Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Arktis

Arktis omfattar Norra ishavet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien (med Svalbard och Jan Mayen). Någon naturlig avgränsning mot söder finns inte.

Isen utbredning har minskat sedan mätningarna med satellit inleddes 1979. Det är ingen nämnvärd förändring under större delen av året, men det är stor skillnad under sensommaren och tidig höst.

Norra ishavet


Norra ishavet är det minsta av världshaven, oceanerna, och täcker ungefär tre procent av jordens yta. Norra ishavet har förbindelse med Atlanten via Grönlandshavet och med Stilla havet via Berings sund. Av de fem världshaven är Norra ishavet det grundaste med ett medeldjup på 1 050 meter. [1]

Stora delar av Norra ishavet är täckt av packis. Under vintern täcker isen det mesta av Norra ishavets yta. På sommaren krymper isytan till halva sin vinterstorlek. Mellan packisen i norr och det ryska fastlandet i söder finns en remsa av farbart vatten som benämnts nordostpassagen. [2]

Januaritemperaturen ligger mellan -40 to 0 °C. Julitemperaturen ligger mellan -10 to +10 °C. [3]

I eller vid Norra ishavet finns större mängder naturtillgångar som petroleum, naturgas, mangannodul samt sand och grus. [4]

Isens utbredning

Isens utbredning skiljer sig markant i olika instituts redovisning beroende på olika definitioner av is och mätmetoder.

Diagrammet Arctic Sea Ice Extent visar den dagliga utvecklingen av isens utbredning i Arktis 2019-06-18.5).

I maj när isen brukar vara som störst var den 2019 betydligt större än 2017 och 2018. Och den var lika stor som 2015 och 2016. Idag är isläget detsamma som snittet för 2004-2018. Data är hämtade från Danish Meteorological Institute. [5]

Sedan 1979 har maj-isens utbredning minskat från 14 miljoner km2 till 12 miljoner km2, dvs med 14 procent. [6]

IPCC säger i AR5 att Arktis is minskar med mellan 0,4% per år sedan 1979. Den fleråriga isen har under perioden minskat med ca 1,4% per år. [7]

Källor

Fotnoter

1) Norra ishavet, Wikipedia
2) Norra ishavet, Wikipedia
3) Climate of the Arctic, Wikipedia
4) Norra ishavet, Wikipedia
5) Sea ice thickness, Danish Meteorological Institute
6) Sea ice extension in a longer time perspective, National Snow and Ice Data Center (NSIDC)
7) Chapter 4: Observations: Cryosphere, AR5, IPCC

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.