Klimatfakta.info

Om du använder denna webb accepterar du aktuella villkor.

Aktuellt

2024-05-05 NYHET

Judith Curry: Synen på klimatet

Klimatforskaren Judith Curry publicerade nyligen boken Climate Uncertainty and Risk. Hon presenterade bokens innehåll vid möte med GWPF.

Synen på klimatet

Publ 2024-05-05

Vad är den allmänna meningen om klimatet?

  • Jordens klimat värms upp
  • Ett värmande klimat är farligt
  • Vi orsakar uppvärmningen genom att släppa ut CO2 från förbränning av fossila bränslen
  • Vi måste förhindra farliga klimatförändringar genom att eliminera CO2

Utgående från dessa gör uttalandet från FN och nationella ledare

  • "Klockan tickar mot en klimatkatastrof" - Ban-Ki Moon, FN:s generalsekreterare
  • "Vi är på väg till klimathelvetet med foten fortfarande på gaspedalen" - Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare
  • "Klimatförändringar är bokstavligen ett existentiellt hot mot vår nation och mot världen" - Joe Biden, USA:s president.

Politiskt driven forskning

Publ 2024-05-05

Läs mer...<

2024-04-13

Climate Fact-Check March 2024 Edition

Red Steve Milloy, Climate Realism

Gavin Schmidt erkänner att utsläppsbaserade klimatmodeller inte förklarar den uppenbara pågående uppvärmningen som började i juli 2023. Kom ihåg att vi har fått höra sedan 1990-talet att klimatvetenskapen är "avgjord". Det verkar inte så, eller hur?

Climate at a glance (app)

2024-04-12

EU prioriterar inte klimatet längre

EU strategiska organ, det Europeiska rådet, med ländernas stats- och regeringschefer, tar fram en plan för de kommande fem åren. I den prioriteras inte klimatet utan försvar, säkerhet och migration.

EUs femårsplan

Publ 2024-04-12

En snabb genomsökning av en läckt EU-prioriteringslista för resten av decenniet är avslöjande; Det enda som nämns om "miljö" är ett löfte om att skapa en "företagsvänlig miljö."

Dokumentet som EU-ledare sammanställer vart femte år ska vägleda den tillträdande EU-chefen i Bryssel. Det står mycket om försvar, säkerhet och migration. Klimatförändringarna nämns knappt. Natur och biologisk mångfald finns inte alls med.

title Europeiska rådet

Läs mer...<

2024-04-10

Europadomstolen fäller Schweiz i klimatmål

Europadomstolen fäller Schweiz i klimatmål. Landet ska inte ha gjort tillräckligt för att minska den globala temperaturen vilket enligt domstolen "kränka en grupp äldre kvinnors mänskliga rättigheter".

Rätten till privat- och familjeliv

Publ 2024-04-10

Argumentationen handlar om att klimatmål inte är en fråga om politiska prioriteringar utan följer av rätten till liv och egendom. En linje som Europadomstolen i sitt domslut om de äldre schweiziska kvinnorna tycks godta.

Domen innebär en långtgående politisering av Europakonventionen. Domstolar ska inte ta över demokratiskt valda beslutsrätt. Avvägningar mellan olika legitima intressen och mål ska göras i demokratiskt valda församlingar.

Domstolen tolkade Europakonventionens formulering om rätten till privat- och familjeliv så att den omfattar rätten till ett effektivt skydd av regeringar mot klimatförändringarnas negativa effekter på liv, hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

Läs mer...<

2024-03-28

Klimatfacit 2023

Nu har den kommit. Ole Humlums stora rapport "The state of the climate". På 60 sidor går han igenom allmänt tillgängliga mätdata och ett fåtal som nyttjar modeller.

title

Rapporten är gratis som pdf kan laddas ned.

Observationerna redovisas i 7 avsnitt: atmosfären, oceanerna, havsnivån, havsis, snömängd, nederbörd och stormar. Han avslutar med.

