Klimatfakta.info

2021-11-20

Global temperatur 1750-1900

Innehåll: Temperatur AR6 | Temperatur från 1850 | Källor
Hur osäkra är uppgifterna om den globala temperaturen 1750-1900 och hur har den mäts? När upphörde den förindustriella tiden?

Temperatur AR6

I AR6 (ts) anges återkommande för utvecklingen från 1750 till 2019 utan att ange utgångsvärdet år 1750 eller utvecklingen från 1750-1900. Årtalet "1750" används 325 ggr i AR6. Nedan följer några citat från AR6 med kommentar.

Den moderna mätningen av temperaturen fick mer allmän spridning runt jorden kring 1950. [1]

"Global yttemperatur under perioden 1850-1900 används som en approximation för förindustriella förhållanden för överensstämmelse med AR5 och AR6 Special Reports, samtidigt som man erkänner att strålningskrafter har en baslinje på 1750 för början av antropogena influenser. Det är troligt att det förekom en antropogen nettopåverkan på 0,0-0,3 Wm-2 1850-1900 i förhållande till 1750 (medelkonfidens), och från perioden runt 1750 till 1850-1900 skedde en förändring av den globala yttemperaturen på cirka 0,1 °C (sannolikt intervall -0,1 till +0,3 °C, medium konfidens), med en antropogen komponent på 0,0 °C-0,2 °C (sannolikt intervall, medium konfidens)."[2]

Kommentar: IPCC menar sig alltså kunna notera en ökning av den globala temperature med -0,1 till +0,3 °C från runt 1750 till 1850-1900. Det är oklart på vilket sätt denna bedömning gjorts.

"Globala yttemperaturer ökade med cirka 0,1°C (sannolikt intervall -0,1°C till +0,3°C, medelhög konfidens) mellan perioden runt 1750 och perioden 1850-1900, med antropogena faktorer ansvariga för en uppvärmning på 0,0°C-0,2 °C (sannolikt intervall, medelhög konfidens). Denna bedömda temperaturförändring före 1850-1900 ingår inte i AR6-bedömningen av global uppvärmning hittills, för att säkerställa överensstämmelse med tidigare IPCC-utvärderingsrapporter och på grund av det lägre förtroendet för uppskattningen. Det var sannolikt en antropogen nettopåverkan på 0,0-0,3 Wm-2 1850-1900 i förhållande till 1750 (medelhög konfidens), där strålningspåverkan från ökningar av atmosfäriska växthusgaskoncentrationer delvis kompenserades av antropogena aerosolutsläpp och markanvändningsförändringar. Nettostrålningskraften från sol- och vulkanisk aktivitet uppskattas vara mindre än ±0,1 Wm-2 för samma period." [3]

Kommentar: Det förefaller vara så att uppgift om temperaturen före 1900 inte ingår i AR6 bedömning av temperaturökningen fram till idag eller fram till 2100.

Temperatur från 1850

Abstract

Det historiska yttemperaturdataset HadCRUT ger ett register över yttemperaturtrender och variationer sedan 1850. En ny version av denna datauppsättning, HadCRUT3, har tagits fram; dra nytta av de senaste förbättringarna av havsytans temperaturdatauppsättning som utgör dess marina komponent, och från förbättringar av stationsposterna som tillhandahåller landdata.

En omfattande uppsättning osäkerhetsuppskattningar har tagits fram för att åtfölja data: uppskattningar av mät- och provtagningsfel, temperaturbiaseffekter och effekten av begränsad observationstäckning på storskaliga medelvärden har alla gjorts.

Sedan mitten av 1900-talet är osäkerheterna i globala och halvklotets medeltemperaturer små och temperaturökningen överstiger avsevärt dess osäkerhet. Under tidigare perioder är osäkerheterna större, men temperaturökningen under 1900-talet är fortfarande betydligt större än dess osäkerhet.

Land-ytkomponenten i HadCRUT är härledd från en samling homogeniserade, kvalitetskontrollerade, månatliga medeltemperaturer för 4349 stationer. Denna samling har utökats och förbättrats för användning i den nya datamängden.

2.3.3 Bias error

Termometerexponeringsförändringar Under perioden sedan 1850 har det skett förändringar i design och placering av termometerkapslingar; många tidiga skyddsrum kan skilja sig väsentligt från den moderna skärmen av Stevenson-typ. Det är ibland möjligt att fastställa tidpunkten för förändring genom de homogenitetsbedömningar som diskuterats i avsnitt 2.3.1, men detta är endast möjligt om förändringar på angränsande stationer genomförs vid olika tidpunkter.

Förspänningsfelen i det här avsnittet möjliggör därför en möjlig samtidig ersättning över hela länder med skyddsrum av Stevenson-typ. Den möjliga effekten av sådana förändringar undersöktes i [Parker, 1994], som drog slutsatsen att det fanns en möjlig skillnad mellan 1900 och nutid på cirka 0,2?C på grund av sådana exponeringsförändringar.

Detta utökades senare till en felmodell i [Folland et al., 2001]: i tropikerna (20S-20N) är 1σ-osäkerhetsintervallet 0,2?C före 1930, och minskar sedan linjärt till noll 1950. Utanför tropikerna 1σ osäkerhetsintervall är 0,1?C före 1900 och minskar sedan linjärt till noll 1930. Denna osäkerhetsmodell används här.

Det är troligt att ytterligare förändringar i termometerexponeringen har ägt rum de senaste åren, eftersom skärmar av Stevenson-typ ersätts med aspirerade skyddsrum. Dessa ändringar är dock för nya för att möjliggöra en kvantitativ bedömning av deras effekter och de ingår inte i CRUTEM3-felanalysen.[4]

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


IPCC
Översvämning (2024-03-22)
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Judith Curry: Det finns ingen klimatkris (2023-10-04)
Ny ordförande för IPCC (2023-08-19)
Mallen Baker (2023-08-09)
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Climate realism (2023-05-21)
UNEP (2023-05-19)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR5 (2022-08-28)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Temperatur
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Iskärnor (2023-01-27)
Temperatur (2023-01-11)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Temperaturmätning (2022-11-11)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
Jetströmmar (2022-07-21)
Berkelay Earth (2022-04-22)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

Fotnoter

1) 2) Technical summary TS-28, AR6 (2021-09)
3) Cross-Chapter Box 1.2: Changes in global temperature between 1750 and 1850 1-6, Chapter 1: Framing, context, and methods, AR6 (2021-09)
4) Uncertainty estimates in regional and global observed temperature changes: a new dataset from 1850, P. Brohan, J. J. Kennedy, I. Harris, S. F. B. Tett, P. D. Jones, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, Atmospheres, (2005-12-19)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se