Klimatfakta.info

2023-01-23

Formas

Innehåll: Två miljarder till klimatforskning | Kommitte för nationell forskning om klimatet | Kajsa Dovstad: Lägg Formas | Källor |
Formas får 2 miljarder för att stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring) och samhällsbyggande. Med fokus på klimatet.

Två miljarder till klimatforskning

Formas ska bidra till att stödja framstående forskning och innovation inom hållbar utveckling. Formas uppdrag från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring) och samhällsbyggande.

Myndigheten ska arbeta med forskningskommunikation och sprida forskningsresultat. Formas ska även ta fram evidensbaserade miljöanalyser och sammanställa forskning, till stöd för bland annat kommuner och myndigheter i arbetet med att uppnå Sveriges miljömål.

Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet, och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovation.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande bildades 1 januari 2001 som ett led i en större förändring av organisationen för statlig svensk forskningsfinansiering. Formas tog över den roll som Byggforskningsrådet och Skogs- och jordbrukets forskningsråd tidigare haft, samt vissa uppgifter från Forskningsrådsnämndens (nuvarande Vetenskapsrådet) och Naturvårdsverkets verksamheter.

  • Formas är värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet.
  • Formas ger ut den webbaserade tidningen Extrakt.
  • Formas, Vinnova och Energimyndigheten finansierar strategiska innovationsprogram.
  • Formas, Vetenskapsrådet och Forte driver sju nationella forskningsprogram

Formas har ingen styrelse utan är en enrådighetsmyndighet där generaldirektören ansvarar för myndigheten. Generaldirektör for forskningsrådet Formas är Johan L. Kuylenstierna (2022-). Ordförande är Sylvia Schwaag Serger, professor vid Lunds universitets ekonomisk-historiska institution.

Formas har en budget på närmare två miljarder och omkring 100 medarbetare. [1] Huvudsökande ska ha doktorerat. Genomsnittligt projektbidrag är 1 miljon. Projekten ska utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. [2]

Beslut om fördelning av forskningsmedel fattas av Formas forskarråd. Forskarrådet består av forskare som väljs av vetenskapssamhället och av samhällsrepresentanter som utses av regeringen. Beslut om miljöanalyser fattas av Rådet för Evidensbaserade miljöanalyser.

Kommitte för nationell forskning om klimatet

Formas har utsett Annika Helker Lundström till ny ordförande i kommittén för det nationella forskningsprogrammet om klimat. Hon har lång erfarenhet av klimat- och miljöfrågor från olika delar av samhället och flera tunga styrelseuppdrag i bagaget. Bl.a. har hon varit VD för Svensk Vindenergi och tjänsteman på Regeringskansliet vid Miljö- och Energidepartementet. Hon är idag ordförande i IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Återvinningsindustrierna, Miljömärkning Sverige AB, ledamot i Världsnaturfonden WWF:s styrelse och vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Dessutom har hon varit ordförande i styrelsen för forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption under dess första etapp.

Kajsa Dovstad: Lägg Formas

Myndigheten Formas ger miljoner till forskning om klimataktivister och "ekologisk sorg". Näringsminister Ebba Busch borde lägga ner den. En stor andel av den forskning som beviljas pengar har nämligen en ideologisk slagsida åt vänster.

2019 skrev fyra forskare i vänstertidskriften ETC att det krävs en "mycket djupgående omställning" för att rädda klimatet och den biologiska mångfalden. Nu knappt fyra år senare får 40 miljoner kronor från Formas. I oktober fick en av dem, Torsten Krause vid Lunds universitet, pengar för forskning om klimataktivister. Hösten 2022 gavs också anslag till ett projekt om ekologisk sorg - psykisk smärta som uppstår vid tanken på hotade ekosystem (eco-grief).

Formas är partiska och del av en hierarkisk struktur - för vänsterlutande forskningsaktivism. [3]

Källor

Fotnoter

1) Årsredovisning 2021
2) Årliga öppna utlysningen 2022 - forskningsprojekt
3) Kajsa Dovstad: Forskning om ekologisk sorg räddar inte klimatet, GP

Mer att läsa


Formas
Klimatpolitiska rådet

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se