Humlums avsikt är att presentera fakta så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning. Han lyckas redovisa fakta på ett så rimligt lättillgängligt sätt som är möjligt inom detta komplicerade område.

Läs mer...<

2024-03-26

Meteorologiska Institutet

Finlands SMHI

Meteorologiska Institutet gör observationer och forskning om atmosfären, närrymden och haven. Det tillhandahåller också tjänster om väder, hav, luftkvalitet, klimat och närrymden för den allmänna säkerhetens, affärslivets och medborgarnas behov. Meteorologiska institutet är Finlands motsvarighet till SMHI och hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 1.8.2023. Sökord finns 326 st.

2024-03-23

Den globala temperaturen faller

Klimatforskaren Ole Humlum har just släppt sin februarirapport. Temperaturen kommer att falla

Luft- och havstemperaturen påverkas för närvarande av El Niño visar de fyra ledande instituten som genomför mätningar. En tolkning av resultaten måste ske mot den föregående El Niño-perioden runt 2016.

UAH redovisar en ökning av den globala temperature från juni 2023 fram till oktober 2023 som är 0,2 grader högre än El Niño 2016.

RSS, HadCrut5 och NCDC har en likartat utveckling, men dess toppnotering är obetydligt högre än temperaturen El Niño 2016. GISS visar en ökning på 0,1 grader jämfört med 2016.

Summering blir att blir att den aktuella El Niño är ungefär som den 2016 och kommer säkert att minska lika snabbt som 2016. Det betyder att den globala temperaturen faller den närmaste tiden med ca 0,4 grader.

Allt detta är väder utan betydelse för klimatet. Ökningen av temperaturen under de senaste 40 åren är 0,18 grader per decennium vilket är den relevanta uppgiften för klimatet.

Koldioxiden inverkar på temperaturen, men det är oklart hur mycket. Att andra faktorer också inverkar framgår av att temperaturen varierat före påverkan av människan.

Källor

Publ 2024-03-23

2024-03-22

Kvartär

Kvartär är den yngsta perioden inom den geologiska eran Kenozoikum och omfattar tiden från cirka 2,6 miljoner år sedan fram till nutiden. Den är indelad i två epoker: Pleistocen och Holocen.

Pleistocen varade från cirka 2,6 miljoner år sedan till cirka 11 700 år sedan. Under Pleistocen genomgick jorden flera perioder av istider och mellanistider, där stora inlandsisar expanderade och drog sig tillbaka flera gånger. Dessa förändringar i den globala klimatet hade en betydande inverkan på landskapet, vegetationen och djurlivet.

Läs mer...<

2024-03-22

Klimathandlingsplanen

Regeringens handlingsplan överlämnades i form av en skrivelse till riksdagen.

Regeringen redovisar i klimathandlingsplanen hur det klimatpolitiska arbetet bör bedrivas under mandatperioden inklusive de beslutade och planerade åtgärder som regeringen avser att vidta för att förbättra förutsättningarna för hushåll och företag att fatta de beslut som krävs för att de nationella och globala klimatmålen samt Sveriges klimatåtaganden gentemot EU ska nås.

Planen är en skrivelse riktad till riksdagen. Något beslut tas inte av riksdagen. Planen består av 245 sidor.

Citat från skrivelsen

Publ 2023-12-27

Läs mer...<

2024-03-22

Översvämning

Vid översvämningar stiger vattennivån i hav, sjöar eller vattendrag så mycket att landområden som normalt är torra ställs under vatten. Även områden som normalt inte gränsar till vatten kan översvämmas

Globalt sett är översvämningar en av de stora naturkatastrofer som årligen orsakar flest dödsoffer och störst ekonomisk skada.

Google AI

Publ 2024-03-22

En artikel publicerad i Nature visar hur Google Research använder AI för att exakt förutsäga flodöversvämningar och hjälpa till att skydda försörjningen i över 80 länder upp till 7 dagar i förväg, inklusive i områden med knappa data och sårbara.

