Klimatfakta.info

2022-12-13

Miljö

Innehåll: Betydelse | Miljöbalken | Källor

Betydelse

Publ 2022-12-13

Miljö har flera betydelser. Med miljö kan menas omgivning eller omgivande förhållanden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri verkande system, djur, växter eller andra organismer. Den fysiska och sociala miljön kan förklaras som organismens påverkan på sin omgivning och omgivningens påverkan på organismen.

Miljöpolitik kallas politik som rör miljön och miljöförstöring, exempelvis global uppvärmning och ekologisk hållbar utveckling. Ett parti med inriktning på miljöfrågor kallas grönt. Vanliga miljöfrågor i politiken är till exempel klimat, biologisk mångfald, kemikalier och kärnkraft.

Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan. Det är ett tvärvetenskapligt område som bland annat omfattar delar av geovetenskap, biologi och kemi, men även kan innefatta exempelvis ekonomi, beteendevetenskap och teknik. Miljövetenskap ges ofta en inriktning att vetenskapligt studera miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, exempelvis innefattande hållbar utveckling.

Miljöekonomi är en underdisciplin till nationalekonomi. Inom miljöekonomi används nationalekonomisk teori för att på ett effektivt sätt kan hushålla med samhällets begränsade resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Det kan till exempel göras genom att analysera hur styrmedel kan hantera miljöproblem

Miljöbalken

Publ 2022-12-13

Miljöbalken ska tillämpas så att

  • människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
  • värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
  • den biologiska mångfalden bevaras,
  • mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
  • återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Tillämpning

Sedan miljöbalen infördes 1999 har inte ett enda nytt gruvprojekt klarat sig genom alla delar av tillståndsprocessen (Smedjan 1/10 2021). Detta innebär att Sverige - som är ett av världens resursrikaste gruvländer - i allt högre grad blivit importberoende av dyrare och miljömässigt sämre nyckelmetaller.

2018 utvidgades Natura 2000-områdena på ett sätt som 2021 omöjliggjorde Cementas kalkbrytning i Slite på Gotland. Regeringen tvingades ta beslut om en undantagslag för att förhindra ett totalstopp för svensk cementproduktion, Med det beslutet som grund har sedan Mark- och miljödomstolen godkänt ytterligare fyra års brytning, Sannolikt kommer detta beslut att överklagas. Under den nya brytningsperioden kan Cementa inkomma med en ny ansökan för en ny troligen längre period.

Länsstyrelsen 2017: "Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området."

Källor

Publ 2022-12-13

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Ekologi
Livsmedel (2023-02-15)
Miljö (2022-12-13)

Kärnkraft
Regeringen om kärnkraftutbyggnaden (2023-11-25)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Svensk kärnkraft (2023-08-10)
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Tyskland (2023-02-26)
Vattenfall (2022-12-25)
Kärnkraft (2022-12-13)
Miljö (2022-12-13)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (2022-08-21)
SMR - Små modulära reaktorer (2022-04-25)
Kriget i Ukraina (2022-03-08)
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14)

Miljöbalken
Miljö (2022-12-13)
Utredningen Rätt för klimatet (2022-11-01)
Naturvårdsverket (2022-08-02)

Miljöpolitik
Miljö (2022-12-13)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se