Klimatfakta.info

2023-01-10

Klimatupplysningen

Innehåll: Klimatrealisterna | Klimatupplysnigen | Källor
Klimatupplysningen är en förening som informerar om klimatet och energi.

Klimatrealisterna

Publ 2023-01-10

Klimatupplysningen är en web som drivs av föreningen Klimatrealisterna. Föreningens programförklaring:

"Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång. EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer. Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas. Vårt syfte är att bredda debatten."

Föreningen samverkar med Klimatrealisterna i Norge.

Klimatupplysnigen

Publ 2023-01-10

Klimatupplysningen startade 2008 under namnet Stockholmsinitiativet av personer med avsikt att granska förutsättningarna för klimat- och energipolitiken. I maj 2009 organiserade gruppen tillsammans med fyra riksdagsmän ett seminarium "Global klimatpolitik - vilka är alternativen?" i första kammarsalen varefter gruppen bildade en ideell föreningen.

2010 genomfördes i riksdagen seminariet "Vad händer med klimatfrågan 2010?" med bl.a. Peter Stilbs som talare. 2011 övertog föreningen bloggen "The Climate Scam" från Maggie Thauersköld-Crusell". Bloggen omdöptes till Klimatupplysningen.

Aktuella medverkande i Klimatupplysningen

  • Ingemar Nordin är professor vid avdelningen för filosofi, Linköpings universitet. Han har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; deras struktur och drivkrafter. Under många år har det varit politikens påverkan på den vetenskapliga forskningen som stått i fokus. Klimatforskningen idag är kanske det främsta exemplet på en sådan påverkan och korruption av vetenskapen sedan eugenikens dagar. Ingemar Nordin har skrivit ett par böcker om teknik, politik och vetenskap samt ett hundratal artiklar i ämnet.
  • Sten Kaijser är professor emeritus i matematik vid Uppsala universitet. Han har varit intresserad av klimatfrågan i över 10 år. Utgångspunkten för hans engagemang är insikten om att om koldioxiden har en effekt på jordens medeltemperatur, så spelar det ingen roll om bränslet är fossilt eller förnybart. Så länge som Sverige satsar på förnybara motorbränslen, som innebär att vi tar maten ur munnen på de fattiga i världen för att ge våra bilar något att dricka, så kommer han att fortsätta sin kamp för en människovänlig klimatpolitik.
  • Lena Krantz är utbildad arkeolog, religionshistoriker och ekonom (har även läst grundkursen i Geovetenskap). Hon medverkade i Climate scam redan 2008. Med utgångspunkt från vad hon lärt sig om paleoklimat under utbildningstiden (på 80-talet) insåg hon att; det kan omöjligt vara sant! Hennes huvudsakliga engagemang har med tiden kommit att få inriktningen att protestera mot de överdrifter och ibland rena lögner som media visar i TV och skriver i olika tidningar. Det behövs information, inte desinformation, för att kunna fatta de beslut som gör mest nytta i framtiden.
  • Peter Stilbs är professor i fysikalisk kemi vid KTH i Stockholm. Han har sedan 2003 engagerat sig i debatten kring mänsklig klimatpåverkan med kritiska synpunkter på grunden för de scenarios som FN-organet IPCC hävdar som troliga. Han har gjort gällande att IPCC ger politiker och allmänhet en färgad beskrivning och att media ger en osann bild om att det skulle råda vetenskaplig konsensus kring IPCC:s slutsatser. Peter Stilbs var organiserande ordförande för det av KTH år 2006 arrangerade internationella seminariemötet Global Warming - Scientific Controversies in Climate Variability.
  • Ann Löfving-Henriksson, f.d lärare i naturkunskap och kunnig skribent om klimatpolitik och klimathistoria.
  • Magnus Cederlöf är programmerare till yrket men har intresserat sig för klimatfrågan och klimatvetenskapen i många år. (hemsida mcederlof.se)
  • Mats Zetterberg, ekonom, klimatföreläsare och revisor för föreningen.
  • Lars Kamél har doktorerat med en avhandling om vad som går få fram ur kometers ljuskurvor. Därefter har han bytt till att bli systemutvecklare/programmerare.
  • Elsa Widding är riksdagsledamot (SD), civilingenjör och har jobbat i Vattenfall och i regeringskansliet.
  • Johan Montelius, Lektor KTH, Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap.

Källor

Publ 2023-01-10

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Elsa Widding
Elsa Widding (2023-01-30)
Klimatupplysningen (2023-01-10)

Ingemar Nordin
Klimatupplysningen (2023-01-10)

Klimatrealisterna
Klimatupplysningen (2023-01-10)

Klimatupplysnigen
Klimatupplysningen (2023-01-10)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com