Klimatfakta.info

2023-02-14

Ekoextremism

Innehåll: Straff för medlemsskap | Klimatextremist får sparken | Första fängelsedomen | Ny lag mot terrorism på nätet | Ny lag mot terrorism | | EU om ekoterrorism | Ekofascism | Svensk ekofascism | Ekoanarkism | Ekoextrema rörelser och personer | Källor |
Med ekoextremism avses verksamheter som använder odemokratiska metoder för att driva sin uppfattning inom miljö och klimatområdet

Straff för medlemsskap

Att delta i och finansiera deltagande i en terroristorganisation ska bli straffbart föreslår regeringen. Det innebär en ytterligare förstärkning av det straffrättsliga regelverket för att motverka hotet från terrorismen. Det ska också bli straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet.

Straffskalan föreslås vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt föreslås straffskalan vara fängelse i lägst två och högst åtta år. Har gärningsmannen lett terroristorganisationen föreslås straff­skalan i stället vara fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.[1]

Klimatextremist får sparken

Smittskyddsläkaren Gustav Backlund i Region Dalarna har dömts till dagsböter för olaga intrång efter en klimataktion förra sommaren och förlorar jobbet. [2]

Första fängelsedomen

Pontus Bergendahl, 53, är första ekoextremisten som fått fängelsestraff. Han dömdes till två månaders fängelse efter att han var med i en aktion för att stoppa ett flygplan från att lyfta.

Sommaren 2020 tog sig en grupp från extremistnätverket Extinction Rebellion in på Ängelholms flygplats. En kvinna limmade fast handflatan på ett flygplan.

Lundensaren Bergendahl, har sagt upp sig från jobbet på heltid. Han är talesperson för nätverket Återställ Våtmarker och för den nystartade rörelsen Klimatalliansen, där han tillsammans med bland andra Gudrun Schyman kandiderade till riksdagen i höstas.

Återställ Våtmarker är de som spärrade infarten för ambulanser till Karolinska sjukhuset, men risk för att en patient skulle avlida. Vad blev domen? Nio personer döms till villkorlig dom, tre personer till skyddstillsyn. Och några släpptes.

I oktober 2021 var Bergendahl på flygplatsen igen. Då klättrade han över ett stängsel och satte sig på landningsbanan. Flygbolagets begäran om skadestånd avslogs!

Ny lag mot terrorism på nätet

Regeringen har beslutat om en lag­råds­remiss som syftar till att ge Polis­myndig­heten effekti­vare verktyg för att för­hindra att terrorism­innehåll sprids på internet. Lag­förslaget kom­plet­terar en EU-förord­ning på området. Polisen får verktyg för att effektivare mot­verka de krafter som vill injaga rädsla. [3]

Ny lag mot terrorism

En ny terroristbrottslag ska ersätta tre lagar som i dag omfattar brott kopplade till terrorism. Det anser regeringen och riksdagen sa ja till förslaget. Den nya lagen ska omfatta:

 • terroristbrott
 • samröre med en terroristorganisation
 • finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet.

Dessutom säger riksdagen ja till förslag om skärpta straff för de flesta av brotten, samt att terroristbrott, som inte är mindre grova, inte ska kunna preskriberas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Äldre lagen mot terrorism

Sedan 2003 finns det en lag om straff för terroristbrott. Lagen infördes efter att man inom EU fattat ett rambeslut om bekämpande av terrorism. 2008 beslöt EU om ett tillägg för att harmonisera medlemsstaternas nationella straffrättsliga bestämmelser så att det blir straffbart att uppmana andra att begå terroristbrott samt att rekrytera eller utbilda andra till att begå terroristbrott. En särskild lag med anledning av dessa tillägg, och av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism, infördes 2010.

Lagen (2003:148) om straff för terroristbrott har bestämmelser om vilka gärningar som kan utgöra terroristbrott och påföljderna för den som döms för terroristbrott. De gärningar som kan utgöra terroristbrott är bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och grovt sabotage, kapning och sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage och spridande av gift eller smitta. (En fullständig uppräkning finns i lagens 3 §.)

En person som begår någon av de gärningar som räknas upp i lagen kan dömas för terroristbrott om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

 • injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
 • otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
 • allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet för terroristbrott är fängelse i lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid. Om brottet är mindre grovt är straffet fängelse i lägst två år och högst sex år.[4]

EU om ekoterrorism

Inom EU används en definition som tillkommit med de nya direktiven om lagar mot terroristbrott. Den svenska lagen om straff för terroristbrott använder samma definition; man kan dömas för terroristbrott om man begår någon av vissa gärningar, gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att:

 • injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
 • otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
 • allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.[5]

Europol skriver i sin årliga analys av terrorism 2022 om ekoextremism.

