Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-05-24

Vetenskap och klimatet

Innehåll: Vetenskap | Klimatforskning | Vetenskap, politik och media | Källor

 Vetenskap

2022-05-24

Vetenskap är ett system av vetenskapliga metoder och teorier som används för att producera ny kunskap.

Sådana vetenskapliga metoder innefattar

  • empiri (experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modeller, lagar)
  • deduktion (formulering av nya slutsatser, hypoteser och prediktioner genom logisk slutledning, matematisk härledning av samband och teoretiskt modellbygge) och
  • induktion (formulering av nya hypoteser genom att generalisera utifrån enskilda empiriska data till en större klass av fall)

Vetenskap är sådan forskning (akademisk forskning, industriell forskning, privatforskning, med mera) som har publicerats i vetenskapliga publikationer.

Vanliga publikationskriterier innefattar att arbetet granskats av oberoende referenter och/eller av en opponent vid annan akademisk institution. Granskaren skall kontrollera bedömningskriterier som att argumentationen är saklig, att resultat och slutsatser har ett nyhetsvärde, att publikationen refererar och bygger vidare på annan forskning inom området, samt att systematiska (vetenskapliga) metoder har använts och redovisats på ett sätt så att andra kan reproducera resultaten och bedöma slutsatsernas tillämplighet och tillförlitlighet.

Vetenskap beskrivs som evidensbaserad kunskap, och är inte samma som beprövad erfarenhet, praktikerkunskap och konst.[1]

Forskningsresultatat är per definition inte "sanna" eller "slutgiltiga" utan är en beskrivning av verkligheten som kan ersättas med eller kompletteras av nya forskningsresultet. Det är inte ovanligt att forskning leder till kontroverser vilket gör att ämnet kan behandlas mer utförligt men också att resultatet blir svårt att bedöma.[2]

Matematik, statistik och logik är inte naturvetenskaper i egentlig mening, då dessas teorier inte generellt kan verifieras empiriskt, utan istället är konstruerade med axiom och deduktion (logiska resonemang). [3]

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.[4]

Vetenskaplig skepticism är ett förhållningssätt som tar det för givet att vetenskapens metoder är de bästa för att nå kunskap. Tvivel och ifrågasättande anses befogat när kunskap hävdas som inte bygger på vetenskapliga metoder, som står i motsats till väletablerade vetenskapliga fakta eller principer, eller som går bortom vetenskapens gränser.[5]

 Klimatforskning

2022-05-24

Klimatet är ett brett forskningsfält, där det vetenskapliga studierna avser avgränsade delar.

Forskning om klimatet omfattar inte endast naturvetenskap och även samhällsvetenskapliga områden är psykologi, ekonomi, sociologi och antropologi.

FNs panel IPCC bedriver inte forskning utan sammanställer forskningsresultat. Till skillnad mot vetenskapliga publikationer som publicerar forskarens resultat efter granskning, så publicerar IPCC sammanfattningar inom forskningsområden baserat på av redaktionen utvalda forskningsrapporter.

 Vetenskap, politik och media

2022-05-24

Klimatforskningens resultat har stor betydelse för samhällets utveckling. Därför måste forskningens resultat redovisas på ett sätt som är begriplig för politiker och allmänheten. Det sker genom att forskningsorganisationer populariserar sina vetenskapliga resultat. Media ägnar stort utrymme åt forskningen.

Personer som vill forska väljer ämne med goda utvecklingsmöjligheter till fortsatt forskning, bidrag och vetenskaplig stöd. Forskningen bygger på goda relationer till andra forskare inom ämnet och forskaren strävar i början av karriären efter snäva forskningsuppgifter som ger snabbt och säkert resultat.

Forskningsresultat sprids ofta utan att den granskats vetenskapligt. Forskare är vill ha uppmärksamhet kring som forskning då det ökar möjligheter till utökad ekonomiskt stöd.

 Källor

2022-05-24

Fotnoter

Mer att läsa

IPCC
Biologisk mångfald
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Koldioxidlagring - CCS
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mallen Baker om IPCC AR6
COP 26 Glasgow
UNEP
Global temperatur 1750-1900
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
EPA: Causes of Climate Change
Klimatkänslighet
IPCC AR5
IPCC AR6
Utkast till kommande IPCC-rapport

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.