Klimatfakta.info

2023-01-16

Batteri

Innehåll: Litium | Kobolt | Nickel | Fastfaselektrolyter/solid state | Inverkan på klimatet | Råvarupriser | Batterifabriker | Natriumbatterier | Källor |
Ett batteri kan innehåller energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till batteriet.

Ett batteri kan innehåller energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till batteriet. En ström av elektroner rör sig från en negativ pol (anoden) genom komponenten till den positiva polen (katoden). Strömmen av elektroner pågår tills skillnaden i spänning mellan polerna har jämnats ut.

Den förmodligen vanligaste typen är litiumbatteri. Det har högre energitäthet än alkaliska batterier och brunstensbatterier. Det har normalt dubbelt så hög nominell cellspänning (3,0 eller 3,6 V). Litiumbatterier kan avge brännbara gaser, eller till och med fatta eld om de kortsluts.

Tillverkningen av litiumbatterier har snabbt blivit billigare. Sedan 1991 har kostnaden per kWh minskat med 97%. Det förefaller som om att kostnaden fortsätter att falla i samma takt.[1]

Litium

Litium är ett grundämne. Det förekommer i många bergarter, 0,001 7 % av jordskorpan, i havsvatten 1,8 · 10-5 % (0,18 mg/l). I mineralkällor kan halterna vara betydligt högre, 0,05…10 mg/liter. Ungefär hälften av allt litium finns i Bolivias saltöken. Detta gör att litium är det 35:e vanligaste grundämnet i jordskorpan.

Litium används vid tillverkning av batterier för bland annat datorer och elfordon. Behovet ökar för i snabb takt. Världsproduktionen av litium uppgick år 2016 till cirka 35 000 ton varav Chile, Australien, Kina och Argentina står för över 95%. Den ökade efterfrågan har lett till ökad prospektering och år 2016 uppskattades världens kända tillgångar till 47 miljoner ton, varav Argentina och Bolivia vardera har cirka 9 miljoner ton.

I Sverige pågår viss prospektering. Provborrning efter litium gjordes i början av 2013. Möjliga fynd av bidrog till intresset. Provborrningarna stoppades emellertid 2013.

Priset på Litium har stigit med ca 425% under 2022 fram till juni.[2]

Kobolt

Kobolt är ett grundämne med kemisk beteckning Co. Kobolt används ofta i litiumjonbatterier, uppladdningsbara batterier där litiumkoboltoxid är vanligt som aktivt katodmaterial. Inte minst den ökande tillverkningen av elbilar bidrar till en allt större efterfrågan på kobolt, och billigare alternativ söks.

Tidigare har kobolt brutits i Los koboltgruva i Hälsingland och Vena koboltgruvor i Närke. Andra platser för brytning av koboltmineral var Gladhammar, Tunaberg, Håkansboda (i Västmanland) och Riddarhyttan.

Möjliga nya förekomster finns i Ahmavuoma, som ligger mellan Lannavaara och Lainio, nära Vittangi och i Oviken i Bergs kommun. [3]

Nickel

Nickel är ett grundämne med det kemiska tecknet Ni. Omkring 65 procent av det nickel som konsumeras i västvärlden används för att framställa rostfritt stål. Ytterligare 12 procent används i superlegeringar. De kvarstående 23 % av nickelkonsumtionen delas mellan stållegeringar, uppladdningsbara batterier, katalysatorer och andra kemikalier, myntning, gjuteriprodukter och ytbehandling. [4]

Fastfaselektrolyter/solid state

De flesta större biltillverkare satsar på litiumjonbatterier där den flytande eller gelaktiga elektrolyten har ersatts med en elektrolyt i fast fas. På engelska brukar batterierna kallas för solid state.