"Andra viktiga ämnen var miljöfrågor. Medan ekoextremism nyligen också anammats av vissa högerextremister, var kopplingar till denna fråga generellt mer uppenbara med vänsterextremism. Vanliga ämnen i detta sammanhang är klimatförändringar, användning av traditionella energikällor, såsom kolbrytning och kärnkraft, konsumtion av mark genom småhus, matsvinn, byggande av vägnät och höghastighetsjärnvägar, användningen av av bilar och luftföroreningar. I detta sammanhang tillskriver den vänster- och anarkistiska extremistscenen någon försämring av klimatförhållanden och naturkatastrofer till systemet för kapitalistisk exploatering av naturresurser och i synnerhet för företag inom energisektorn.

Djurens rättigheter har också varit ett viktigt ämne. Våldshandlingar utfördes mot slakterier, jägarföreningar och företag som uppfattades exploatera djur. I september 2021 ockuperade den franska anti-speciesist96 och anarkistiska gruppen 269 Libération Animale ett slakteri i Apeldoorn, Nederländerna med över 80 extremister, vilket stoppade produktionen." [6]

Ekofascism

Ekofascism är en term som används för att beskriva individer och grupper som kombinerar uppfattning om klimatet och miljön med fascistiska eller auktoritära synpunkter och taktiker.

Sedan 2010-talet har individer och grupper identifierat sig som "ekofascister" eller omtalats så av akademiska eller journalistiska källor. Dessa individer och grupper syntetiserar radikal högerextrema politik med klimatalarmism och kommer vanligtvis att förespråka att överbefolkning är det primära hotet mot miljön och att den enda lösningen är att helt stoppa invandringen, eller på sitt mest extrema, aktivt folkmord på minoritetsgrupper och etniciteter.

Eftersom klimatalarism har blivit mer och mer allmän under de senaste decennierna har många högerextrema politiska rörelser lagt grön politik till sina plattformar, medan sedan 2010-talet ett antal terrorister internationellt har citerat ekofascism som sitt motiv.[7]

Svensk ekofascism

Det ekofascistiska Green Brigade är en ekoterroristgrupp kopplad till The Base[8], som är ansvarig för flera massmordsplaner. Gröna brigaden har varit ansvarig för mordbrand mot mål som anses vara naturfiender, som attack mot en minkfarm som orsakade skador för flera miljoner dollar. Två medlemmar greps av svensk polis, påstås ha planerat att mörda domare och bombdåd.[9] [10]

Ekofascister har noterats som använder runan Algiz[11] för att identifiera varandra online på sociala medieplattformar,

I december 2020 släppte Totalförsvarets forskningsinstitut en rapport om ekofascism. I den hävdas att ekofascister nästan uteslutande väljer terrortaktik framför den politiska strategin.

Vidare hävdar FOI att inte alla ekofascistiska masskjutare har erkänts som sådana: Pekka-Eric Auvinen som sköt åtta personer i Finland innan han tog livet av sig höll sig till ideologin enligt hans manifest med titeln "Den naturliga väljarens manifest". Han förespråkade "totalt krig mot mänskligheten" på grund av det hot mänskligheten utgjorde mot andra arter. Han skrev att död och dödande inte är en tragedi, eftersom det ständigt händer i naturen mellan alla arter. Auvinen skrev också att det moderna samhället hindrar "naturlig rättvisa" och att alla underlägsna "undermänniskor" borde dödas och bara mänsklighetens elit skonas. I en av sina YouTube-videor hyllade Auvinen den ekofascisten Pentti Linkola.

Ekoanarkism

Ekoanarkism är en anarkistisk rörelse som kritiserar hela civilisationen, däribland kapitalismen, tekniken, industrialismen, jordbruket samt den institutionalisering som ofrånkomligen anses orsaka social orättvisa och miljöförstöring.

Traditionell anarkistisk förtrycksanalys har kombinerats med en radikal biocentrism, kampen för ett ekologiskt hållbart samhälle och ibland en skarp civilisationskritik riktad mot industrisamhället och de ideologier som upprätthåller dess ekonomism, sociala institutionalisering och vetenskapliga utvecklingsparadigm.[12]

Ekoextrema rörelser och personer

Gudrun Schyman Wikipedia

Källor

Fotnoter

1) Det ska vara straffbart att delta i en terroristorganisation, Regeringen
2) Regionen vill bli av med dömd smittskyddsläkare - stöttas av kollegor
3) Krafttag mot terrorismmaterial på nätet, Regeringen
4) Bekämpning av terrorism, Regeringen
5) Ekoterrorism, Wikipedia
6) European Union Terrorism Situation and Trend report 2022 (TE-SAT), sida 69, Europol, EU
7) Ecofascism, Wikipedia
8) The base, Expo
9) Ecofascism, Wikipedia
10) Green brigade, Expo
11) Vit makt, Wikipedia
12) Grön anarkism, Wikipedia

Mer att läsa


Extinct Rebellion Sverige
Extinct Rebellion Sverige

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se