Sverige

I Sverige är vi relativt förskonade från sådana stora översvämningskatastrofer och dödsfall i samband med översvämningar är här mycket sällsynta. De materiella skadorna och kostnaderna för samhället till följd av översvämningar är dock betydande.

Läs mer...<

2024-03-21

Klimatlagen

Klimatlag, (2017:720), är en svensk lag med bestämmelser om regeringens arbete med åtgärder för klimatförändring i Sverige, vad arbetet ska syfta till och hur det ska bedrivas.

Klimatlag (2017:720)

Publ 2024-03-21

1 § I denna lag finns bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete, vad arbetet ska syfta till och hur det ska bedrivas.

2 § Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som

1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,

2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,

Läs mer...<

2024-03-21

Kenozoikum

Kenozoikum är en geologisk era som omfattar tiden från cirka 66 miljoner år sedan fram till nutiden. Perioden indelas i Kvartär, Neogen och Paleogen.

Dramatiska förändringar

Publ 2024-03-21

Kenozoikum är en geologisk era som omfattar tiden från cirka 66 miljoner år sedan fram till nutiden. Namnet "Kenozoikum" kommer från de grekiska orden "kainos", vilket betyder "ny", och "zoikos", vilket betyder "liv", och det betyder bokstavligen "den nya livsperioden".

Kenozoikum är den tredje och yngsta eran inom Fanerozoikum, som följer efter Mesozoikum och Paleozoikum. Under Kenozoikum har jorden upplevt en mångfald av livsformer och dramatiska geologiska förändringar, inklusive uppkomsten och utvecklingen av däggdjur, fåglar och blomväxter.

Läs mer...<

2024-03-19

Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet utvärderar regeringens klimatpolitik: "Det saknas en tydlig och sammanhållen styrning från regeringen och att det brister i samverkan mellan olika politikområden."

Klimatpolitiska rådet 2024

Publ 2024-03-21

"KLIMATPOLITISKA RÅDETS BEDÖMNING

Regeringens målbild om en ambitiös och effektiv klimatpolitik speglas inte i handling. Den beslutade politiken under 2023 ökar utsläppen och leder inte i riktning mot att Sveriges klimatmål och EU-åtaganden till 2030 uppnås.

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan lever inte upp till klimatlagens krav. Den bortser från de etappmål för 2030 som riksdagen har fastställt, samt saknar till stor del utsläppsprognoser och tidsangivelser för politikens genomförande.

Läs mer...<

2024-03-18

Holocen

Holocen är den nuvarande geologiska epoken som inleddes för cirka 11 700 år sedan och sträcker sig fram till nutiden.

Perioden 11700 - idag

Publ 2024-03-18

Holocen är den nuvarande geologiska epoken och den senaste av två epoker inom perioden Kvartär. Den inleddes för cirka 11 700 år sedan och sträcker sig fram till nutiden.

Holocen karakteriseras av en relativt stabil period av klimat jämfört med den tidigare epoken, Pleistocen, som var känd för sina istider och mellanistider. Under Holocen har jorden upplevt en gradvis uppvärmning och en ökad variation i klimatet.

Holocen indelas i tre åldrar: Meghalaya, Northgrip och Greenland.

Temperaturen

Publ 2024-03-18

Läs mer...<

2024-03-18

Paleontologi

Paleontologi är vetenskapen om förhistoriska livsformer baserat på fossil. Den omfattar inte någon viss tidsperiod.

Paleontologi är vetenskapen om förhistoriska livsformer baserat på fossil. Det omfattar studiet av fossiliserade organismer, såsom växter, djur och mikroorganismer, samt deras livsmiljöer och den biologiska utvecklingen genom geologisk tid.

Paleontologer använder fossil för att förstå hur livet har förändrats och utvecklats över tid, hur arter har utvecklats och hur olika ekosystem har formats och förändrats. De studerar också sambandet mellan organismerna och deras omgivning, samt hur livet har påverkats av förändringar i klimatet, havsnivån och andra geologiska och miljömässiga faktorer.