Fördelen är framför allt minskad brandrisk samt att en anod av metalliskt litium kan användas, vilket innebär att cellen får en högre enerigtäthet jämfört med dagens litiumjonceller, som har grafitbaserade anoder. I elbilar översätts det till längre räckvidd. [5]

Kinesiska elbilstillverkaren Dongfeng har levererat de första elbilarna med ett solid state-batteri. Istället för en flytande elektrolyt som sitter i de flesta litiumjonbatterierna har solid state-batteriet en fast sådan. De har både högre energitäthet och väger mindre. Dessutom är de i teorin också enklare att tillverka och dessutom betydligt säkrare. Men ännu finns ingen storskalig serieproduktion av solid state-batterier. De flesta tillverkarna är däremot ense om att det är nästa stora steg i batteriutvecklingen. [6]

Inverkan på klimatet

Enligt en ny rapport sammanställd av IVL Svenska Miljöinstitutet för Energimyndighetens och Trafikverkets räkning är batteritillverkningen så pass energikrävande att elbilens klimatnytta delvis försvinner. [7] [8]

Råvarupriser

"Elfordonsförsäljningen i Kina och USA ökade med tresiffriga procenttal under 2021, vilket ställde högre krav på kobolt- och litiumproduktion. Detta syns på råvarubörserna där terminspriserna på kobolt och litium mer än fördubblats sedan lanseringen i december 2020 respektive maj 2021.

Elfordon fortsätter att öka sin andel av den globala bilmarknaden. Enligt International Energy Agency (IEA) mer än fördubblades elbilsförsäljningen mellan 2020 och 2021.

Totalt såldes 6,6 miljoner elbilar det senaste året, vilket motsvarar nästan 10 procent av den globala marknaden. Kina är den största marknaden för elbilar, med en försäljning som ökade med 179 procent till 3,4 miljoner nybilsregistreringar. Kina går därmed om Europa med 2,3 miljoner enheter (+64 procent). Även om den var mindre än Kina eller Europa, visade den amerikanska elbilsmarknaden också stark tillväxt och ökade med 123 procent till 700 000 enheter." [9]

Batterifabriker

Batterifabriker har på kort tid hamnat högst upp på bilbranschens önskelistor. Bara i Europa planeras eller tillkännages minst 38 batterigigafabriker, med tillräcklig kapacitet för att driva cirka 8 miljoner elbilar.

Natriumbatterier

Natriumjonbatteriet (NIB eller SIB) (eng sodium) är en typ av laddningsbart batteri som använder natriumjoner (Na+) som laddningsbärare. Dess arbetsprincip och cellkonstruktion är nästan identisk med de för litiumjonbatterier (LIB), men ersätt litium med natrium.

Natriumjonbatterier är ett potentiellt alternativ till litiumbaserad batteriteknik, till stor del på grund av natriums lägre kostnad och större tillgänglighet. Eftersom SIB:er använder rikligt med och billiga material, förväntas de vara billigare än LIB:er. Miljöpåverkan från SIB är också lägre. Även om SIB:er är tyngre och större än LIB:er, är de möjliga för stationära energilagringssystem där vikten och volymen är mindre avgörande.

SIB fick akademiskt och kommersiellt intresse under 2010- och 2020-talen, till stor del på grund av den ojämna geografiska fördelningen, höga miljöpåverkan och höga kostnader för många av de material som krävs för litiumjonbatterier. De främsta bland dessa är litium, kobolt, koppar och nickel, som inte strikt krävs för många typer av natriumjonbatterier. Den största fördelen med natriumjonbatterier är den naturliga mängden natrium.

Från och med 2022 är natriumjonbatterier inte kommersiellt betydelsefulla, men detta kan komma att förändras när CATL, världens största batteritillverkare, börjar masstillverka 2022. Tekniken nämns inte i en rapport från United States Energy Information Administration om batterilagringsteknik. Inga elfordon använder natriumjonbatterier. Utmaningar för adoption inkluderar låg energitäthet och otillräckliga laddnings-urladdningscykler.[10]

Källor

Fotnoter

1) Prisfall, Our world in data
2) Steel, Trading Economics
3) Kobolt, Wikipedia
4) Nickel, Wikipedia
5) Samsung SDI ökar farten i utrullningen av solid state-batterier, Ny teknik
6) Kinesiska Dongfeng: Levererar 50 elbilar med solid state-batteri
7) Ny rapport belyser klimatpåverkan från produktionen av elbilsbatterier, IVL
8) Hållbar mobilitet, IVL
9) Efterfrågan på kobolt och litium ökar när allt fler batterier behöver laddas, Råvarumarknaden
10) Sodium-ion battery, WIkipedia

Mer att läsa


Batteri
Elbilars batterier påverkar klimatet kraftigt

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se