Klimatfakta.info

2021-12-18

Climate4you

Innehåll: November 2021 | September 2021 | Maj 2021 |
Webben Climate4you produceras av klimatforskaren Ole Humlum. Den samlar viktig statistik från etablerade forskningsorgan. Målet är att erbjuda information i meteorologiska och klimatologiska ämnen. Syftet är att ge stöd till personer att skapa sig en egen uppfattning om klimatet.

Ole Humlum är professor är en dansk klimatolog. Han är sedan 2003 professor i fysisk geografi vid avdelning för geovetenskap vid Oslo universitet.[1]. Han har en omfattande vetenskaplig publicering[2].

November 2021

KORT SAMMANFATTNING AV IAKTTAGELSER TILL NOVEMBER 2021

1: Observerad genomsnittlig global lufttemperaturförändring de senaste 30 åren är cirka +0,17oC per decennium. Om denna förändringstakt förblir stabil kommer ytterligare genomsnittlig global lufttemperaturökning till år 2100 att vara cirka +1,3oC.

2: Tidvattenmätare längs kuster indikerar en typisk global havsnivåhöjning på cirka 1-2 mm/år. Havsnivåns förändringstakt under de senaste 100 åren har i princip varit stabil, utan acceleration på senare tid. Om förändringstakten förblir stabil kommer den globala havsnivån vid kusterna vanligtvis att öka med 8-16 cm år 2100, även om många platser i regioner som påverkades av glaciationen för 20 000 sedan kommer att uppleva ett relativt havsnivåfall.

3: Sedan 2004 har de globala haven över 1900 m djup i genomsnitt värmts upp med cirka 0,07oC. Den maximala uppvärmningen (ca 0,2oC, 0-100 m djup) påverkar främst hav nära ekvatorn, där den inkommande solstrålningen är maximal.

4: Förändringar i atmosfärisk CO2 följer förändringar i global lufttemperatur. Förändringar i den globala lufttemperaturen följer förändringar i havsytans temperatur.

5: Det finns ingen märkbar effekt på atmosfärisk CO2 på grund av den covid-relaterade minskningen av växthusgasutsläpp. Naturliga sänkor och källor för atmosfärisk CO2 uppväger vida mänskliga bidrag.

Hela poängen med vetenskap är att ifrågasätta accepterade dogmer. Freeman Dyson.

September 2021

KORT SAMMANFATTNING AV OBSERVATIONER TILL SEPTEMBER 2021

1: Observerad genomsnittlig global lufttemperaturförändring de senaste 30 åren är cirka +0,17oC per decennium. Om denna förändringshastighet förblir stabil, kommer den extra genomsnittliga globala lufttemperaturökningen år 2100 att vara cirka +1,3oC.

2: Tidvattenmätare längs kusterna indikerar en typisk global havsnivåhöjning på cirka 1-2 mm/år. Förändringstakten för kustnära havsnivå senaste 100 året har i huvudsak varit stabil, utan den senaste accelerationen. Om förändringshastigheten förblir stabil, kommer den globala havsnivån vid kusterna vanligtvis att öka 8-16 cm år 2100, även om många platser i regioner som drabbades av isbildning för 20 000 år sedan kommer att uppleva en relativ havsnivåfall.

3: Sedan 2004 har de globala haven över 1900 m djup i genomsnitt värmts cirka 0,07oC. Den maximala uppvärmningen (cirka 0,2oC, 0-100 m djup) påverkar främst hav nära ekvatorn, där den inkommande solstrålningen är som högst.

4: Förändringar i atmosfärisk CO2 följer förändringar i global lufttemperatur. Förändringar i den globala lufttemperaturen följer förändringar i havsytan.

5: Det finns ingen märkbar effekt på atmosfärisk CO2 på grund av den Covid-relaterade minskningen av växthusgasutsläpp. Naturliga sänkor och källor för koldioxid i atmosfären överväger långt mänskliga bidrag.

Maj 2021

Humlum redovisar sin bedömning av klimatförändringarna i Clime4you maj 2021:[3]

1. Observed average global air temperature change last 30 years is about +0.15oC per decade. If this change rate remains stable, additional average global air temperature increase by year 2100 will be about +1.2oC.

2: Tide gauges along coasts indicate a typical global sea level increase of about 1-2 mm/yr. Coastal sea level change rate last 100 year has essentially been stable, without recent acceleration. If change rate remains stable, global sea level at coasts will typically increase 8-16 cm by year 2100, although many locations in regions affected by glaciation 20,000 ago, will experience a relative sea level drop.

3: Since 2004 the global oceans above 1900 m depth on average have warmed about 0.07oC. The maximum warming (about 0.2oC, 0-100 m depth) mainly affects oceans near Equator, where the incoming solar radiation is at maximum.

4: Changes in atmospheric CO2 follow changes in global air temperature. Changes in global air temperature follow changes in ocean surface temperature.

5: There is no perceptible effect on atmospheric CO2 due to the COVID-related drop in GHG emissions. Natural sinks and sources for atmospheric CO2 far outweigh human contributions.

Fotnoter

1) Ole Humlum, Wikipedia
2) Bibliography, Ole Humlum
3) Short summary of observations until may 2021, Climate4you

Mer att läsa


Ole Humlum
Ole Humlum
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Oktober 2022
Climate4you
Ole Humlum
John Christy
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se