Läs mer...<

2024-03-15

Christian Sandström

title Christian Sandström

Christian Sandström är biträdande professor inom Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han har forskat om teknologiskiften och dess implikationer för etablerade företag och politisk förändring. Hans arbete har inkluderat studier av digitalisering, regleringar och företagsstrategi inom områden som finans och telekom. Christian har även skrivit flera böcker om innovationspolitik.

Läs mer...<

2024-03-12

EUs och Sveriges klimatmål

Inget land inom EU har minskat från utsläppen från transporter och jordbruk mer än Sverige. Sveriges minskade med 35,7%. EU-genomsnittet under samma period var 14,8 procents minskning.

EU har fastställt målet att vara klimatneutral senast 2050 och minska nettoutsläppen med minst 55% till 2030 jämfört med 1990.

Sverige har bland annat minskat sina utsläpp inom olika sektorer, som transport och jordbruk, med 35,7% vilket är den största minskningen i EU.

EU har påbörjat processen för att ta fram ett nytt klimatmål till år 2040, med en rekommendation om att minska nettoutsläppen med 90% till 2040 jämfört med 1990.

Utsläppsminskningar genom handel med utsläppsrätter (ETS) är gemensamma för EU, här finns inga nationella mål för medlemsländerna. Men det finns två nationella mål när det gäller minskning av utsläpp som inte omfattas av ETS kallat ESR-målet, det andra är LULUCF-målet.

Läs mer...<

2024-03-11

Svenskt medborgarråd om klimatet

Exstinction rebellions

Publ 2024-03-10

Extinction Rebellion som hindrar trafik och kastar färg på tavlor har som ett mål att ersätta demokrati med medborgarråd.

EX har en lång rad krav. Det tredje är att skapa medborgarråd som ska överta beslutanderätten från demokrtiskt valda parlament. "Government must create and be led by the decisions of a Citizens' Assembly on climate and ecological justice.

Läs mer...<

2024-03-04

Gröna stålet krisar

Det gröna stålet krisar. Flertalet stålverkare satsar på kolstål. Det är uteslutet att FNs mål om att minska koldioxidutsläppet med 93% till 2050. Stålet står för 7-9% av de globala utsläppen. Om något av de svenska företagen får igång produktionen möts det att frän konkurrens.

H2 Green Steel stämmer Vattenfall

Publ 2024-03-04

Nu eskalerar bråket mellan Harald Mix privata jätteprojekt H2 Green Steel och de statligt kontrollerade företagen i det konkurrerande Hybrit-samarbetet.

H2 Green Steel hotar Vattenfall med rättsliga åtgärder - om inte H2GS får mer el. Vattenfall svarar med att döma ut delar av H2 Green Steels stålverksplaner i Boden.

Kolstål växer snabbast

Publ 2024-03-04

Nya planer för kolbaserad ståltillverkning överträffar grönare stålproduktion.

Läs mer...<

2024-02-25

Batteridrivna flygplan

Batteridrivna flygplan med kapacitet för mer än 10 personer är fortfarande i ett tidigt skede när det gäller kommersiell användning och är inte särskilt vanliga idag. Teknologin för storskalig elflygning är fortfarande under utveckling, och det finns flera tekniska utmaningar som måste övervinnas innan sådana flygplan kan bli vanliga.

Även om det har funnits framsteg inom elflygning och prototyper har demonstrerats, såsom små elflygplan och prototyper med plats för några passagerare, är det fortfarande långt ifrån att se batteridrivna flygplan med kapacitet för mer än 10 personer i reguljär kommersiell trafik.

Utvecklingen av mer hållbara alternativ inom flygindustrin, inklusive batteridrivna flygplan, är dock något som forskare och industrin arbetar aktivt med, och det är möjligt att det kommer en ökning av sådana flygplan i framtiden när tekniken fortsätter att förbättras och omfattande tester och certifieringar genomförs.

Läs mer...<

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se