN:s förhandlingar om klimatförändringar.

Ändra problemets avgränsning

Publ 2024-05-05

Det finns ett annat sätt att se på problemet klimatförändringar och dess lösningar. Denna avgränsning ser klimatförändringen som ett komplext, ondskefullt problem. Denna avgränsning av problemet inkluderar också naturliga orsaker till klimatförändringar som solen, vulkaner och långsamma cirkulationer i havet.

Denna avgräsning är provisorisk och erkänner att vår förståelse är ofullständig och att det kan finnas okända processer som påverkar klimatförändringarna.

Medan FN:s avgränsning handlar om att kontrollera klimatet, erkänner denna andra avgränsningen kontrollens meningslöshet, med fokus på att hantera de grundläggande mänskliga behoven av energi, vatten och mat. Ekonomisk utveckling stödjer dessa nödvändigheter samtidigt som den minskar vår sårbarhet för väder- och klimatextremer.

Bedöma risker

Publ 2024-05-05

Hur bedöms olika typer av risker?

 • naturliga kontra konstgjorda risker
 • kontrollerbara kontra okontrollerbara risker
 • frivilliga kontra pålagda risker
 • risker med fördelar kontra okompenserade risker
 • framtida kontra omedelbara risker
 • rättvis kontra asymmetrisk fördelning av risker.

Till exempel skapar risker som är vanliga, självkontrollerade och frivilliga, som att köra bil, minst oro hos allmänheten. Å andra sidan väcker risker som är sällsynta och påtvingade och saknar potentiell uppsida, som terrorism, mest fruktan.

Aktivistiska kommunikatörer betonar de konstgjorda aspekterna av klimatförändringar, den orättvisa bördan av risker för fattiga människor och de mer omedelbara riskerna för svåra väderhändelser.

Den senaste händelsen av en sällsynt händelse som orkan eller översvämning ökar uppfattningen om risken för händelser med låg sannolikhet. Detta översätts sedan till uppfattningar om den totala risken för klimatförändringar. Och så, vår uppfattning om klimatrisk manipuleras skickligt av propagandister.

Källor

Publ 2024-05-05

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


GWPF
Judith Curry: Synen på klimatet (2024-05-05)
Klimatfacit 2023 (2024-03-28)

Judith Curry
Judith Curry: Synen på klimatet (2024-05-05)
En miljon dollar till hockeyklubbans skapare (2024-02-09)
Judith Curry: Det finns ingen klimatkris (2023-10-04)
Judith Curry (2023-03-27)
IPCC AR5 (2022-08-28)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com